عابس شیرپور

نام کاربری :
abes shirpoor
وب سایت :
جزییات :
متولد اول اسفند 64 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه شهید باهنر کرمان

نوشته های عابس شیرپور: