محمد محسني

نام کاربری :
mohammad mohseni
وب سایت :
http://pouya-m.blogfa.com
جزییات :
محمد محسني (پويا) روزنامه نگار و سردبير ماهنامه شاخه طوبي - سرپرست سابق روزنامه همشهري در فارس و مولف كتاب من كجا نويسندگي كجا؟ و كتاب 3جلدي تعزيه جنوب فارس

نوشته های محمد محسني: