سید حسن فروتن

نام کاربری :
سید حسن فروتن
وب سایت :
http://asirazad.com
جزییات :
متولد ده هستم و ساکن شهر. گهگاهی قلمی برمی‌دارم و کاغذی. اگر حال و هوای خوبی داشته باشم، می‌نویسم. گاهی خوب و گاهی بد. بسته با حال آن روزم دارد.

نوشته های سید حسن فروتن: