محمد جواد صفایی

نام کاربری :
callmejavad
وب سایت :
جزییات :
می نویسم . چون حضرت سعدی فرموده اند : به راه بادیه رفتن ، به از نشستن باطل.

نوشته های محمد جواد صفایی:

برگه‌ی بعد »