Archive for بهمن, ۱۳۹۳

خواستگار گتری

بهمن ۲۶ام, ۱۳۹۳

تقدیم به “ضعیفه”های! دیارم

شهرو اُم دخترِ زینو زارآلی
خونمون دوُمَنِ دِه مَح کمالی

همیشه صبح شَفَک بیدم بیدار
رِختَه وی رویِ سَرُم هزار تا کار

قبل اَفتو وامی مُشتم دَرَ بون
بُز می بُردم می دادُم دستِ چیپون

بعد می کردُم ری تاوَه، نونِ تاوَی
جمع می کِرذم چُکُلُو تَحسُم دِی

بعضی وقتا نون می کرذم یه هَسین
ری چاله عصرا میکردُم فَلَزین

پسینی زیر گِز و کُور و کُنار
جمع میکرذم، چُکُلو، خار و خَشار

دخترایْ ده ، همه با هم، همه جا
وای چیذیم پِشکل و سِرگین و گی گا

بَر می کرذیم گوَنَ و جومَه ی کِلوُش
کُرشُپُو بازین می کرذیم، کِرِ نُوش

بعضی وقتا، سَر برکه برِ اَو
آرد میکرذیم با هاسَک ،گندم و جو

سرِ بندا بعضی وقتا، ری مُهُو
پای پَتی بِجَخ بُجوخ، دِنگِله گُتُو

یه روزی با دخترایْ ده، همگی
پسینی رفته ویذیم رَه گاگلی

اَ دسُم بی یه کَمی اُو، تُو شیشه
ری کولُم نوار بیذ و تَبر تیشه

تا رسیدیم مَسیله گرمایِ گرم
افتادیم اَ جونِ دیشک و خار و سَلم

می نشستم ری بُنه، سَرِِ سُچُک
می آوردُم خار دیشک دَر، اَ بُچُک

چند بُنه ی سَلم با تبر تیشه چیذُم
با نواری کوله کِرذَُم، پاویذم

هموسا جُرّه بیذُم ، پِنتِلکی
نبیذُم پیدا شی کوله ی گُتَکی

خیز میکرذُم اومدم تا چَکِ لِه
رسیدم اَفتو بِهی گَهذُمِ ده

همیطو که وامی رفتم مو اَ خیز
پیرمرذی هِگالی سینهَ م واویذ

خنده ای کرذ اَ مو داد چند چاکِلیت
رِی واگرذوندُم اَ او با ترس و حَیت

اَ مو گفت دخترکو ، با تون کی اِن
مَ نگفت پی جور اَ دنبال چی اِن

مو شَ گفتم که مال زار جافَرم
پا تی رَه، یَکَل واوه، میخام وارُم

پیرمرد تی بَرَکُم ذُکِّ دِلُم
تا میکرد تا کُلِ درِ نَکِرذ وِِلُم

کُلِ در تا رسیدم، ری خَشارا
بار واناذُم جیکیذُم توی فذا

اَو واخورذُم سرِکَروَه، یه جُومی
واداذُم گُرذَه اَ تُنگه ی شاخونی

دیبامون اُومد اَ دَر عصا زنون
اَ مو داد دُنگو برشته، بی زبون

واسَدُم لِتی کیلی با تَماته
خروس و مرغا واکِرذُم تو کُتَه

کَهرَه کِرذُم تو کُلَه، بُهزا تو خَسّ
رِی پوشَن پهن آویذُم خَسَّه و لَسّ

بَی مَراه سر والووُندَم اَ دِرام
کُتُرمّ بیذ کُمِ دَستُ و مُلِ پام

مغربی بامون واگشت از سرِ کار
جَلدی دست نماز گرفت از لب تار

حولی حولی، نواخورد خَسّه خونی
نمازش خوند گوشه ای رِی دُکونی

کَم کَمَک، هوا تاریک واویذ و خور
در اومد دی مارو و خَزیک و مور

حَلی رِختُم، تَشی کرذُمَ بَرا
پهن آکِرذُم پوشَنی کفِ فُذا

فَنَر نفتی روشن کرذم و دار
دیبامون نِشوندُمِش دلِ دیوار

یهویی در واز آویذ اومد صذا
اومذن داخل، با خر، دِی و داذا

همه شون خسّه بیذِن، زار و کَلوک
سر تاپاشون گِل و گَرذ و گَچَروک

خسّه و کوفته بیذن دختر و دِی
کَم نَبید اینجا تا مُخهای عالیخَه ی

خر آورذن شی کَپَر کَلَنگ کُلُنگ
شی آورذن یه بُخی پَنگ و کُرُنگ

دَ آورذن تَوَت و پِش و خَشار
دیگه شُشتِن چِش و رِی از سرِ تار

مو همین طوری ماوَینِ خار خَجوم
کمی اُو پیا وارِختُم بَرِ شوم

خرمایِ لَشت و تَلیتِ اَو پیا
گُروَه ها میو میو اَ دورِ ما

همگی گَپ و کوچیک، پیر و جَوون
دور معجومه ی نشستیم بَرِ نون

گُروَه ای جلو اومد با کَپ و چیل
والیسید وامونده یِ دلِ پاتیل

کَچَله ی بامون واسَد کُلو کُلو
ضربه ای زد سرِ گربه، گفت گُلو

بَچَه گربه که میو میو میکرذ
شَ میگفت گلوگلو ، مار چطو میکرذ

ما سه دختر همگی پیلی نُووَه
ظرفا شُشتیم اَ رِی سنگِ بالُووَه

چایی کِرذیم اَ رِی تَش مو و سَکو
سی بامون کَهلونی چاک کرذ فاتَکو

ری لحاف یه گوشه ای ما دخترا
دی و با اووَلتَرَک اَ ما سَوا

می زدن فُرُک اَ کَهلون کِرِ هَم
با دلِ خُش می زدن گَپ بَرِ هَم

دی و دیبا همه گرمِ گفت و گو
یه کمی شروه می خوند ای، کمی او

ما سه تا دراز کشیده شَل و پَل
سَر اَ تو کُرون هُم، گرمِ مَثَل

یهویی لنگر دَر صدا اومد
بَعد اَ او هِی جارِ کدخدا اومد

هراسُون بامون پاویذ بُدو بُدو
چه میخا کدخدا ای مجالِ شَو

پاویذیم از سرِجا، مُو و سکو
در آورذیم تَک و پُشتی و پتو

کدخدا اُومد داخل باهاش مَرو
پیرمرد هِگالی همرایِ او

پیرمردِ خَنیسِ مُهیل و هیز
بَرِ چه از دو وَلا پیدا واویذا

سکو گشت چندتا کوپِ چُول و پَلَشت
بدروش چای بَرِشون بُرد و واگَشت

پیرمرد خنده میکرذ بُلند بُلند
واذَ مَهریذ ، کوپی چای با گُلی کَند

کدخدا ری فرش عقب جلو می کرد
چار طرف نگاه و سَرکَشوو می کرد

رِی واگرذُوند اَ بامون گفت مَشذی
نمی خَی شهرو مَگر شیگر بِذی

مو یهو دلم واویذ اَز جا جاکن
کَلَ بَهلو پاویذم از ری پوشَن

هراسون پیش پا اَ درتا کُتیذُم
تَپ زدم کُنجِ خونه تَمرگیذُم

شنیذوم بامون شَ گفت که کدخدا
فاتکو که گُتتَرِِن شیگر میخا

هنیزا طفلکی شهرو نه گُتن
ولی هر کاموتا بِخَی مالِ خُتن

کدخدا شَ گفت که این و اون نگو
اِی آغا فقط میخا شهرو شوخو

پیر مرد با بایْ ما خلوتش گرفت
همه وِل کرد موی بدبخت واگِرِفت

فاتَکو می رفت و وای گشت دِبِگیر
می آورد یَرُم گپِ مردکِ پیر

بعد از او سَکو آورد بَرُم خبر
خبر از نَر پسری تویِ گَتَر

پسرک توی گَتر با وَرتواس
یَه زنِ تراکمه ای دلش میخاس

کِرده وید کیسه ی باشون پُر از دینار
گفته بید زنی کاوین بکن بیار

پیرمرد حالا میخاس سی پسرش
دختری عقد بکنه اُ ببرش

پیرمرد پاوید نگه تو خونه کرد
تا مو دید به کدخدا نشونه کرد

مو پاویذم وانَشستُم یَکلی
سَرَ پا تکیه داذُم مُتکّلی

ای دلم میخاس بُرُم هِش بُکُتم
شَ بُگم ای خنیسک، کا مُو گُتُم

شَ بُگم ای پیرمردِ پیرَخر
دَسَ جونِ مو واسون برو اَ دَر

شَ بُگُم اَ رو بُرو، حیا بکن
دنبالم نیو مو رو رها بکن

دلِ غافل، کی اَ مو چی می شنید
کدخدا خودش وادُخت، خودش بُرید

دی و بای ما مِلِ کور که چِش میخاد
همه چی بید بَرشون وفق مراد

همه شون تا که دینار و پول دیذِن
همیطوری ندیدِه، پسندیذن

اهلِ خونه همه شون خوشال بیذِن
تا بی گَه شو با همی می خندیذِن

پیرمرد و کد خدا هر دو رضا
پاویذِن قرار گذاشتِن، سی صَوا

مریمو پاویذ یِچی داد سی نِشون
بای ما رفت پا پَتی بدرقه شون

همه رفتِن خونشون، اما دریغ
مو وامونُدم با چِشی پُر اَز گِرِیخ

کِی میگفت که حَلَّ گرگِ چَمبری
کِی می گفت زَهره نداری ببری

کپَ شی پِلنِگ بیدُم خُوسونکی
اَ چِشُم خَو نیومد تا شَفَکی

صُحِ گه همپایِ بُنگِ گَلَه بون
بیدارم واکرِد دَسِ دِرْوِ بامون

دیبامون اُومد با اُون بُشکِ بَلِش
خنده و خوشواش ِ نرمی رو لبش

اَ بِرِشکش در آورد دُنگو و خِسک
اَ دَسُم داد کیلی گَرمه با نِمِشک

اَ مو گفت بیو بشین دَر بَرَ کُم
قربون سَرِت واوُم دخترکُم

بَرَکُم نشست دَسِش ناذ رِی مُلُم
اَمو گفت شهرو تویی گُمپِ گُلُم

اگه قسمت بو، اگر خدا بخاد
میری انشاءالله گَترَ ، جای ِآباد

رَی خدا بو، میری اونجا بَرِ خُت
وامیوی یه خونه دارِ گَپ و گُت

مو میرِِخت عین بارون ، اُو اَ چِشُم
سیریکو افتاده بید پشتِ دلم

حرفایِ دیبا کمی دلم واداد
ماچی کِرد شَهِ سَرُم وِلم واداد

فردا عصر بساط عقد شد همه جور
مو نشوندن سَرِ باشتی مَشَه مور

آغایی اوومد نشست اَ رِی زمین
اَ مو گفت بَرُم بگو اصولِ دین

نرمه آهی واکشیدم اَ جگر
همه اصول دین گُفتم اَ بَر

سَرتون درد نیارُم همو پسین
شیگری کرد خارجی شهرو شِشین

پس صوا صُح، مو با یک بُخچه رِی سَر
اُم آورذن با گِریخ، اَ خونه دَر

پیرمرد آماده بید تی کُلِ دَر
جایِ مو واکرذه بید اَ چُهرِ خَر

نمی رفتم ، وا می گشتُم تو خونه
می گرفتُم سرِ هر چی بُهُونه

مَح جافر تندی میکرذ جنجال مو
دیبا و دی و دازا، دنبالِ مو

اُم داذِن دسمالی نون با چُکِرین
کیسه ای پُر فَلَزین یه کم اَرَین

هر چی کِرذُم مو نهاذن اَ رِی خَر
پیرمرد اوسار اَ دَس، واویذَ تیوَر

هینی گفت که خَرَکو گوشش واکَند!
زاره ای داد تو هوا تند و بُلند

یهویی چارپا واسد شتاب و خیز
مو دلُم تش شَ گرفت و پُر واویذ

با سُکی جیپَلَکی کَند خَرکو
پی سَرم وارِخت کمی اُو فاتکو

کِشت واخوردم نگهی به پشتِ سَر
دیگه هیچکسی ندیدم دمِ در

هنیزا سحر بید و هوا تاریک
واگذروندیم کیچه های تنگ و تاریک

وَرتکون، سوراکی، چشِ گِریخ
توره هایِ اطراف دِه هم واخ و ویخ

سینه مون بید کُه و خِرّه و دَرَه
اَ ماوین ِ سنگلاخ یه کوره رَه

پیرمرد رفت اَ بالا بعد سَرَشی
تا واکرذ از پیچ و تاب گیرکشی

رسیدیم تخته یِ فاریاب شفکی
لبِ اَو کِرکِر کوگِ لَچَکی

تنگِ فاریاب تویِ او هوایِ سرد
دس نماز گرفت، نماز خوند پیرمرد

اما مو با دلی افگار و فغون
در آورذُم اَ کیسه ،کَپه ای نون

پیرمرد دوباره کرد پوذال اَ پاش
خو کشید چرمایِ بالای لیویراش

یه نگه کرد عقب و دور و بَرِش
لنگوتَش کِرد عربی دورِ سرش

چنگلَه ی خرما واسَد با کمی اُو
رِی واگرذوند طرفِ کُه و بُدو

اَوسار خَر به دَسِش زد به کَمَر
سر بالا رفت تا رسیدیم سَرِ پَر

سَرِ کُه مرغیزه و سگ و سَتور
واسَذیم اَو سَرِ برکه ی گالاخور

سَرَشی تو پیچ کُه، اَ کِشت و ذُرّ
مو رسوند بندرِ مُخدون، پیش اَ ظهر

رسیدیم پَهلی خونه ی بندریا
همشون عینِ پرِ کلاخ سیا

پیرمرد اَ مو نشوند یه گوشه ای
رفت تو بندر که بیاره توشه ای

بَرَکم بید چَه و دول و لوله ای
سایه یِ لور، سه زنِ بتوله ای

یه زنی داشت کیف و ساک و چمدون
لفظ و حرفهاش نویذ مثلِ خومون

پیر مرد با چند عرب ذُرّی واخورد
هَشنَه ی کباب کمی بَرُم آوُرد

پیش اَ مغرب همه رفتیم لَبِ اَو
یهَ جهاز ماوینِ اَو می کرذ شِنو

ای همه اُو که دیدم با ای چشام
واویذم گیچ، اَ رَوَخ بید دَس و پام

پیر مرد بندی واوَست اَ کَمَرُم
نورقی گُرذینه ای آورد برُم

دَوسه و چو و دو مَرد چَرمِلُو
مو واکرذن سوارِ جهاز رِی اَو

مو نشوندن رِی حصیر ِ تَرَکی
بَغَلم نهاذ کیف و لَک و جُلَکی

پیر مرد خودش اومُد نشست هَذُم
کیلیِ خرمایی دستم داد واسَذُم

شوم واویذ مو واویذم زهره ترک
چند زن بتوله ای اُووَلْتَرَک

بَرَکِ خوشون کمی جام واداذِن
شَمَذِ نرمی اَ رِی پام واداذن

موجی خورد شتیره ای فرق جهاز
پیرمرد با خنده ای دلم واداذ

دریایِ خور و تاریک، دلم اَ جا کَند
همه جا سَحار بید و بو ماینِ گَند

سر لنج چند تا جاشو در تک و دو
واز آویذ باذبُونا لنج رفت اَ جلو

کشیدم مَکنا ری صورت و کَچُم
صلوات صل علی روی ِ لبم

همه مَرد و ما سه چار تا ماذُمون
مَشَمَور گوشه یِ دِنجی نِگرون

پَرِ لنج، در پَس پرده، اَ پَنَه
درامی با مستراح و اَفتاوَه

پَی سَرُم دبّه ای اَو بید و کَوَت
دوسه تا خمره ی خرما و گُلَت

والَوُندم پسِ گُرذَم به دِرام
سرد و ساکت نمی گفتُم یه کلام

پیرمرد خوسیده بید و خُرَّ خُّر
موج می کرد حمله به کشتی یَکَ شُرّ

مو بیدم فکر فذا و خونمون
فکر دی، دیبا و داذا و بامون

ای مجال دی و داذا و باهمون
کَهلونی چاک رِی چَک ِفُذاهمون

دور هم با دلِ خُش گَپ میزنن
می خونن شروه و بیت، شَپ می زنن

ای بمیرم مو سی کُلِّ رفیقام
کاش می فهمیذن مو بدبخت اَ کجام

کاش می فهمیذن که ای مجال ِ شو
مو چطور خار و ذلیلم اَ رِی اَو

همه شون فکر می کُنن مو گُت ترم
جومه ی چبِّ سِوِندی اَ بَرُم

حالا فکر شون که مو تویِ گَتَر
دَورمِن اَشرفی و دُرّ و شَمَر

نمی فهمن پیرمردِ گَتَری
چه آوردَه سَرِ شهرو، گِل اَ ری

همه فکر ده بیدم می گِرویذُم
همه خُو بیدن اُ مو نَخُوسیدُم

همی وقت طیفون اومد بادبونا بُرد
لنجکو جا کن واوید ،کِشتی واخورد

همه از خو پاویدن سرو صدا
بندِ باد بونا واوَسّن سَر جا

مو زدُم تَپ کَپَ شی تمرگیذُم
میزدم حیتَ خوذُم ،می لرزیدم

وَرتکون چُرتکِ پیرمرد، شکست
کَپ فراخو کرد، پاوید جَلدی نشست

دنبال اِساره ای گشت با چشاش
بی خیالِ مو، واخوسید سر جاش

عربو وضو گرفت تُرِّ خوشون
یه اساره کِلّه کرذِن سی نشون

یکیشون سر به هوا مُتَّکلی
اذونی گفت نیاوُرد اسم علی

پیرمرد پاویذ و ویساد دُمِشون
می گرفتن دَسَ پَرتِ کُمشون

صُح واویذ ، هوا واویذ صاف و روشن
جمع واکرذیم لک و پَکها و پوشَن

چاس واویذ، پسین واویذِ، دوباره شو
دوباره ما و جهاز و لیتِ اَو

ماسه تازن کَلَ بَهلو ری جهاز
ذکر می خوندیم، دِبِگیر راز و نیاز

مرداشون ماین می گرفتن بَرِمون
تش می ناذِن ، ری تَشِ منقلمون

چاس می خوردیم کَتخِ ماین و کِلِی
صُح و شوم خرما و خُشکو و مِرِی

روز و شو ماوین اُو با آسمون
کَلَ بَهلو خَسّه بیدیم همه مون

بَعدَ چند روز، اَ ری اُو، سیر و سفر
رسیدیم لحمال نرمی تو گَتَرَ

پیر مرد بلند فرستاد صلوات
اَ مو گفت یالّا بلند شو سَر جات

فرز و فوری پاویدُم از سرِ جام
گرذ آکرذُم لک و پَهکام اَ تی پام

اومدیم شی اَ جهاز خُرد و خَچَل
لب ساحل همه لَمر بید و اَخَل

عده ای مرد کُخ آورده و چُول
جَمته ای، صندوق و سارَه پسِ کول

اَ رِی یک دو سَه ی باریک و دراز
بار میبرزن اَ بالا تویِ جهاز

یه بَچَه ی اومد خیلی بیلی مَ گفت
کُوکُو اُ کیلی چَپاتی می فُروخت

اومدم اووَلتَرَک، گیج و دَوَنگ
دو تا ژاندار اومَذِن ری کول تفنگ

شورته با غیض ری واگرذوند طرفُم
نگهی کرد سر و بُشکِ سَبَخُم

پیر مرد چند قدمی رفت، ری واکرذ
یه گاری اوُمد سوارمون واکرد

اولین بار واوبذم موتور سوار
رهِ صاف و کف جاده قیر و گار

صحراشون لیتُ و بیابون و سَبَخَ
نه علف داشت نه درخت، نه حتّی چَخ

رَهِشون دور و دراز بید و سیذَه
قلعه بُرجی بید ماوینِ مسیله

بُری وخت طول بکشید تا رسیدیم
کپِ یک کیچه ی تنگی وِیسیدیم

جَوونی اوُمد جلوم نَرگَتَلی
سر بریدن جلوی پام چِکَلی

پسِ نوشی در اُومد مَشَی اَمو
ماچی کرد اَ ری سرُم مَ گفت عامو

مو بیدم دخترکی چول و پَلَشت
هر کسی که اُم می دید دلش می گَشت

جونِ مو شَلو عرق، گَند و نَخوش
بو تَنُم سَهار بید و تند و تُرش

در آورذُم لکِ نرمی اَ پیله
پاک آکِرذُم اَ لَبُم اُو خِویله

اَ موتور شی اومذم پای پیاده
اومذن پیشواز مو نر و ماده

پیرزن جارُم میزد کجان گُلُم
اُم گرفت دسِش نهاد دور مُلُم

وابوسید پس دسُم بَعده گِمِشت
مو می خاستُم وابوسُم دسِش نَهِشت

دختری اومد اَ پاش شَمپَلی بید
اَ سرِش شِیله یِ گُل مَخملی بید

مو دَوَنگ بیدُم، نگفتم یه کلام
اُم آورذِن تو فذا با احترام

بار و بُخچه م وانهاذم رِی زمین
اَ مو گفتِن رِی پتو بیو بشین

چِش و ریم شُشتُم اَ خُرچه ی لبِ حوض
سیم آورذن یه سینی مَنگه و موز

دی عادل آورد گلاسی شیر و کَند
کوطی خوخ و اَلَناس َ بُرم واکند

سیم آورذن لک و جومه و طُوال
بَعدَ ملَّح وُومَذُم خوب سَر حال

شوُنَ گفتم که هَمَه ی چی بَلَدُم
ولی شَمپُو سر و بُشکم نزدُم

همو روز میخاس واره مَشَی صَفَر
سِی بامون فرستادُم خطّ و خبر

شوم آویذ دوره نشستن اُ میون
معجومه ی مَجبوس گرمِ روبیون

بعدَ نون بَرُم آورذن یه لحاف
خوسیذم تا روز بعدی شی ملاف

وختی از خو پاویذیم ریم نمیمذ
آسه آسه واسذُم لایِ شَمَذ

سیلی کرذُم چو دیذُم هیش کسی نیس
در آوردذُم اَ کَوَت شال و کمیص

سُرمه کردم کُتِ چِش با چو مالم
صاف آکِرذُم پَل و زنگُل پیالم

سَرِ زنگل پیاله تا کمرم
روغن سر زدم َ بُشکِ سَرم

بَر آ کِردُم جومه ای یقه خُوسی
هَنی قابل نبیذُم سی عروسی

وقتی رفتم هنیزا جُرّه بیدم
لاجون و لِجمار و کُم گِرذه بیدم

یاذُمن وقتی که رفتم اَ گَتَر
نبید از موتَر و کهربا خبر

اُو چَه بید برِ شُشتن هنیزا
نون می کرذن با تنیر زن و زیلا

برق و برّاده و ای چیا نبید
می نشستن هنیزا پای تش و دیذ

پیرمرد و پسراش بر سر کار
وایمَذِن عصری بر چاس و ناهار

پیرمرد صداش می کردن مَشَذی
بچه هاش شِیما و عادل و علی

نبیدُم رسمُ و رسومشون بَلَد
وقتی عادلو میمذ رِیم نَمیمَد

روز و شو همیشه با دیا بیدم
دختری شَرموک و با حیا بیدم

مو میشُشتم لک و پک اُ پخت و پز
نمی کردم تو مَحل رفت و اومَذ

یه سالی گذشتُ مو گُت تر واویذُم
گوشت گرفتم کمی بهتر واویذم

هَمی که عاقل و قابل واویذُم
عیش کِرذُم، زنِ عادل واویذم

شویی جمعه بید که مو زن واویذم
همو شو اوّلی اَوسَن واویذم

حالا مو پنتلکی بچّه کُمُم
نمی فهمیدُم چطو سَر بُکُنم

بعدَ مدتی اومد درد و بَلا
کُک و کِسیون میمذ از دلم بالا

اسپیتالی بید تو شرکت علی
اُم می برذَن هموجا حَلی حَلی

یه شویی باذُم گرفت دروشیدُم
جیغ زدم، لیکه داذُم تا خوسیدم

وَر سرِ مو زن همسایه اومَد
بَعد اون بالای سَرُم دایه اوُمد

با تی چُنگو کَمکی اُووُم داذن
بعدَ اون کُنگیری جُلّابم داذن

دِل مَختک والَوُندِن آهِنی
اَ مو گُفتن نه که پا اَ در بِنی

بی بی علویه اومد روزی هَذُم
اسم مرتضی نهاد رِی پَسَرم

خلاصه با این تنِ لار و مِمِل
وانهاذم پسری بهر ِ عادل

عادلو ده رو نیومد اَ هَوام
هیچ نپرسید که چطورم ،چه میخام

روز ده بید که دیدم صداش اومد
تا که بچه دید، یهو هواش اومد

بخت بد یَه شو سَتور صدا می داد
مُروای نَحس خودش هوا می داد

بی خبر بِچَهکو کِشت واخورده بید
کرده بید تی پَل پَلو تا مُرده بید

هر چی کرذُم نَکَکی چِش نواکند
داد زدم، چیره داذم تند و بلند

بچّه اوّلی مُرد، ایطوری مُفت
ولی هیش که جونِ خُم چی مَ نگفت

یکی رفت ولی به لطف کردگار
مَ وامونده حالا چار تا بَچَه بار

پَسِ مو گرفته پا نر و ماذه
پر و پَخشن حالا نسل و زِهواذه

همشون ما شا لله چاقُ و گی پَنَه
هر کدومشون واویذَن قدّ بَنَه

همه جنسیّه دارن گُت واویذن
هر کدوم آدمی سی خُت واویذن

تو می فهمی کَی گَتَر واوید آباد؟
وقتی نفت پیدا واوید یادت میاد؟

نگو نفت بگو طلای سیاه اومد
پی سرش ماشین و ای چیا اومد

یهویی گَتَر واویذ عین پاریس
بَدوهای پاپَتی شدن رییس

اومذن اَجنبیها اَ هر ملوک
می آورذن کِرِن و بیم و بلوک

می آوردن سیمان و لمر و سَرَند
کشیدن شقّه های بلند بلند

اومذن بیخه ای ها، بَندریا
هندیا، بنگالیا، کندریا

رِِخت تراکمه ای یهو بَکا هزار
ذُر می خوردن همه جا پی جور کار

میمذن قاچاق با یک کیف کولی
مُذیفی بیدِن می خوردن فاسولی

شرته و پلیس واویذن بدوها
همه کارمون شدن ریش گپوها

خلاصه گَتَر آباد واویذ و ما
مون داذن خونه و آب و کهربا

کشیدن اَ چار طرف شارِع و سوق
پُر آویذ سر و صدایِ باس و بوق

بزدن مطعم چاوُول و کباب
دجاج لایِ چپاتی و کچاپ

میوه لبنان و سیب سرخ و سوز
فراوون بَمبُلی و مَنگه و موز

حالا مو هیچی دیگه کم ندارم
دلِ پُر غصه و ماتم ندارم

عربی گَپ می زنم با این و اون
سوق و جَمعیّه می رُم سَرِ دکون

می خورم خوراک همه ی چی ، همه جور
جا گه ها می رُم با طیاره و تور

حالا فکرم که اگه خدا بُخا
یه سری بُرُم نجف اُ کربلا

حالا شُکرش خونه خدّامه دارم
دو سه تا موتَر ثَلاّجه دارم

هال و دیوونیه دارم شوخ و شیک
فرشِ کف مرمر و دوره ش سرامیک

گُلُپ و لوسترِ خُنج خنجی دارم
سنگ مُستراحِ اِفرنجی دارم

اگه مهمون یه یروزی برُم بیا
می زنم زنگ بَرِ مَطعَم سی غذا

چه و دُول و آب تَهلو دیگه نی
وای خورُم همه ش میاء معدنی

وای خُورُم سَردی، همه ش پپسی کولا
ای خوشِن وختی گارِشت میاد بالا

می فرستم همه نوع جومه ی زَری
پارچه های حَلَ تار و کَوُذری

می فرستم شِلِ خوخ و اَلناس
کَستر و ساگو و رب گرجه و ساس

می فرستم سی همه سُرمه و مِش
دوایِ کَلّونو اُ مَرحمِ چِش

می فرستیم پَک و پول سِی فقرا
پول روضه و ولیمه و آغا

خلاصه هَمَه ی چیمون عَذلن و ولَم
ولی وای کُنم یاد تولَه و سَلم

وای کنُم یادِ کُه و کور و کُمُوس
یادِ شو سردِ پایِ تَشِ چُلوُس

هَنی وای کنم یاذِ بز و چیپون
یاد شو تاوِسّونا در پَسِ بون

اَی دلم تنگه بَرِ بَچّگیام
رَی خدا بو، اَ تراکمه وامیام

جون واعظ اگه مردم واهِلِن
وامیام بهار که سَلم و خَلِلن

احمد واعظ زاده

 

———————————————————–

واژه های به کار رفته در شعر :
گَتَر : قطر
وا می مُشتم دَرَبون : حیاط را جارو میکردم
چُکُلو : هیزم ، چوب
تَحسُمِ دی : کمک مادر
هسین : نان دان ( نون دون )
فَلزین : نوعی نون نازک محلی
چاس : ناهار
خَشار : هیزم
گَوَن : نوعی پیراهن
کُرشُپو : نوعی بازی محلی
مُهُوو : تنه ی در خت نخل
دنگله گتو : اَلا کلنگ
گاگل : راه گله رو
چِل : زیر بغل
پنتلکی : ریز جُثه
لرذ له : زمین صاف آبرفتی
هگال : چفیه عربی
ترس و حِیت : اضطراب
بَرَک : کنار
شاخونی : شاهانی ، نوعی نخل
کَروه : کوزه
لِتی کِلی : تکه ای نان
خَشله : کشیدن چیزی روی خاک
کُترُم و لَس : بی رمق
مَراه : رمق ، توان
خَسّه خونی : استراحت
دُکونی : سکّو
دی مارو : مارمولک
خزیک : خزوک، سوسک سیاه
حَل : نفت (oil)
پوشَن : فرش
بَرا : روشن
فَنَر : فانوس
کُرُنگ : خرمایِ پلاسیده
بَخ : وسیله حمل و بار که روی چار پا می گذارند
واپُلید : عوض کرد
پَرچَل : آلوده ، کثیف
دیخل : دیزی
خَجوم : جانوران موزی ، حشرات
پِلی نووَه : نوبت به نوبت
بالوهه : چاه فاضلاب
اووَلترک : انطرفتر
گپ : حرف
فُرُک : دم و بازدم هنگام کشیدن قلیون
کروُن : فضای روی زانو
حول واویذ : عجله کرد (دس پاچه )
دو و دولا : دوباره
کوپ : فنجان
واذمهریز: خوردن
گُلی کَند : حبّه ای قند
سرکشو : سرک کشیدن
شیگر ک شوهر
گُت : بزرگ
هَنیزا : هنوز هم
هَنی : هنوز
شوخ : زیبا ، قشنگ
بالشت : سکویِ داخل اتاق
دبگیر : پشت سر هم
کاوین کردن : عقد کردن
ورتواس : بی تابی کردن
اُوساکو : بعداً
مُتّکلی : سرپا نشستن
یکَلی : کج
هِش بُکُتم : کتکش بزنم
خنیس : هیز
کامو گفتم : کجا من حرف زدم
واسون : بردار
آرو برو : حیا بکن ، آبرو نگه دار
ترازین : ترازو
چشمِ بِر : چشم بینا
وادُخت : دوخت
صوا : فردا، صباح
گریخ : گریه
کَپَ شی : خوابیدن روی شکم
دسِ درو : دست زبر
بُشک بَل : موی جلو سر که پیدا باشد
خوشواش دادن : با محبت راضی به انجام کاری کردن
پریشک : زیر یقه
دنگو و خسک : دانه گندم و خِسک پخته شده
نمشک : کره محلی
بَرَکم : کنار من ، چسبیده به من
مُل : پشت گردن (ملاز)
سریکو : سکسکه
دلم واداد : دلم تسکین گرفت
مَشَمور : کسی که در هم و در فکر باشد
ششین : کسی که همیشه شپش دارد
چُهرِ خَر : بالای خر ما بین وسایل
جنجال کرد : دعوا کرد
اَرین : نوعی نان محلی
چُکرین : نوعی نان ضخیم
تی وَر : جلو
هیین : صدای رام کردن خر
دلم پُرواویذ: دلم عقده گرفت
کِشت واخورد: پیچ خورد
ذُرواخوردن: پیچ و تابخوردن
وَرتکون: تکان دادن
خِرِه: درّه کوچک-شیار کوه
دَرَه: رودخانه ، درّه
ماوَین : مابین
کَپّه ای نون : نصف نون، قسمتی از نون
پوذال : کفش
خو کشید: بالا کشیدن ،طرف خود کشیدن
لنگوته : چفیه،(هندی)
چُرم : مُف
اَوسار: اَفسار
پَر: سر کوه ،قله کوه
برکه کالاخور :نام برکه ای طبیعی در کوه پدنو
بندر مغدون :بندری در ساحل خلیج فارس
بتوله :صورت بند
هَشَنه :ماهی ساردین
واوَس : بَست
دوسه: تخته بلند
جَهاز :لِنج بادی
حَصیر : فرش
جُلکی: پارچه کهنه
هَذُم: کنارم
شَتیره ای : عمودی
سَحار : بوی گند
شَمَد: ملافه
ماین گَند : ماهی بو کرده
مَکنا : روسری عربی
کَچ : چانه
ماذمون : ماده
اَفتووه : آفتابه
دَبه : ظرف آب
کَوَت : کُمد
گَشخا : نخل گشخاد
گُلت : ظرف مخصوص خرما
یَکَشُر: پشت سر هم
فذا :خانه ، منزل، حیاط
اِی مجال : این موقع
شَپ زدن : کف زدن
گِلَ ری :خاک بر سر
کَپ فراخو : خمیازه
اِساره : ستاره
تُرّ خوشون : به سلیقه خودشون
کلّه کرذن : نشانه کردن
پَرتِ کُمش : روی شکمش
لِیت : لخت : لوت
مِرِی : سرو
لحمال : زمین نرم و صاف
گرد واکردُم : جمع کردم
جَمته : چمدان
اَخَل : طوفان خاک
ساره : صندوق
چپاتی : ساندویچ
شُرته : پلیس عربی
سَبَخ : شوره
گار : قیر
ملو : میمون
بُری وقت : وقت زیاد
نَرگُتلی : یَل ، هیکلی
چَکَل : گوسفند نَر
دلش میگشت : حالش به هم می خورد
شَلو عرق : خیس عرق
اَو خویله : آب اطراف لب و دهان
چَمپَلی : نوعی کفش
شِیله : روسری ، شال
وابوسید : مرا بوسید
گِمِشت : مالش داد
نَهشت : نگذاشت
دَوَنگ : گیچ ، مَنگ
خُرچَه : ناودونی
مَنگه : اَنبه
گلاس : لیوان
طَوال : حوله
مَلَح : حمام کردن ، شنا
مجبوس روبیون : دمپخت میگو
ریم نمیمذ : روم نمیشد ، خجالت میکشید
پَل : گیسو
کمیص : قمیص، پیراهن
ماله : چوب سرمه دان
قابل نبودم سی عروس : دختر باید به موقعی برسد تا بتواند عروسی کند وتا عادت ماهیانه ندیده می گویند قابل عروسی نیست.
موتَر : موتور و ماشین
کهرُبا : برق
برّاده : آب سردکن
ثلاّجه : یخچال
دیا : مادر
شرموک : خجالتی
اَوسَن : آبستن
جلّاب : نوعی سوپ مقوّی
چنگو : وسیله ای آهنی مانند نوک پرندگان و قطره چکان
دروشیدم : لرزیدم
کنگری : کاسه ی فلزی
والووندن : تکیه دادن
درام : بُشکه
بی بی علویه : زن روضه خوان
پَل پَلو : جان کندن
زه واده : نسل ، نوه ونتیجه
گی پَنَه : چاق
بَدو : ساکنان اصلی مناطق عربی
ریش گُتو ها : سلفی ها ، روحانیون سنّی ، صلا ها
مُذیفی : زندگی کردن مّجردی
فاسولی : کنسرو لوبیا
شارع : خیابان
سوق : بازار
جمعیّه : مغازه ای بزرگ ، هایپر استار
شقّه : آپارتمان
دجاح : مرغ
کچاپ : سُس
چاوُل : چلو ، برنج
بمبُلی : نوعی میوه شبیه گریپ فروت
طیاّره : هواپیما
کستر : نوعی دسر نشاسته ای زرد رنگ
ساگو : شبیه نشاسته
مرحم چشمی : پُماد ساده چشمی
دوای بن کلک : نوعی شربت
آژدین : نوعی دوا مخصوص زخم
مجَّت : مسجد
خَدامّه : نوکر ، خادم
دیوونیه : سالن بزرگ پذیرایی
مَطعم : رستوران
میاء معدنی : آب معدنی
تَهل : تلخ
سَردی : نوشیدنی خنک
گارشت : آروغ
عذلن و وَلم : زندگی بر وفق مراد ، هر چیزی به خوبی جای خودش است.
توله ، پنیرک ، سبزی محلی
سَلم : نوعی سبزی محلی
کُه : کوه
کُموس : بوته ای کوهی
چلوس : چوب و هیزم نیم سوخته
رَی خدا بو : اگر رای خدا باشد ، اگر خدا بخواهد
وامیام : بر می گردم
واهله : اگر بگذارد ، اگر چیزی باقی بگذارد
خَلِل : نوعی سبزی محلی صحرایی

پاسخ مدیر اجرایی پروژه ی البرز – بزرگترین سرمایه گذار در بخش مسکن شهرستان لامرد – به اظهارات مهندس رحیمی

بهمن ۲۴ام, ۱۳۹۳

نویسنده: مهدی بختیاری – مدیر اجرایی پروژه البرز
باسمه تعالی
در پاسخ به نوشته‌ها و اظهارات موهن آقای محمد رحیمی رئیس سابق شورای شهر لامرد در سایت تراکمه و برای تنویر افکار عموم مردم شریف شهرستان لامرد، که در سایت مذکور این نوشته‌ها را خوانده‌اند، ذکر موارد ذیل را ضروری می‌دانم.
نوشته‌های آقای رحیمی که نوعی ندامت‌نامه و یا اشتباه‌کرده‌ام نامه می‌باشد، اگر بدون ذکر نام این و آن و بدون تخطئه مطالب و کتمان حق و حقیقت و از روی صداقت و دلسوزی تنظیم می‌شد، چه بسا نویسنده را در اذهان عمومی فردی بزرگ و قابل تحسین جلوه‌گر می‌نمود، زیرا اعتراف به گناه و قصورهای انجام شده از طرف یک مسئول، کمترین نتیجه‌ی آن این است که او از گذشته و عمل خود نادم بوده و من‌بعد قصد انجام و ارتکاب آن اعمال را ندارد و این نشانه‌ی سلامت نفس و بزرگی روح آن شخص است. زیرا آقای رحیمی در خلال نوشته‌های خود در سایت تراکمه تقریباً به تمام مصوبات شورای اسلامی لامرد که در زمان مدیریت خودشان، یعنی زمانی‌که خودشان رئیس شوری بوده‌اند اشاره کرده و بدون استثناء همه‌ی موارد هر یک به نوعی زیر سؤال برده و مردود و غیرقانونی دانسته است!!

اینکه شخصی تمام عملکرد یکساله‌ی خود را، مخصوصاً مواردی‌که خود شخصاً پیگیری و حل مشکل نموده و به موجب آن اعمال ده‌ها بار از طرف ذینفع مورد تکریم قرار گرفته را بعد از گذشت شش ماه از زمان مدیریتش، زیر سؤال برده و ضمن غیرقانونی خواندن همان موارد، دیگران را در انجام آن مقصر و گناهکار معرفی کرده و خود را بیگناه و بری از هر خطایی بداند چیزی نیست که بنده بتوانم با این بضاعت کم علمی به راحتی در مورد آن صحبت کرده و یا مطلبی بنویسم. بلکه اظهار نظر متخصصینی مثل روانشناسان، رفتارشناسان یا قضاوت قضاتی‌که در این مقوله مطالعه و تبحر دارند می‌طلبد.
برای هر چه روشن‌تر شدن موارد بالا به دو مصوبه‌ای‌که شورای محترم اسلامی شهر لامرد در مورد پروژه‌ی ۶۱۲ واحدی مسکونی البرز به تصویب رسانده و هر دو مصوبه هم با حمایت و همکاری مستقیم آقای رحیمی صورت پذیرفته و جالب اینکه بعد از گذشت ۱۴ ماه از تصویب آن‌ها همان دو مصوبه را ایشان در نوشته‌های خود در سایت تراکمه غیرقانونی و مردود اعلام کرده است، اشاره می‌نماییم.
مصوبه ۶ مورخه‌ی ۰۸/۰۸/۹۲ در بند ۱ بند به تصویب رسیده و در مورخه‌ی ۲۱/۰۸/۹۲ طی نامه‌ی شماره‌ی ۸۲۶۹/۱۶/س که به امضاء آقای رحیمی «رئیس شورای اسلامی لامرد» رسیده به شهرداری لامرد جهت اجرا ابلاغ شده است. برای مطرح شدن مورد درخواست پروژه‌ی البرز در جلسه‌ی شورا، اینجانب مهدی بختیاری به عنوان مدیر اجرایی پروژه دو بار شخصاً در دفتر شورا خدمت آقای رحیمی رسیده و از اینکه درخواستمان در جلسات قبل مطرح نشده و تصمیم‌گیری نگردیده است گلایه کردم، و در جلسه‌ی دوم آقای رحیمی شخصاً قول و همکاری مساعدت داده و ضمن پذیرش تام و تمام موارد درخواست‌های ما، در جلسه‌ی بعد آن را مطرح و به تصویب رسانیده و به شهرداری ابلاغ کرده است. در حالی که نامه‌های نوشته شده به شهرداری، به شورای اسلامی لامرد و به سرپرست موقت شهرداری آقای حمید علیپور همه و همه به امضاء اینجانب مهدی بختیاری به عنوان مدیر اجرایی پروژه و یا به امضاء آقای محمد علی جعفری به عنوان مالک بوده و سابقه‌ی این مکاتبات در شهرداری و شورا وجود دارد. با کمال تأسف آقای رحیمی، در نوشته‌های خود آقای هادی قایدی «عضو شورای اسلامی لامرد» را به عنوان مدیر پروژه و ذینفع در آن معرفی کرده است و پروژه‌ی البرز را به عنوان شرکت سرمایه‌گذاری البرز معرفی کرده است که این‌ها نشان دهنده ی کم‌توجهی نویسنده به مواردی که می‌نویسد می‌باشد.

۱- آقای مهندس هادی قایدی از سال ۱۳۹۰ تاکنون به عنوان سرپرست کارگاه پروژه البرز و نه مدیر پروژه در آنجا مشغول به کار بوده و ایشان هیچگونه منافعی در این پروژه به جز حقوق اندکی که از سال ۹۰ تاکنون دریافت می‌کند، ندارند.
۲- قبل از اینکه آقای هادی قایدی به عضویت شورای اسلامی لامرد انتخاب شوند، ایشان عهده‌دار پیگیری‌های مربوط به شهرداری و شورا بود، هچنانکه مالک و مدیر پروژه حتی یکبار هم برای بیان مشکلات و درخواست مصوبه به شورا مراجعه نکرده‌اند. لیکن از زمانی که آقای قایدی عضو شورای اسلامی لامرد شده‌اند ایشان با علم اینکه از این به بعد من هیچ نامه و هیچ درخواستی را از پروژه‌ی البرز در شهرداری و شورا پیگیری نخواهم کرد، اینجانب مهدی بختیاری شخصاً به شهرداری و شورا مراجعه و پیگیری‌های لازم را انجام داده و می‌دهم و شاهد آن دوباره مذاکره مستقیم با جناب رحیمی «رئیس شورای اسلامی لامرد» و یکبار شرکت در جلسه‌ی شورا بوده است.
۳- اینکه آقای رحیمی ادعا کرده مصوبه‌ی غیرقانونی شورا را فرمانداری تصویب کرده ولی در شورای استان به آن اعتراض شده و مردود گردیده و ابطال آن را من به شهرداری ابلاغ کردم ، تابحال هم منافع شهرداری از بابت سهم خدمات تأمین نشده، ادعایی کاملاً کذب و غیرحقیقی است چرا که اولاً اگر مصوبه غیرقانونی بوده، به چه دلیل و چگونه رئیس شورا آنرا برای اجرا به شهرداری ابلاغ کرده است. ثانیا شورای اسلامی فارس فقط در مورد میزان سهم خدمات که به شهرداری متعلق گرفته سؤال کرده بود که صورتجلسه شماره ۲۹ مورخه‌ی ۰۵/۰۳/۹۳ روشنگر این موارد است .
۴- نمی‌دانم آیا جناب رحیمی در جریان هستند که با حمایت و تشویق چه کسانی این پروژه‌ی۵۰ میلیارد تومانی که به عنوان بزرگ‌ترین پروژه خودمالکی شخصی در استان فارس محسوب گردیده، به شهر لامرد آورده شده و اجرا گردیده است؟

گرچه عزیزان و بزرگانی که در این زمینه مشوق، حامی و پذیرنده‌ی زحمات و مشقات پروژه بوده‌اند، این اقدامات را نه برای ذکر نامشان و یا تقدیر از آن‌ها، بلکه برای رونق و آبادانی و ترقی شهر لامرد، انجام داده‌اند. لیکن با الهام از فرمایشات حضرت امام خمینی (ره)که فرموده‌اند «مسئولین گزارش کار خود را به اطلاع مردم برسانند تا مردم که صاحبان اصلی انقلاب‌اند در جریان امور قرار گیرند» با کسب اجازه از محضر شریفشان از آن‌ها من‌باب تشکر نام می‌برم:
۱- مرحوم محمد علی حیاتی، نماینده‌ی سابق لامرد، اولین مشوق و اولین کسی بود که قول همکاری و مساعدت داد و ما را به مدیرکل استان فارس و شهرداری لامرد معرفی نمود. (کپی دست‌خط آن روانشاد موجود است)
۲) جناب آقای حاج محمود صفری فرماندار سابق. اگر حمایت‌ها و تشویق‌های این مرد شریف و باصداقت نبود به جرأت می‌توانم سوگند یاد کنم که این پروژه در این شهر اجرایی نمی‌شد.
۳) جناب آقای علی قسمی به عنوان رئیس شورای اسلامی شهر لامرد و جناب آقای خشنو به عنوان شهردار لامرد و سایر اعضاء شورای محترم، همکاری و حمایت‌های این بزرگواران نیز در جایگاه خود موجب گردید که از لحاظ مکان‌یابی در استان فارس بهترین گزینه شهر لامرد انتخاب شود و ما صمیمانه از لطف این عزیزان تشکر می‌کنیم.
۴- جنای آقای حاج حسن قایدی، مدیر مسئول آژانس مسکن نشاط که الحق از روز نخست که در سال ۹۰ برای بازدید از شهر لامرد و امکان‌سنجی آمده و به مدت چهار روز مهمان وی بودیم تا به امروز، صادقانه و شجاعانه و بدون هیچ چشم‌داشتی، حتی با در اختیار قرار دادن وسیله‌ی نقلیه‌ی شخصی خود و یا قرار دادن منزل فرزندشان در اختیار تیم بازدیدکننده و یا مراجعه‌کردن‌های مکرر به تمام ادارات، نهادها و سازمان‌ها برای حل مشکلات پروژه، ما را یاری کرده و می‌کنند و همواره شعار ایشان اینست که: اهمیت کار ما را نسل آینده‌ی لامرد که از این ساختمان‌ها استفاده می‌کنند، می‌دانند و همین برای من و خانواده‌ام کافی است. و ما بدینوسیله صمیمانه از زحمات بی‌شائبه‌ و مداوم ایشان قدردانی و تشکر می‌کنیم. اجرکم عنداله

۵-جناب آقای حسین شبانی‌نژاد «شهردار فعلی لامرد» و کلیه‌ی اعضای محترم شورای اسلامی شهر لامرد، من‌جمله آقای مهندس رحیمی، بخاطر همکاری‌ها و پشتیبانی‌هایی که از این پروژه به عمل آورده‌اند، کمال تشکر و قدردانی را داریم.

و اما توضیحاتی در مورد میلگردهای تحویل داده شده به شهرداری:

قابل ذکراینکه در ایامی که به علت تغییر ناگهانی قیمت میلگرد، (تغییر قیمت از کیلویی ۸۰۰ و ۹۰۰ تومان به قیمت ۱۸۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان) میلگرد در بازار کمیاب و یا بصورتی نایاب گردیده بود و در آن ایام شهرداری لامرد برای اجرای پروژه‌های خود نیاز مبرم به میلگرد داشت. در یک جلسه آقای خشنو اعلام کرد که اگر برای مدیریت پروژه مقدور می‌باشد به اندازه‌ی دو تریلر میلگرد از میلگردهایی که قبلاً سفارش داده‌اید به شهرداری تحویل دهیدو در عوض معادل وجه آن از تتمه بدهکاری شما از بابت عوارض و پروانه ساختمانی پروژه کسر بشود.
آقای محمدعلی جعفری، مالک پروژه نیر به جهت همکاری با شهرداری از یک سو و پرداخت بخشی از بدهکاری خود از سوی دیگر موافقت نمود که دو تریلر میلگرد مطابق سفارش شهرداری از نظر نوع از تهران بارگیری شده و به شهرداری لامرد تحویل داده شود. روزی که میلگردهای مورد نظر به لامرد رسیدند، روز جمعه بود و شهرداری تعطیل، آقای مهندس هادی قائدی به عنوان سرپرست کارگاه و برای حفظ حقوق شهرداری ضمن هماهنگی با عوامل شهرداری برای تعیین محل تخلیه‌ی بار و هماهنگی با جرثقیل برای پیاده کردن محموله، هر دو تریلر را در محوطه‌ی انبار شهرداری تخلیه نموده و تحویل می‌دهد.

اینکه در زمینه‌ی خرید میلگردها، تشریفات قانونی مثل آگهی مناقصه و صورتجلسه و … صورت گرفته یا نه، چیزی نیست که به مدیریت پروژه ارتباطی داشته باشد. زیرا یک مسئله‌ی داخلی شهرداری است.
وقتی که برای تمدید پروانه‌های مسکونی به شهرداری مراجعه کرده بودم(در زمان شورای سوم) ، یکی از کارشنایان شهرداری که مسئول بخش درآمد بود، اعلام کرد که قیمت میلگردهایی که به شهرداری تحویل شده در این محاسبات لحاظ نشده و از بدهکاری پروژه کسر نگردیده است.
ناچار برای حل این مشکل به خدمت شهردار و رئیس شورا آقای مهندس رحیمی رسیده و کل ماجرا را تعریف کردم و ایشان ضمن اظهار تأسف از اینکه چرا این موضوع تاکنون مسکوت مانده است، قول مساعدت و همکاری داد و بعد هم با وساطت و تأکید خود آقای رحیمی این موضوع حل شد و از بدهکاری پروژه کسر گردید. جالب اینکه شهردار جدید آقای شبانی‌نژاد در پاسخ به درخواست ما اعلام کردند که «من در این جریان نقشی نداشته و این مورد را لطفاً از طریق شورای اسلامی شهر پیگیری نمایید.» حالا چرا بعد از تأیید موضوع از طرف کمیسیون معاملات شهرداری و بخصوص آقای علیپور و تنظیم همه صورت‌جلسات مورد نیاز، آن هم به موجب پیگیری جناب آقای رحیمی این مورد هم جزء موارد خلاف و غیرقانونی تلقی شده! سؤالی است که بنده به دنبال کشف آنم.
در ادامه‌ی اظهارات آقای رحیمی در مورد بند ۹ صورتجلسه شماره‌ی ۲۳ چنین آمده است که وقتی صورتجلسه غیرقانونی به تصویب رسید، من از دو نفر همکاران (اعضای شورا) پرسیدم که چرا چنین کردید؟ جواب دادند که ما در آینده به امضاء آقای هادی قایدی احتیاج داریم؟ لذا این مصوبه را تأیید کردیم. اولاً این گفته که همکاران ما بخاطر اینکه در آینده به امضاء آقای قایدی احتیاج داشته‌اند و مصوبه را امضاء کرده‌اند، بسیار نادرست و توهین‌آمیز و موهن است، چرا که اعضاء شورای اسلامی شهر لامرد را افرادی زدوبندکن و مصلحت‌اندیش معرفی می‌نماید. با این تفکر قطعاً آقای قایدی هم برای به دست آوردن رضایت آن آقایان در جاهای دیگر امضاء‌های ناصواب خواهد کرد. و به همین سیاق تمام اعضاء شورای اسلامی لامرد ناچار به قرض دادن نان به همدیگرند و کسی به فکر مسائل و مشکلات مردم و شهر نیست. از این گذشته به نوعی دهن‌کجی به انتخاب هوشمندانه‌ی مردم شریف لامرد است، که افرادی از این سنخ را برای عضویت در شورا انتخاب کرده‌اند و …

ثانیاً: این مصوبه را خود آقای رحیمی هم تأیید و امضاء کرده و خود ایشان به عنوان رئیس شورا آن را به شهرداری و جاهای دیگر ابلاغ کرده است.
بر اساس توافقات اولیه مالک و مقامات شهرداری و شورای اسلامی شهر لامرد( شورای سوم) ، قرار بر این بود که:
الف) مبلغ یکصد و هفتاد میلیون تومان از بابت کل عوارض پروانه‌ی ساختمانی مسکونی پروژه به شهرداری پرداخت شود.
ب) خیابان‌ها و کوچه‌های پروژه نیز به عنوان سهم خدمات به شهرداری تعلق یابد.
لیکن در مراجعه‌ای که به فرمانداری داشتیم، فرماندار وقت جناب آقای محمود صفری پیشنهاد نمودند که علاوه بر موارد بالا زمینی هم به عنوان آموزشی فرهنگی معادل ۵۰۰ تا هزار متر مربع اختصاص داده شود که این اعلام‌نظر مورد قبول قرار گرفته و در نقشه‌های سایت گنجانده شد.
از آنجایی که این توافقات مکتوب نشده و شهرداری هم پیگیر مصوبه شورا نگردیده بود، در حالی که پروانه‌های مسکونی صادر و تحویل مدیریت سایت شده بود، در مراجعاتی که برای حل مشکل پروژه به شورای جدید داشتیم، به جهت تعامل با شورای جدید مالک موافقت نمود که علاوه بر موارد ذکر شده:
۱) زمین قبلی فرهنگی مذهبی را از هزار مترمربع به دو هزار مترمربع افزایش دهد.
۲) دو قطعه زمین ۴۵۰ مترمربعی، جمعاً به مساحت ۹۰۰ منرمربع برای فضای سبز و پارک محله‌ای اختصاص دهد.
۳- علاوه بر موارد یک و دو یک حلقه چاه آبی کاملاً مکانیزه را که ارزشی بالغ بر هشتاد میلیون تومان دارد به شهرداری اختصاص داده است.
جادارد به این نکته هم اشاره نمایم که مشاور حقوقی مستقر در تهران به عنوان ناظر پروژه‌ی البرز معرفی و شروع به کار کرده بود. لیکن این اقدام مورد اعتراض سرپرست کارگاه آقای مهندس هادی قایدی قرار گرفت و با صرف وقت زیاد و مذاکرات مکرر بالاخره مسئولین ذیربط اعم از مالک، مدیر پروژه و ناظر حقوقی را متقاعد کرد که کار نظارت پروژه را به نظام مهندسی لامرد محول نمایند و این اقدام درست در زمانی که جناب آقای مهندس رحیمی به عنوان نایب رئیس نظام مهندسی لامرد را داشت، اتفاق افتاده و هم‌اکنون تعداد کثیری از مهندسین لامرد من‌جمله خود آقای مهندس رحیمی عهده‌دار نظارت و اجرای پروژه می‌باشند که جا دارد از همکاری کلیه‌ی آنان و بخصوص رئیس محترم نظام مهندسی لامرد جناب آقای مهندس مهدی کشتکار تشکر و قدردانی نماییم.

عجب حال و هوایی داره شورا!

بهمن ۲۰ام, ۱۳۹۳

چه شور و ماجرایی داره شورا!
عجب حال و هوایی داره شورا!

کِل و هی جار و عیش و تار و تُمپَک
تَش دایُم بَرایی داره شورا!

رقابت بر سر تخت رییس است
چه تخت با وفایی داره شورا!

همه آزاد، دهقان و کشاورز
جمال با صفایی داره شورا!

شبان آورده از ملک سناسیر
عجایب کدخدایی داره شورا!

واشونده مخ لب جوغ و در و بون
چه ملک دلگشایی داره شورا!

چه زیبا میزند پَکّو به آسفالت
چه چاله چوله هایی داره شورا!

برای دوستان و آشنایان
دم مشکل گشایی داره شورا!

سَرِ کِه تا بُنِ بیخ و بیابون
به هر جا ردّ پایی داره شورا!

ز چاه قایدی تا ده مظفّر
به هر کو ماجرایی داره شورا!

به خلوتگه دم افتو غروبی
مصوب نامه هایی داره شورا!

در این یک سال و اندی نیست آرام
عجب هول و ولایی داره شورا!

سر کیسه واویذه شُل اخیرن
چه راز برملایی داره شورا!

سوار اسب چالاکن رحیمی
چه عضو بی ابایی داره شورا!

ماوین هیکلی با دِه تُرُش جَرّ
چه جنگ و کودتایی داره شورا!

نموده داغ بحث انتخابات
جناح چپ نمایی داره شورا!

گرفته مصطفی نیدانی هم بُل
چه دیگ روسیایی داره شورا!

شده هر دوره بدتر، واعظ ای داد!
که درد بی دوایی داره شورا!

در بارگاه آفتاب

بهمن ۱۹ام, ۱۳۹۳

نویسنده: سیدمحمدعمرانی
باهدف معرفی بیشتر شخصیت ارجمند حضرت شاه چراغ علیه السلام و ارائه گزارش عملکرد فرهنگی حرم مطهر آن حضرت در سالهای ۹۰ و ۹۱ خورشیدی ، کتاب “در بارگاه آفتاب” منتشرشد. این کتاب حاوی ۴فصل و مشتمل برمعرفی اجمالی وزندگی حضرت شاه چراغ تا شهادت در شهر شیراز و بررسی تاریخچه معماری حرم مطهر آن حضرت در ادوار مختلف تاریخ ، معرفی حضرت سیدمیرمحمد و معرفی شخصیتهای معروف مدفون درحرم های مطهر درهزاره دوم هجری می باشد . وجه تسمیه شاه‌چراغ ، چگونگی عزیمت به ایران، درگیرشدن با عمال و کارگزاران مأمون، شهادت و روایات مختلف پیرامون آشکار شدن مدفن آن حضرت ازجمله مباحث این نوشتار است.

سیدابوالحسن عمرانی نویسنده این کتاب ،فصل چهارم را به ارائه گزارش فعالیتهای فرهنگی حرم مطهر در سالهای ۹۰و۹۱ خورشیدی – و درزمانی که خود خادم افتخاری آستان حضرت شاه چراغ در حوزه فرهنگی بوده – اختصاص داده است .

طراحی و ضرب اولین سکه منقش به گنبد و بارگاه حضرت شاه چراغ با اولین آلیاژبومی ایران در زمان تشدید تحریمها ، تولیداولین فیلم های مستند معرفی حضرت شاه چراغ به زبانهای فارسی و انگلیسی و پخش از شبکه های سراسری و برون مرزی ، تثبیت جایگاه ستاددهه کرامت آستان مقدس در سطح کشور و تمهیدات درج نام حضرت شاه چراغ در پوستر جشنواره رضوی ، طراحی وتعمیق فعالیتهای قرآنی حرم مطهر با قابلیت پخش روزانه محافل انس باقرآن در ایام ماه مبارک رمضان در راستای تبیین همجواری قرآن و عترت در فضای معنوی حرم مطهر و …برخی از این فعالیتهای فرهنگی می باشد .

نویسنده در مقدمه این کتاب میگوید:

همچنانکه خوانندگان فرهیخته این سطور برآن واقفند ، رهبر انقلاب در برابرنگرشی که شیراز را با هویت جشن هنر دوران پهلوی و پیامدهای اسفبار ضد فرهنگی آن می‌شناخت و معرفی می کرد، با تا کید بربازیابی هویت معنوی شیراز، این شهر را به دلیل وجود بقاع متبرک امامزادگان جلیل القدر درآن، به عنوان سومین حرم اهلبیت با محوریت حرم مطهر حضرت شاه‌چراغ معرفی فرمود.

به فرجام رساندن و عینیت بخشیدن به این دیدگاه، نیازمند همفکری و هم آوایی همه فرهیختگان، اهالی فرهنگ ، هنر، رسانه ، متولیان فرهنگی و اجرایی و اساتید ارجمند حوزه و دانشگاهها می‌باشد.

انتظار، این است که اندیشوران در حوزه های یاد شده، با عنایت به عملکرد و ظرفیتهای موجود وبا تکیه برحضور معنـوی امامزادگان جلیل القـدر، نسبت به رشـد وارتقاء آنها و بازیابی جایگاه معنوی شیراز، اهتمام ورزند…

چاپ اول “دربارگاه آفتاب” ، به وسیله انتشارات بین المللی نویدشیراز منتشرشده است.

1

جوابیه آقای موسی صفری به یکی از بندهای مطلب مهندس رحیمی

بهمن ۱۶ام, ۱۳۹۳

جناب آقای رحیمی عضو محترم شورای اسلامی شهر لامرد

ضمن عرض سلام خدمت شما و عرض ادب خدمت خوانندگان عزیز

جنابعالی مطالبی را در سایت تراکمه منتشر کرده اید و در فضای مجازی در اختیار مردم قرار داده اید که لازم است یک مورد از آن مطالب را که بنوعی به بنده مربوط می شود جواب دهم. لذا مطالبی را جهت روشن شدن قضیه و تنویر افکار عمومی ارایه می دارم.

مگر میشود با شنیده ها در مورد مردم قضاوت کرد! حتما شنیده اید که فرق بین حق و باطل شنیدن و دیدن است. ای کاش قبل از اینکه اخبار کذب و دور از واقعیت را منتشر کنید خودتان اطمینان پیدا میکردید تا با آبروی مردم بازی نشود.

جناب آقای رحیمی!

اولا معامله مذکور در شورای شهر دوره سوم مصوب شده بود و زمینی را به بنده اعلام و پیش نویس صورتجلسه هم تنظیم شد. ولی شهرداری طی یک اشتباه زمین را به شخص ثالث واگذار کرد و زمین دیگری جنب پمپ گاز در دوره شهردار سابق به ما معرفی شد و به شورای جدید کشیده شد و در دوران ریاست شما مصوبه جدید خورد و به شهرداری اعلام شد. البته یک سال و نیم از مصوبه میگذرد ولی هنوز به صورتجلسه نرسیده است.

من چه سفارش شده ای از نظر شما هستم که هنوز بعد از یک سال و نیم پس از نامه شما به شهرداری طبق ارزشگذاری کارم انجام نشده؟ آقای جمالی و آقای دهقان چه قولی بمن می توانند داده باشند که هنوز انجام نشده است؟ مگر میشود زمینی که هنوز متعلق به شما نیست را فروخت؟

بنده هیچ زمینی را نفروخته ام چون هنوز زمینی تحویل نگرفته ام. لطف کنید مدرکی بیاورید که بنده زمین را فروخته ام. اگر این کار را انجام بدهید من کل زمین را به شهرداری واگذار می کنم.

در حال حاضر کارشناس دادگستری مبلغ ۳۰ میلیون تومان بابت مابه التفاوت دو زمین اعلام نموده که به حساب شهرداری واریز خواهم نمود که زمین فوق آماده واگذاری طبق نظریه شورا و کارشناس محترم می باشد.

طبق نظر شهردار محترم قرار بر این شده که من سی میلیون تومان واریز کنم بعد صورتجلسه تنظیم شود که چک بنده هم اکنون تحویل آقای آسوده میباشد. ضمنا زمینی که به بنده قرار است واگذار بشود کنار جایگاه سی ان جی است و هر روز ماشین های زیادی جلو آن صف کشیده اند و از نظر ارزش گذاری نسبت به بقیه زمین ها همجوار دارای ارزش پایین تری است.

البته باید اعتراف کنم احساس میکردم با حساسیت سیاسی که در شهر وجود دارد و اختلاف نظرهای سیاسیون، شهردار محترم کار من را انجام نخواهد داد ولی ایشان بزگوارانه و سخت گیرانه موضوع ما را به سرانجام رساندند. لازم به ذکر است زمین مورد نظر در دستور کار شورای قبل بوده و جهت واگذاری آن مصوب شده بوده است که صورت جلسه آن موجود است.

امیدوارم مردم فهیم ما در جریان امر قرار گرفته تا شبهه ای ایجاد نگردد.

خدایا چنان کن سرانجام کار …تو خشنود باشی و ما رستگار .

موسی صفری

 

20150117_094608

20150125_110352

نشریه اتحاد ملی ۱۵ بهمن ماه ۹۳

بهمن ۱۶ام, ۱۳۹۳

در این شماره می خوانید:
 • من آمده ام تا بزرگواری شما را حفظ کنم
 • استاندار فارس: نیروی انتظامی فارس از نظر استاندارد نیروی کافی ندارد
 • افتتاح همزمان ۵۸ پروژه آموزشی در فارس
 • تقدیر از ایثارگران تقدیر از اندیشه و ارزش های نهفته در دل آن ها است
 • تجلیل از دانش آموزان برتر آموزشی

تاتر یک جنون دوست داشتنی ست! (گفتگو با قاسم صادقی و محمد جواد صفایی – عوامل نمایش کمدی اکتشافات)

بهمن ۱۲ام, ۱۳۹۳

روابط عمومی اداره ی فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان لامرد

نمایش ” کمدی اکتشافات” از آن دست کمدی های متفاوتی ست که کمتر در لامرد اجرا شده است.این شاید بیشتر به نمایشنامه ی آن برگردد. نمایشنامه ای که امید طاهری آن را نوشته و در جشنواره ی فجر دانشجویی تهران نیز آن را به اجرا در آورده است.در این روز ها که دهه ی فجر است و ” عطر بهاران کنون از وطن آید” تماشای یک نمایش کمدی به اتفاق خانواده می چسبد. به بهانه ی اجرای این نمایش مصاحبه ای کوتاه انجام دادیم با کارگردان جوان این نمایش : قاسم صادقی.او که بیشتر به کارهای کمدی اش در بین تماشاگران معروف است، بهار امسال نیز نمایش کمدی ” مجردها” را به اجرا در آورد که با استقبال خوبی مواجه شد. علاوه بر کارگردان، مصاحبه ای هم با بازیگردان این کار انجام دادیم: محمد جواد صفایی. بازیگردان کیست و فرقش با کارگردان چیست؟ این سوال را هم از او پرسیدیم.

نمایش کمدی اکتشافات از یازده تا شانزده بهمن ماه ، هر شب ساعت ۲۰ در آمفی تاتر اداره ی ارشاد به روی صحنه می رود.

-آقای صادقی! چرا شما فقط در ژانر کمدی کار می کنید؟
-به عنوان کارگردان تقریبا حرف شما درست است. چون لیلا لیلا و مجردها و الان هم اکتشافات ، هر سه کمدی هستند. البته من نمایش “من ، تو ، او ، میز شماره ی پنج” را هم کار کرده ام که ملودرام خانوادگی بود.علت اقبال من به سمت کمدی هم این است که به نظر من شاد کردن مردم در این شرایط اکنون جامعه ی ما کار بزرگ و باارزشی است.

- چرا اکتشافات را انتخاب کردید؟
– کمدی متفاوتی در آن دیدم.چیزی که تا به حال در لامرد ندیده بودم. یک کار شادی بود که قصه و فضای متفاوتی داشت.

-چقدر طول کشید تا این نمایش آماده شد؟
-ما چند بار اقدام کردیم . هر بار به مشکلی برخوردیم و نشد که کار را جمع و جور کنیم. در نهایت با این ترکیب بازیگری بچه ها همت کردند، از کار و خانواده و تفریح و استراحت شان زدند تا کار آماده شد.

- پس خیلی هم سختی کشیده اید.
– بله. تاتر مصداق واقعی آن ضرب المثل است که بیرونش مردم را کشته ، درونش خودمان را. قدیم ها نوجوانان با شور می آمدند یک تاتری کار می کردند. الان همان نوجوان ها بزرگ شده اند، شاغل هستند، خانواده دارند، خسته اند و می آیند تاتر کار می کنند. هر پنج بازیگر این کار شاغل اند و از سر کار مستقیم می آیند سر صحنه .تاتر فداکاری محض است . ما روز اول که وارد تاتر شدیم ، شاگرد همین آقای محمدجواد صفایی بودیم. ایشان یک جمله ای به ما گفتند که راه را برای ما روشن کرد. گفت: در تاتر نه پول هست، نه قدرت، نه شهرت.همه ی اینها بیرون از سالن تاتر است. در تاتر به دنبال شناخت خودتان باشید.تاتر یک جنون دوست داشتنی ست.

-با توجه به اینکه شما خود را شاگرد آقای صفایی می دانید و در اکثر کار های ایشان هم شما بازیگر ایشان بوده اید، اینکه شما الان کارگردان هستید و ایشان بازیگر برایتان سخت نبود؟
– دروغ چرا؟ سخت بود.حس درس پس دادن را داشتم. ولی خب فضا خیلی دوستانه تر از این حرف ها بود که مشکلی پیش بیاید.

در ادامه: مصاحبه با محمد جواد صفایی- بازیگردان نمایش کمدی اکتشافات

– بازیگردان همان کارگردان است؟
– نه.بازیگردان به بازیگر کمک می کند کاری که می خواهد انجام دهد را به درستی انجام دهد.

- پس وظیفه ی کارگردان چیست؟
– کارگردان خطوط اصلی را مشخص می کند. به اصطلاح تم(Theme) کار را مشخص می کند و بازی ها در آن مسیر
هدایت می شود.بازیگر راننده است. بازیگردان کمک راننده و کارگردان کسی که مسیر را روی نقشه مشخص کرده.

– این نمایش جزو معدود دفعاتی ست که شما فقط بازیگرید.چطور شد که به اینجا رسیدید؟
– واقعیت این است که همه ی ما با بازیگری وارد تاتر شده ایم.بنابراین علاقه ی همه مان است که فرصتی پیش بیاید که بتوانیم با خیال راحت بازی کنیم. فارغ از دغدغه ی کارگردانی .
- در مورد نقش تان توضیحی می دهید. ظاهرا نقش یک پدر روحانی مسیحی را بازی می کنید.
– بله نقش یک روحانی مسیحی را بازی می کنم. از همان ها که حضرت حافظ می فرماید: چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند!!

IMG-20150129-WA0017

…و به خیال باطل می پنداشتند نیکوکاری می کنند.(پاسخ همه ی اعضای شورای چهارم به نوشته ی آقای محمد رحیمی)

بهمن ۹ام, ۱۳۹۳

…وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا
سوره کهف ـ آیه ۱۰۴

در تاریخ ۲/۱۱/۹۳ آقای مهندس رحیمی در سایت تراکمه با انتشار مطلبی با عنوان ” برخیز تا به عهد امانت وفا کنیم، تقصیرهای رفته به خدمت قضا کنیم” به جای اطلاع رسانی صادقانه، با ایجاد فضایی غبارآلود و سیاست زده در راستای فریب افکار عمومی گام برداشتند. ایشان در اقدامی خلاف قانون ،خلاف عرف ونیز خلاف شان اعضای محترم شورای اسلامی ، با خلط مطالب غیر واقعی همراه با تراوشات ذهن شکاک خود، مصوباتی را که اکثرا با نظر مثبت خود ایشان در زمان ریاست شان بر شورای اسلامی تنظیم گردیده را وارونه جلوه دادند. از آنجا که این مصوبات به تایید مراجع ذیصلاح رسیده این سوال برای مخاطب پیش می آید که چه اتفاقی افتاده که ایشان دست به خودزنی زده اند؟
از آنجا که پاسخ گویی در مقابل افکار عمومی از شعار های اصلی منتخبین شورای چهارم بوده ، لذا اعضای شورا در تاریخ ۴/۱۱/۹۳ با تشکیل جلسه مصوب نمودند که در راستای تنویر اذهان و افکار عمومی علاوه بر ارسال گزارش به هیات حل اختلاف استان، جوابیه ای نیز به امضاء اعضای شورا تهیه و منتشر نمایند.
این جوابیه در دو بخش تنظیم گردیده است:پاسخ اجمالی و کلی – پاسخ تفصیلی
الف ) پاسخ اجمالی:

جناب آقای مهندس رحیمی در مطلبی تحت عنوان ” برخیز تا به عهد امانت وفا کنیم، تقصیرهای رفته به خدمت قضا کنیم” مسائلی را مطرح نمودند که موجب تاسف همگان گردید. در این رابطه نکاتی جهت تنویر افکار عمومی مطرح و قضاوت را به شهروندان فهیم واگذار می نمائیم.
۱ـ در اسلام حرمت انسان ها و افراد آنقدر مهم شمرده شده که حتی در مواردی که انسان یقین کامل به موضوعی دارد حق مطرح کردن آن به هر شکل را ندارد . چه رسد به اینکه براساس یک سری حدس و گمان ها افرادی را در یک رسانه جمعی مورد هتک حرمت قرار دهیم.
حتی اگر فرض بر صحت تمامی مطالب ایشان بگذاریم – که چنین نیست – بازهم قانون مسیرهایی را مشخص نموده است که به دغدغه ایشان پاسخ داده شود . اما چرا مسیرهای قانونی رها شده و آبروریزی در ملا عام شکل می گیرد؟ باید به ریشه های آن توجه شود.
۲ـ مطلب تحت عنوان ” قضای تقصیرهای بر باد رفته” چاپ شده است باید به عرض جناب مهندس رحیمی برسانیم که تقصیرها را باید با تلاش و همت مضاعف جبران نمود نه استناد به مواردی که اولا جرم بودن آن ثابت نشده و ثانیا اگر ثابت شود خود ایشان شریک جرم هستند.
آری مهندس رحیمی اینگونه حیثیت دیگران را زیر سوال بردن خود تقصیر دیگری بر تقصیرهای گذشته شماست.
۳ـ بسیاری از دستورجلساتی که آقای رحیمی اشاره نموده اند که با هدایت افرادی خاص وارد جلسات شورای شده است در زمانی اتفاق افتاده که شخص ایشان ریاست شورا را بر عهده داشته اند و وفق قانون دستور جلسه یا با نظر ریاست شورا یا با درخواست سه نفر از اعضاء به صحن شورا جهت بحث می آید که تمام این دستور جلسات با نظر شخص ریاست وقت(مهندس رحیمی) در جلسات مطرح شده است.
۴ـ در پاسخ تفصیلی مشاهده خواهید کرد که بخش اعظمی از بندهائی که آقای مهندس رحیمی در نوشته خود به آن اشاره کرده اند مطالبی هستند که شخص ایشان به آن رای مثبت داده اند . حال با چه انگیزه ای به تصویب آن ایراد گرفته اند؟ قضاوت را به مردم فهیم وا می گذاریم.
۵ـ تمام مصوبات از حیث تطابق با قانون در فرمانداری مورد بررسی قرار می گیرد . تایید مصوبات در فرمانداری در حقیقت تائید هماهنگی مصوبه با مواد قانونی بوده و تا فرمانداری مصوبه ای را تائید نکند قابلیت اجرائی ندارد.
۶ـ قطعا هیچ انسان و یا مجموعه ای که در مسیر امورات اجرایی قرار می گیرد بری از خطا و اشتباه نیست و این جوابیه بیانگر این امر نیست که این شورا قصورات یا خطاهایی نداشته است. قطعا ما نیز در کارهایمان کوتاهی ها و سهل انگاری هایی داشته ایم که توقع بخشش و بزرگواری از طرف شهروندان عزیز را داریم. ما نیز انسانیم و امکان خطا و اشتباه در ما وجود دارد . به قول حضرت مولانا :
نه حقِ حقم، نه ناحق
نه بدم نه خوب مطلق
سیه و سپیدم ابلق
که به نیک و بد عجینم
اما نحوه برخورد با قصورات و خطاها، رفتارهای این چنینی نیست.
۷ـ در برخی موارد آقای رحیمی در بیان مطالب خلاف واقع عمل کرده و به نوعی صدق در نوشتار نداشته اند که از بابت حسن ظن به برادر دینی، ما این امر را ناشی از فراموشی یا تاثیرات ذهنی روانی در ایشان دانسته و وی را متهم به کذب نمی کنیم.
۸ـ و مطلب آخر اینکه ما اینگونه رفتارها و پاسخگویی ها را در جهت منافع شهر و شهروندان نمی بینیم و علیرغم میل باطنی صرفا جهت تنویر افکار عمومی و پرهیز از تشویش اذهان این وجیزه را تقدیم می داریم . امیدواریم هر کس در این مسیر دچار خطا و اشتباهی شده هر چه سریعتر به اشتباه خود اعتراف و توبه نماید تا نیاز به تقابل بیشتر نباشد که زیان این امر دامن شهر و شهروندان عزیز را نگیرد.

ب )پاسخ تفصیلی

۱ـ همه ی ۵۳ موردی که جناب رحیمی بیان نموده اند مصوباتی هستند که در طی دوره ی یکساله ریاست خودشان و دو ماه و ۲۷ روز ریاست جناب دهقان به تصویب رسیده است. از این ۵۳ مورد، ۲۷ مورد آن با نظر مثبت همه اعضاء از جمله آقای رحیمی مصوب و ۱ مورد آن هم با نظر همه اعضاء از جمله آقای رحیمی رد شده است .این یعنی بیش از ۵۲ درصد مصوبات مورد اعتراض ایشان با امضای خودشان بوده است.
از یک سو جناب رحیمی بیان نموده اند که این مصوبات از روی روابط دوستانه و خویشاوندی و پسرخاله گری به تصویب رسیده و با هدایت عده ای خاص اتفاق افتاده است و از سوی دیگر در اکثر آنها به عنوان رئیس جلسه و در بعضی موارد هم به عنوان عضو شورا، هم نظر و هم رای با بقیه اعضاء بوده اند . طبق یک اصل ابتدایی در منطق : جمع نقیضین محال است. یا ایشان باید بپذیرند که مطلبشان کذب و از روی کینه و حسادت و امیال نفسانی به رشته تحریر درآمده و یا اینکه خودشان هم براساس همان روابطی که بیان کرده اند از بیرون هدایت شده اند.

۲ـ درخصوص ردیف ۴ موضوع آقای دیالمه که جناب رحیمی از ایشان بعنوان یک ارباب رجوع گمنام نام برده اند و دلیل رد تقاضای ایشان را همین گمنامی عنوان کرده اند، برای شما جالب خواهد بود اگر بدانید که این مصوبه با رای منفی تمام اعضای حاضر در جلسه از جمله رای منفی جناب رحیمی رد شده است!!
سوال اساسی اینجاست که اگر شما طرف افراد گمنام و بقیه اعضاء طرف افراد مطرح و شناخته شده جامعه هستند چرا شما هم مانند بقیه اعضاء رای منفی داده اید؟( لازم به توضیح است که رای منفی اعضاء به این مصوبه بدین دلیل بوده که زمین پرتی مورد تقاضا ، متعلق به مسکن و شهرسازی بوده و شهرداری نمی توانسته آن را واگذار نماید)
از سوی دیگر ، آقای مهندس رحیمی موضوع آقای دیالمه را با موضوع ردیف ۸ مربوط به آقای حاج عباس غضنفری بعنوان آشنا و حامی انتخابات مقایسه کرده اند که آن مصوبه نیز با ۷ رای مثبت اعضاء از جمله خود ایشان (مهندس رحیمی) تایید شده است!!
جناب رحیمی نمی توانند با این تناقضات خود را فردی مثبت و طرفدار فقرا و ضعفا و بقیه اعضاء شورا را افرادی غیر مثبت و بی اعتنا به فقرا و ضعفا و طرفدار اغنیاء قلمداد کنند.
جناب رحیمی !این عین بی انصافی است که با تخریب همکارانتان در شورا بخواهید برای خودتان جایگاه یا پایگاهی در جامعه ایجاد نمایید.
۳ـ درخصوص
ردیف ۲ : موضوع فروش میلگرد شرکت البرز
ردیف ۳ : موضوع موسی صفری
ردیف ۱۰ : موضوع تخفیف سرمایه گذاران عمده(بشول و مزارعی)
ردیف ۱۲ : موضوع پارکینگ حسینیه حاج سید یحیی تلخندق
ردیف ۱۴ : موضوع تهاتر شرکت البرز
ردیف ۳۳ : موضوع هتل پارسیان
همه ی این مصوبات با رای مثبت تمامی اعضاء از جمله رای مثبت جناب رحیمی و در زمان ریاست وی به تصویب رسیده است.
جناب مهندس با ارائه مطالب کذب و به دور از واقعیت در زیر هرکدام از مصوبات فوق الذکر، سعی در القاء این موضوع داشته اند که بعضی از اعضاء بر اساس روابط دوستانه ، خویشاوندی و روابط کاری به دنبال هدایت و تصویب مصوبات بوده اند. سوال اینجاست شما که در زمان تمامی مصوبات فوق الذکر ریاست جلسه را بر عهده داشته اید بر چه اساسی و یا با هدایت چه کسی با رای مثبت خودتان بقیه اعضاء را همراهی کرده اید.
ای کاش جناب مهندس به جای اتهام به این و آن ، به موارد اشکال مصوبات فوق الذکر می پرداختند و گزارشی از عملکرد خودت در راستای مرتفع نمودن آنها به اطلاع مردم می رساندند.
جناب رحیمی خواهش و تقاضای ما از شما به عنوان رئیس شورای چهارم در سال اول آن، این است که یک مورد و فقط یک مورد از امور این شهر و شهرداری چه در سطح کشور و یا استان و یا شهرستان از قبیل : پیگیری امور عمرانی و سرمایه گذاری ـ ارزش افزوده ـ سنگ شکن ـ کارخانه آسفالت و یا حتی طرح و نقشه و غیره بیان نمایید . اگر شما توانستید یک مورد را نام ببرید ، ما همه آن ۵۳ مورد کذایی و دور از واقعیت را بدون چون و چرا می پذیریم.
۴ـ درخصوص ردیف ۳۸ مربوط به ساختمان آقای علی بشیر که جناب رحیمی با ادعای اینکه ساختمان مذکور با وجود تخلفات معماری و شهرسازی در نقشه (از جمله پیشامدگی غیر مجاز ) مصوبه گرفته است . چرا که یکی از اعضای شورا برادر خانم پیمانکار ساختمان می باشند.
هرکس آن نوشتارزیر ردیف ۳۸ را بخواند مطمئن می شود که جناب رحیمی با داشتن کارشناسی ارشد معماری و همزمان با داشتن مسئولیت نایب رئیسی نظام مهندسی شهرستان لامرد(کسی که تایید نقشه های معماری زیر نظر او انجام می گیرد ) با آن چهره حق به جانبی که از ابتدا تا انتهای مطلبش گرفته ، قطعا ایشان یکی از مخالفین سرسخت این مصوبه بوده است . ولی متاسفانه اگر به صورتجلسه موجود در شورای اسلامی شهر نگاهی بیندازید متحیر و مبهوت خواهید ماند که ایشان یکی از موافقین این مصوبه بوده است!! و با امضاء خود بعنوان موافق زیر آن صورتجلسه موجب تصویب آن گردیده است.
اگر موضوع این بند را در کنار بند قبل درخصوص البرزـ موسی صفری ـ بشول و مزارعی ـ حسینیه حاج سید یحیی و هتل پارسیان بگذاریم که در همه آنها جناب رحیمی یکی از موافقان و حامیان مصوبات بوده دیگر ادعایی برای مهندس رحیمی نمی ماند که بخواهد که خودش را طرفدار حق و دیگران طرفدار باطل قلمداد کند. هر خواننده ای با مطالعه آن به این نتیجه خواهد رسید که به غیر از حسادت و کینه ورزی که ناشی از عقده های درونی چیز دیگری نمی تواند منشا آن نوشتار باشد. (از آنجا که انتشار اسناد شورا در فضای مجازی خلاف است ، خوانندگان محترم می توانند با مراجعه به مسئول دفتر شورا جناب احسان جعفری مستندات موارد بیان شده را شخصا ببینند.)
۵ـ درخصوص ردیف ۴۶ موضوع عبدالرضا محمدی که پنجاه درصد خدمات به صورت ریالی برابر ارزش روز محاسبه شود، این پیشنهاد با ۴ رای مثبت و ۳ رای منفی مصوب گردیده است. از آنجاکه رای گیری بصورت علنی بوده ، لذا خود آقای رحیمی هم شاهد بوده اند که آقای دهقان یکی از سه نفر مخالفین این مصوبه بوده اند و به این پیشنهاد رای منفی داده اند .چگونه است که آقای رحیمی با اطلاع از این موضوع ادعا می کنند که این مصوبه با هدایت آقای دهقان و دو نفر از حاضرین در جلسه که ایشان نام برده اند وضع شده است؟! چقدر می توان به ایشان حسن ظن داشت؟
۶ـ درخصوص مصوباتی که رد شده مثل تقاضای ودیعه مدیریت راهنمایی و رانندگی و یا ردیف های ۳۶ و ۳۷ که اشتباها بجای کلمه مزایده مناقصه تایپ شده است و مصوباتی از این قبیل ، این مصوبه ها نه ارزش مطرح شدن از طرف ایشان را داشت و نه ارزش جواب دادن از سوی ما.از سوی دیگر بعضی از مصوبات با یک رای منفی و یا دو رای منفی تصویب شده است که باز هم ایشان نمی توانند آن رای منفی را به نفع خودشان مصادره کنند.
۷ـ درخصوص ردیف ۵۳ موضوع تصویب بودجه سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر ، این موضوع آخر دیگر واقعا جالب توجه است.
یک روز قبل از جلسه شورا برای تصویب بودجه ، جناب مهندس رحیمی اعلام می کنند که پیشنهادشان را درخصوص بودجه به صورت مکتوب به رشته تحریر درآورده اند ،زیر آن نامه امضاء کرده و به شورا ارائه دادند. اعضای شورا هم بدون یک ریال کم و زیاد همان موارد مورد نظر ایشان را مورد تصویب قرار می دهند .این که ایشان همان ارقام خودشان را نیز قبول ندارند ، این قضیه مارا به یاد لطیفه ای انداخت که جهت حسن ختام ذکر آن مفید است : می گویند معلمی برگه های امتحانی را تصحیح می کرد .به برگه ای بی نام رسید. آن را هم تصحیح کرد شد ۱۵ . در پایان هم دید آن برگه بی نام در واقع کلید امتحان بوده. انگار که جناب رحیمی هم امضای خود را پای نامه موجود در شورا و صورتجلسه ردیف ۵۳ نادیده گرفته است.

در پایان خاطر نشان می نمائیم از آنجا که اعضای شورای چهارم تمام هم و غم خود را مصروف آبادی و اعتلای شهر نموده و آبروی خود را نزد شهروندان گرو گذاشته اند، چاره ای جز تهیه ی این جوابیه ندیدند. بدیهی ست که این باب برای همه ی آنانی که نامی از آنها برده شده باز است.
والسلام علی من التبع الهدی

(نسخه ی کاغذی این جوابیه به امضای آقایان: حسین صفایی،ابولحسن کشاورز، محمد جمالی، هادی قائدی ،حسین آزاد و محمد دهقان رسیده است)

برخیز تا به عهد امانت وفا کنیم، تقصیرهای رفته به خدمت قضا کنیم

بهمن ۲ام, ۱۳۹۳

در تاریخ ۱۸/۱/۱۳۹۳ اولین گلایه‌ رسمی خودم از رویکردی که در شورا و شهرداری حاکم است را با عنوان “انگشت مزن بر لب کم حوصله‌ی من؛ بگذار که سربسته بماند گله‌ی من” در همین سایت تقدیم دوستان و شهروندان نمودم. عده ای از دوستان نزدیک مصلحت‌اندیشانه سعی کردند من را از انتشار مطلب فوق الذکر منصرف نمایند و مشفقانه نصیحت نمودند که مسائل، درون شورا حل و فصل شود؛ از آنجا که کارایی و اراده‌ی لازم برای مدیریت موضوع مشاهده نگردید، ترجیح دادم به جماعتی گزارش دهم که حداقل ۳۳۰۰ رای خود در ایام انتخابات شورا را به نام بنده به صندوق رای ریخته بودند. اکنون نیز ترجیح میدهم به جماعتی گزارش دهم که در ایام تبلیغات انتخابات بارها مرا در معرض این پرسش قرار دادند که اگر سوء جریانهایی را در شورا و شهرداری مشاهده نمودی و در ارتباط با اصلاح آن راه به جایی نبردی، چه خواهی کرد! و مکرر پاسخ شنیدند حتما موضوعات را با آنها در میان خواهم گذاشت، تا آنچه لازم است از سوی صاحبان اصلی شورا به انجام رسد. ترجیح میدهم پاسخگوی حداقل ۳۳۰۰ نفری باشم که بنده را به پشتوانه‌ی تحصیلات مرتبط دانشگاهی‌ام (و نه قول‌های بی‌پایه و اساس) روانه‌ی ساختمان شورا نمودند و حال، اثر و آثاری از آن مبانی نظری و اصول علمی که انتظار میرفت راه‌گشای مسائل در اداره‌ی امور شهر شود، مشاهده نمی‌کنند.

اکنون با گذشت حداقل یکسال و نیم از عمر شورای چهارم و مواضعی که هنوز بلاتکلیف است و گوشهایی که بدهکار انتقاد و تذکر قانونی نیست، لازم میبینم تا بیش از پیش مدیون شهروندان نشده‌ایم، صریح‌تر و بی‌پرده‌تر موضوعات و آنچه رویکرد غالب شورا و شهرداری است را به مردم انتقال دهیم. شایسته است چنانچه شهروندان محترم سوء‌جریانهایی که در ادامه خواهد آمد را صحه گذاشته و مورد تایید قرار دادند، عکس‌العمل خود را به انتخابات دوره‌ی بعدی شورا موکول ننمایند و بلافاصله برای عبور از این نابسامانی‌ها، چاره‌اندیشی نمایند.

طبعا در پیش گرفتن چنین شیوه‌ای (گزارش به مردم) با چالشها و آسیب‌هایی نیز همراه خواهد بود؛ احتمالا عده ای با سفسطه، تعدادی به دروغ، سعی در منحرف کردن ذهن‌ها خواهند نمود و زبان به تخریب و دشنام خواهند گشود. تماما را به امید احیاء آنچه مدنظر قانون است و آنچه مصلحت عموم در آن نهفته است به جان خریده و با طیب خاطر و بدون هیچ ترس و واهمه‌ای، آنچه واقعیت شورای اسلامی دوره‌ی چهارم است را بازگو می‌نمایم.

مطمئنم شهروندان محترم به خوبی سره را از ناسره تشخیص داده و اقدام مقتضی انجام خواهند داد؛ حتی اگر برخی اعضاء شورا و شهردار محترم موضوعات مطرح‌شده را انکار نمایند.

بحث را در دو فصل مجزای ـ رویکردها و رفتارهای اعضای شورا و شهردار و ـ مصوبات جلسات رسمی شورا که برآیند اندیشه‌ها، تفکرات و تلقی اعضاء از شوراست، پی خواهیم گرفت.

قبل از شروع لازم می‌بینم برای درک بهتر مطالب و موضوعاتی که مطرح می‌شود، همچنین پرهیز از حواشی‌ای که نوشته را از هدفش دور میسازد، به نکاتی اشاره نمایم:

 1. آنچه از مصوبات شورا، حتی با ذکر نام افراد حقیقی و حقوقی، همچنین مذاکرات هر جلسه رسمی، در اینجا منتشر می‌شود به استناد مواد قانونی ذیل است. لذا بازگو کردن و شرح آنچه در جلسات شورا اتفاق افتاده(چه بسا به دلیل علنی بودن جلسات شورا چنانچه شهروندی در جلسات شورا حاضر می‌شد، در جریان موضوعات قرار می‌گرفت) و نیز انتشار صورتجلسات شورا حتی بدون رضایت همکاران شورا امری خلاف قانون نبوده و هیچ خبطی به حساب نمی‌آید.
 2. ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور: شورای شهر و شهرداری و شرکتها و سازمانهای وابسته موظفند به نحو مقتضی و در صورت امکان با راه اندازی پایگاه رایانه ای، زمینه اطلاع عموم مردم را به طور مستمر از مصوبات، تصمیمات، عملکرد، بودجه، هزینه و درآمد خود فراهم نمایند.
 3. ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها: جلسات شورا علنی و حضور مستمع با نظر رییس شورا مجاز خواهد بود ولی به تقاضای کتبی شهردار و نیزفرماندار یا بخشدار ذیربط و موافقت اکثریت مطلق اعضاء حاضر میتواند جلسه غیر علنی تشکیل شود.
 4. توصیه میشود دوستان، قانون شورا و آیین‌نامه‌های مرتبط با وظایف و اختیارات شورا را که در سایت lamerdshora.ir موجود است، مطالعه نمایند و با مغایرت‌های قانونی که در مصوبات شورا وجود دارد، مطابقت دهند.
 5. آنچه اولویت ما بوده و هست، پیشگیری از موارد خلاف قانون است نه مچ‌گیری صرف. لذا چنانچه در هر مورد اقدامات پیش‌گیرانه‌ای به ذهن متبادر می‌شود، آن را از ما دریغ ننمائید.(rahimi@lamerdshora.ir)
 6. دوستان ترجیحا با نام واقعی اقدام به درج مطلب نمایند. همچنین از درج مطالب غیر مرتبط با موضوع و توهین‌آمیز در کامنتها جدا خودداری نمایند.
 7. از دوستان عزیز و همشهریان ارجمند خواهشمندم قبل از عتاب و سرزنش من، بخاطر موضوعاتی که به صحن عمومی جامعه کشانده و مطرح نموده‌ام، برای لحظاتی خود را بجای من و در شرایط و فضایی قرار دهند که بنده در آن قرار دارم؛ تذکرات کتبی و شفاهی که گوشی به آن بدهکار نیست؛ نهادهای نظارتی که با وجود تخلفات گسترده قانونی و اختلاس‌های میلیاردی در سطح کشور، حساسیت آنها نسبت به موارد این گزارش احتمالا اندک است؛ قانونی که برزمین مانده و مورد توجه قرار نمی‌گیرد؛ علیرغم همه ادعاهای زمان انتخابات، اکنون شیوه‌ی کار جور دیگری است؛ منابعی که هدر می‌رود و امور مالی که بعضا ضابطه‌مند و شفاف نیست؛ بذل و بخشش‌هایی که گاها از جیب بیت‌المال می‌شود؛ شهری که هیئتی اداره میشود؛ حوصله‌ای که باید خرج برنامه‌ریزی و تدوین استراتژی برای توسعه‌ی شهر میشد اکنون و در هر جلسه شورا، صرف مجادله با دوستان شورا و شهردار میشود و . . . همچنین بار سنگین “چرا”هایی که در مواجهه با جامعه برای جواب به آن دچار معذوریت و محدودیت و شرمندگی‌ام.
 8. شاید در نظر برخی، مواردی که ذکر میشود در مقایسه با اخبار اختلاس‌های میلیاردی در سطح کشور، بی ارزش و قابل اغماض باشد. برکسی پوشیده نیست، در دین و شریعتی که برای کوچکترین اعمال نیک و بد ما پاداش و جزایی درنظر گرفته شده‌، هیچ خطای کوچکی نیز پذیرفتنی و قابل چشم پوشی نیست. به زعم بنده و بسا تعدادی از خوانندگان، همین امور به ظاهر غیر مهم، زمینه انحرافات گستره‌تر بعدی را فراهم خواهند آورد. هرچند معتقدم کسی به خود اجازه نخواهد داد قبح تخلفات صورت گرفته را انکار نماید.
 9. موارد تخلفی که مطرح میشود، منحصر و محدود به آنچه در ادامه می‌آید، نیست. احتمالا با توجه به رویکرد حاکم، تخلفات دیگری نیز رخ داده که در جای خود قابل بررسی است. ایجاد محدودیت در دسترسی بنده به درخواستهای اداری و مردمی، مکاتبات و بخشنامه‌ها و تحریم اطلاعاتی من در چند ماه اخیر باعث شده در جریان برخی امور قرار نگیرم.
 10. حق دوستان شورا و شهرداری در نقد منصفانه‌ی آنچه من در اینجا آورده ام را محترم و محفوظ میدانم. طبعا همکاران صادق در شورا نیز اجازه نخواهند داد دو یا سه نفر از اعضاء که اکنون نیز تمام شورا در آنها خلاصه شده است، رای و نظر خود را به همه اعضاء تعمیم دهند. امیدوارم همکاران دلسوز و متعهد شورا این رویداد را فرصتی به حساب آورند برای بازنگری و جبران آنچه اتفاق افتاده و تقصیرهایی که رفته است؛ نه بهانه‌ای برای مقابله و رویارویی با نویسنده‌ی مطلب.
 11. هرچند تعلق خاطری که در این همنشینی چندماهه با دوستان شورا و شهردار حاصل شده است، گزارش مواردی که در ادامه خواهد آمد را سخت و دشوار میسازد اما بنا به مصلحتی که قاعدتا منافع شهرِ مرکز شهرستان و شهروندان را در خود نهفته دارد، دلخوری و ناراحتی که پیش خواهد آمد را فدای آینده‌ای آباد برای شهرمان خواهیم کرد.

 

مصوباتی که در ادامه می‌آید، به صورت موردی و از میان مصوبات ۴۹ جلسه شورا استخراج شده است. گاه در هر صورتجلسه‌ی مربوط به جلسات رسمی شورا به یک یا دو یا چند مصوبه ایراد وارد بوده است که هر کدام در قالب جدولی جدا ارائه شده است.

مصوبات به ترتیب جلسات آورده شده و از ۱ تا ۵۳ نامگذاری شده اند. ردیف اول هر جدول شماره جلسه و همچنین بندی از صورتجلسه که مربوط به مصوبه‌ی مذکور است را مشخص میکند.

در ردیف دوم جدول دستور جلسه (موضوع جلسه) به همراه متقاضی لایحه یا طرح (که میتواند ارباب رجوع، شهرداری ، خود شورا یا نهاد و اداره‌ای دیگر باشد) بعلاوه شماره نامه و تاریخ نامه و درخواست مشخص شده است.

ردیف سوم در قسمت خلاصه‌ی مذاکره متن مصوبه شورا عینا آورده شده است. ردیف آخر هر جدول(که با فونت خاصی متمایز شده است) توضیحات بنده در مورد حقیقت ماجرا و بحث‌هایی است که در آن جلسه بین اعضاء رد و بدل شده است. لازم به توضیح است چنانچه مصوبات با حساسیت بیشتری مورد بازنگری قرار گیرد، موارد تخلف بسیار بیشتر از آن چیزی خواهد بود که در اینجا آمده است.

با وجود اختیاری که قانون شوراها به فرمانداری شهرستان و شورای استان برای اعتراض به مصوبات غیرقانونی شورای شهر داده است و همچنین تاکید اداره کل امور شهری و شوراهای استانداری مبنی بر بررسی دقیق مصوبات شوراها، تمام مصوبات ذیل به استثنای مواردی که در زمان فرماندار جدید در کمیته تطبیق فرمانداری مورد بررسی و اعتراض قرار گرفته، با کمترین دقت و حساسیتی می‌توانست مورد اعتراض فرماندار سابق قرار گیرد؛ که متاسفانه به این مهم توجهی نشد!

 

ردیف در این قسمت شماره جلسه و همچنین بندی از صورتجلسه که مربوط به مصوبه‌ی حاضر است، مشخص شده است متقاضی لایحه یا طرح شماره و تاریخ پیشنهاد
موضوع نامه یا درخواستی که در ارتباط با آن تصمیم گیری شده و مصوبه وضع میشود.(دستور جلسه)
خلاصه مذاکره در این قسمت متن مصوبه عینا آورده شده است.
توضیحات بنده در مورد حقیقت ماجرا و بحث‌هایی است که در این جلسه بین اعضاء رد و بدل شده است.

 

۱ دستور صورتجلسه شماره ۵ بند ۱ متقاضی لایحه یا طرح شماره و تاریخ پیشنهاد
استماع توضیحات و برنامه‌های گزینه شهرداری آقای حسین شبانی‌نژاد و انتخاب شهردار شورای اسلامی شهر
خلاصه مذاکره به مدت یکساعت برنامه ها و توضیحات آقای حسین شبانی‌نژاد استماع و پس از آن اعضای شورا سئوالات خود را مطرح و آقای شبانی نژاد پاسخ گفتند و پس از استماع برنامه‌های آقای شبانی نژاد تمامی اعضای شورا، به اتفاق، آقای حسین شبانی نژاد را به عنوان شهردار انتخاب نمودند.
علیرغم تهیه چارچوبی برای انتخاب شهردار آینده لامرد و نظرخواهی از فرهیختگان و نخبگان علمی و مدیریتی شهر و شهرستان، دو گزینه نهایی که از ابتدای اعلام نتایج انتخابات نیز مورد توجه طیف سیاسی خاصی بودند، بدون توجه به ملاک و معیارهای تعریف شده و اعلان شده در مجامع و محافل عمومی از جلسه شورا سر برآوردند. هر دو این عزیزان علیرغم داشتن قابلیتهایی، تامین کننده‌ی دیدگاه ادعایی اعضای شورا و شعارهای تبلیغاتی آنان در ایام انتخابات نبودند. هر دو نفر برای شهردار شدن وارد رایزنی‌های بسیار با اعضا، دوستان اعضا و حتی خانواده اعضاء شده بودند. یکی از این دو گزینه که باوجود قبلیتهای علمی و تجربی قابل قبول، در انتخابات شورای اسلامی دوره چهارم رد صلاحیت شده بود؛ باز با اینحال عده‌ای از اعضای شورا بر شهردار شدن او اصرار بسیار داشتند.گاه گزینه‌هایی برای تصدی شهرداری توسط برخی اعضا در جلسه شورا مطرح میشد، که به هیچ وجه در جامعه قابل دفاع نبود. کاش در آن ایام این امکان فراهم میشد اعضا گزینه‌های پیشنهادی خود را به جامعه معرفی می‌نمودند تا برای شهروندان نیز مشخص شود افق دید و سلیقه‌ی منتخب آنها در چه حد است.گاه اتفاق میافتاد گزینه‌ای در جلسه شورای شهر یک رای بیشتر نداشت ولی به دلیل درز راحت خبر از جلسه شورا همین شخص با رایزنی‌هایی که انجام می‌داد در جلسه بعدی حائز حداقل ۵ رای می‌شد. جریانات متعددی از بیرون جلسه انتخاب شهردار را هدایت میکردند و در نهایت آقای حسین شبانی‌نژاد که رفیق دیرین و دوست بسیار صمیمی آقای محمد دهقان بود با رایزنی که محمد دهقان بخرج داد با کسب چهار رای (و اعلام عمومی ۷رای) به شهرداری لامرد رسید. و عمده‌ی ایده‌آلهای زمان انتخابات نادیده گرفته شد. الان نیز شهردار محترم مدیون همان ۴ نفری است که علیرغم نداشتن کمترین برنامه و ایده‌ای برای اداره امور شهر، به او اعتماد کردند و این مسوولیت سنگین را به او سپردند.یکی از همکاران شورا در پاسخ به اعتراضم به این نحوه‌ی انتخاب شهردار ، ابراز داشت، ما از همان ابتدا نیز اعتقادی به این فرم‌ها و نظرسنجی‌ها نداشتیم؛ چیزی نگفتیم تا تو مشغول باشی!جهت استحضار دوستان گزینه‌های پیشنهادی بنده برای شهرداری لامرد، آقایان مسعود حافظی(شهردار سابق لامرد و معاون مدیرکل نوسازی مدارس استان فارس)، مهندس مسعود زارعی(مهندس عمران،فرمانده سابق سپاه لامرد و شهردار سابق آباده)، حاج عبدالرضا خاتمی(فرماندار خنج، مدیرکل امور شهری و شوراها،همچنین سوابق مدیریتی قابل توجه شهرداری و بخشداری) و مهندس مهران محمودی دانش‌آموخته کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری و جزء استعدادهای درخشان دانشگاه تربیت مدرس تهران با سابقه‌ی پژوهش‌های متعدد در زمینه مدیریت شهری) بودند. که درهر مرحله به دلیل آنکه شانسی برای گزینه موردنظرم وجود نداشت، گزینه دیگری را مطرح میکردم.

 

۲ دستور صورتجلسه شماره ۶ بند ۱ متقاضی لایحه یا طرح شماره و تاریخ پیشنهاد
درخصوص فروش میلگردهای پروژه شهرک مسکونی البرز شهرداری لامرد ۱۶۷۴/۰۱/۲/۹۲۲۲/۰۷/۹۲
خلاصه مذاکره مقرر شد شهرداری از طریق واحدهای ذیربط علی الخصوص کارپردازی و مالی بررسی نمایند که آیا اولا میلگردها تحویل انبار شهرداری شده است، ثانیا مراحل و تشریفات قانونی خرید طی شده و ثالثا تناژ میلگردها با فاکتور مطابقت دارد یا خیر و رابعا تعداد چند تریلر میلگرد تخلیه شده است.
آقای هادی قائدی عضو شورای شهر و مدیر پروژه ۶۱۲ واحدی البرز ادعا داشتند که بابت ۱۰۰ میلیون تومان باقیمانده عوارض پروژه دو تریلر میلگرد در زمان آقای خشنو شهردار سابق، شخصا در انبار(پارکینگ واحد موتوری ) شهرداری تخلیه نموده‌اند؛ با دعوت از آقای علیپور سرپرست شهرداری لامرد موضوع را جویا شدیم ایشان فرمودند به استناد مدارک و فرآیند تحویل و ثبت اموال چنین محموله‌ای تحویل شهرداری لامرد نشده است و درثانی چنانچه این اتفاق بخواهد بیافتد و عوارض با میلگرد تهاتر شود میلگردها می‌بایست ابتدا طی مناقصه‌ای خریداری شود و سپس این تهاتر اتفاق بیافتد؛ که این فرآیند نیز طی نشده است. و عملا این موضوع را وارد ندانستند.در طی مدتی که میلگردها تخلیه شده بود، بدون آنکه صورتجلسه شود و ادعای مدیر پروژه البرز اثبات شود، ظاهرا آن میلگردها به گفته آقای قائدی توسط واحدهای مختلف شهرداری مورد استفاده قرار گرفته است. لذا در زمان شروع بکار شورای چهارم عملا از روی باقیمانده میلگردها نمیشد قضاوت صحیحی داشت. با شروع بکار شهردار جدید(شبانی نژاد) با کمال تعجب متوجه شدیم ایشان آن دو محموله را صرفا با ارائه فاکتورهایی که فاکتورهای یک بقالی نیز از آن اسم و رسم‌دارتر است از ایشان پذیرفته‌اند و بدهی ۱۰۰ میلیون تومانی ایشان را بابت مابقی عوارض پروژه تسویه نموده‌اند.مصوبه فوق نیز هیچ وقت اجرایی نشد و گزارشی نیز به دست شورا نرسید.

 

۳ دستور صورتجلسه شماره ۷ بند ۴ متقاضی لایحه یا طرح شماره و تاریخ پیشنهاد
درخواست شهرداری درخصوص معوض اراضی آقای موسی صفری واقع در بر جنوبی بلوار شهید مطهری غرب بلوار بیمارستان شهرداری لامرد ۱۶۸۸/۰۱/۲/۹۲۲۷/۰۷/۹۲
خلاصه مذاکره باتوجه به پیشنهاد آقای صفری برای واگذاری اراضی تجاری غرب بلوار شیخ انصاری (شمال جایگاهC.N.G) در معوض زمین نامبرده دارای موقعیت تجاری در محله قلعه ملا، موافقت گردید که اراضی نامبرده که در طرح تعریض قرار گرفته بر اساس قیمت کارشناسی ارزش گذاری شده و همچنین اراضی تجاری شهرداری واقع در محل فوق الذکر به قیمت کارشناسی ارزش گذاری شود و سپس اقدام به تنظیم صورتجلسه معاوضه گردد.
از طریق رابط شهرداری اطلاع حاصل شد با قول مساعد آقایان جمالی و دهقان به آقای صفری مبنی بر اینکه مشکل ایشان را در شورا حل می‌نمایند و قطعا زمین جنب جایگاه سی ان جی را به ایشان واگذار می‌شود؛ بدون اینکه صورتجلسه‌ای بین آقای صفری و شهرداری به امضاء برسد، زمینی که صرفا از طرف دو نفر از اعضاء قول داده شده و فرآیند قانونی در مورد آن طی نشده ، گویا به شخص دیگری فروخته شده است.از طرفی کارشناس شهرداری، زمین آقای صفری که در طرح تعریض قرار گرفته را کم‌ارزشتر از زمینی میداند که برای معوض درنظر گرفته شده است.

 

۴ دستور صورتجلسه شماره ۷ بند ۸ متقاضی لایحه یا طرح شماره و تاریخ پیشنهاد
تقاضای آقای علی دیالمه درخصوص خرید زمین پرتی به مساحت تقریبی ۷/۹۰ مترمربع در جلو منزل مسکونی نامبرده شهرداری لامرد ۱۷۰۳/۰۱/۲/۹۲۳۰/۰۷/۹۲
خلاصه مذاکره با توجه به اینکه مالکیت اراضی مذکور دارای ابهام می باشد و همچنین شبکه زیر ساخت شهری در آن اراضی قرار دارد. واگذاری زمین مذکور مورد موافقت قرار نگرفت .
برخوردهای دوگانه دوستانمان در شورا محدود به این درخواست نمیشود. در یک مصوبه تصویب مینمایند که ۴۲۰ مترمربع زمین به اصطلاح پرتی بدون توجه به اینکه تاسیسات شهری در آن عبور کرده یا نه؛ به آشنا و حامی انتخاباتی واگذار میشود و در مصوبه دیگری به بهانه عبور تاسیسات درخواست ارباب رجوعی گمنام، مورد موافقت قرار نمیگیرد.

 

۵ دستور صورتجلسه شماره ۱۲ بند ۳ متقاضی لایحه یا طرح شماره و تاریخ پیشنهاد
تبدیل به احسن نمودن خودروهای شهرداری بصورت ترک تشریفات شهرداری لامرد ۲۰۱۵/۰۱/۲/۹۲۲۰/۹/۹۲
خلاصه مذاکره با خرید خودرو بصورت ترک تشریفات قانونی موافقت گردید.
هنوز یک هفته از شروع بکار شهردار جدید نگذشته است که این درخواست از سوی شهردار مطرح می‌شود.جلسه‌ی دو سه روز گذشته شهرداران جنوب فارس که یکی از شهرداران با ماشین شاسی بلند خارجی در آن حاضر شده بود را بی‌تاثیر در این تقاضا نمیبینم. هر چند کسی از دوستان شورا و شهردار از آن شهردار نپرسید اتومبیلی که سوار است شخصی است یا به شهرداری تعلق دارد.متن درخواست با آنچه مصوب شده مغایرت دارد. تبدیل به احسن کردن خودروهای شهرداری مورد درخواست است ولی خرید خودرو سواری برای شهردار مصوب میشود.چه عجله‌ای بود که این خرید میبایست از طریق ترک تشریفات انجام میشد؟!در این ماجرا اصلا تبدیل به احسنی اتفاق نیافتاد،بعدازظهر فردای جلسه شورا بدون اینکه مصوبه شورا به تایید فرمانداری برسد و ابلاغ رسمی شود، شهردار و آقای دهقان سوار بر اتومبیل مگان که به صورت نقد خریداری شده بود، در شهر مشاهده شدند.در جلسه شورا برخی دوستان سانتافه و سوناتا را پیشنهاد میدادنند ولی بخاطر تبعات اجتماعی آن به مگان رضایت دادند. مگانی که با قیمت ۸۵ میلیون تومان خریداری شد. درحالی که شورای شهر چهارم آن ایام در هر محفلی وارد میشد از بدهی ۱،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تومانی که میراث شورا و شهردار سابق است، گله می‌کرد. خرید این خودرو تا مدتها نقل محافل، سایت‌ها و نشریات لامرد بود.با توجه به اینکه کلمه خودرو در درخواست شهردار به صورت جمع(خودروهای) بکار رفته در ابتدا تصور میشد این در خواست در راستای درخواست ماه گذشته سرپرست شهرداری است که در آن درخواست، واقعا هدف تبدیل به احسن خودروهای جمع‌آوری زباله بود.از این دست نامه هایی که درخواست چیزی است و مصوبه چیز دیگری، زیاد دیده شده است. به نظر می‌رسد، شهردار با دوپهلو نوشتن متن برخی نامه‌ها سعی در غافلگیری، اعضایی از شورا داشته و دارد که از حساسیت بیشتری برخوردارند.در نهایت خودرو سواری شهردار سابق در بند ۹ صورتجلسه شماره ۴۵(پس از یکسال) با فروش آن از طریق مزایده موافقت شد. که تا این تاریخ هنوز مزایده‌ی آن نیز برگزار نشده است.

 

۶ دستور صورتجلسه شماره ۱۳ بند ۲ متقاضی لایحه یا طرح شماره و تاریخ پیشنهاد
اخذ هزینه‌ی تخریب و آواربرداری بافت فرسوده از شهروندان شورای شهر
خلاصه مذاکره مصوب گردید که شهرداری در آواربرداری بافت قدیم تا سقف ۱۰% ( ۱۰ درصد) و شورای اسلامی شهر نیز تا سقف ۱۰%(۱۰درصد) تخفیف دهند.
علیرغم اینکه مصوبه توسط دو نفر از همکاران شورا به دلیل معطلی و به دردسر افتادن شهروندان با اعتراض مواجه شد ولی اکثریت شورا معتقد بودند باید ما نیز محل رجوع مردم قرار گیریم . . . هرچند دامنه‌ی شمول این مصوبه در شهر کم است، این راهبرد غلط در بقیه امور شورا نیز سرلوحه برخی دوستان قرار دارد که با روح قانون و موازین شرعی که خواهان تسریع و تسهیل در امور مردم است، مغایرت اساسی دارد.شهروندانی که به شهرداری و شورا مراجعه داشته‌اند تصدیق خواهند کرد که معطلی آنان برای امور معمول چقدر است تا چه رسد به این تخفیف ناچیز که بین شهرداری و شورا نیز تقسیم شده است.

 

۷ دستور صورتجلسه شماره ۱۷ بند ۹ متقاضی لایحه یا طرح شماره و تاریخ پیشنهاد
درخواست آقای محمد خسروی مبنی بر معاوضه یا تخفیف عوارض در خیابان ۲۲بهمن شهرداری لامرد ۲۰۹۷/۰۱/۲/۹۲۰۳/۱۰/۹۲
خلاصه مذاکره مصوب شد مجوز ساخت در سه متر(۳ متر)از ملک مذکور صادر و معوض یک متر باقی مانده درمحاسبه و پرداخت عوارض لحاظ گردد.
درخواست شهرداری معاوضه یا تخفیف در عوارض است ولی با هدایت یکی از اعضای شورا و همراهی بقیه، آنچه مصوب میشود کم کردن عرض کوچه است. این در حالی است که تعدادی از واحدهای مسکونی که در این کوچه قرار دارند تعریض در مورد آنها اعمال شده است و بخاطر این مسئله معترض بودند که راه به جایی نبردند.به شهردار عرض کردم که این مصوبه از اساس مشکل دارد و تغییر عرض کوچه بر خلاف طرح تفصیلی در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ است، که متاسفانه وقعی ننهادند.ماده ۵ قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری: بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان یا فرمانداری کل که به‌وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار یا فرماندار ‌کل و به عضویت رئیس انجمن شهرستان، شهردار، نمایندگان وزارت فرهنگ و هنر و آبادانی و مسکن و نماینده مهندس مشاور تهیه ‌کننده طرح انجام‌می‌شود. آن قسمت از نقشه‌های تفصیلی که به تصویب انجمن شهر برسد، برای شهرداری لازم‌الاجرا خواهد بود. تغییرات نقشه‌های تفصیلی اگر در ‌اساس طرح جامع شهری مؤثر باشد، باید به تأیید شورای‌عالی شهرسازی برسد.

 

۸ دستور صورتجلسه شماره ۱۸ بند ۹ متقاضی لایحه یا طرح شماره و تاریخ پیشنهاد
تقاضای آقای حاج عباس غضنفری درخصوص خرید یک قطعه زمین پرتی شهرداری لامرد ۲۱۰۹/۰۱/۲/۹۲۱۴/۱۰/۹۲
خلاصه مذاکره چون زمین مورد تقاضا به صورت یک نوار در مجاورت چند پلاک مسکونی قرار گرفته است موافقت گردید با صرفه و صلاح شهرداری و طبق قیمت کارشناسی اراضی مذکور به پلاکهای مجاور واگذار گردد.
هر چند به استناد ماده ۱۳ آیین نامه مالی شهرداریها لازم است فروش اموال منقول و غیرمنقول شهرداری از طریق برگزاری مزایده کتبی صورت پذیرد، متاسفانه در این ارتباط از آیین‌نامه مذکور تخطی شده است.در متن مصوبه با زیرکی اشاره ای به ۴۲۰ متر زمین پرتی نشده است تا برای مراجع قانونی حساسیت برانگیز نشود.بارها به دوستان شهرداری و شورا عرض کردم زمین‌های پرتی فرصتهای مناسبی برای توسعه‌ی فضای سبز محسوب میشوند برای لامردی که در آینده نیازمند فضاهای سبز بیشتری است؛ فضای سبزی که در آینده‌ی لامرد آلوده نقش ششها و ریه‌ها را برای شهر ایفا خواهد کرد. پیشنهاد دادم این اراضی را با حفظ مالکیت شهرداری در اختیار متقاضیان قرار دهند تا در آن به ایجاد فضای سبز اقدام کنند و با تدابیری شهروندان نیز از منظر شهری آن استفاده نمایند، ولی به بهانه اینکه شهرداری نیازمند درآمد است توجهی نشد و جالب است همین افراد در نوبت بعدی که زمین مذکور قیمت‌گذاری شده بود، و آقای غضنفری برای گرفتن تخفیف مراجعه کرده بود یک نفر رای بر معافیت ۱۰۰ درصدی میداد و اکثریت ۵۰ درصد تخفیف را منظور کردند.بعد از مایوس شدن از پیشنهادم ،زمین پرتی را خدمت دوستان عرض کرده بودم کارشناسی شود و در صورتی که متقاضی مضطر است، با درخواست او موافقت شود. نه به شخصی واگذار شود که دنبال زیاده‌خواهی است.با یک بررسی ساده به راحتی میتوان متوجه شد که در شورای دوره سوم نیز چقدر از زمین‌های شهرداری که میشد استفاده بهتری از آن نمود حتی زمینهایی با کاربری فضای سبز به اسم زمین پرتی به فروش رفته است.

 

۹ دستور صورتجلسه شماره ۱۸ بند ۱۵ متقاضی لایحه یا طرح شماره و تاریخ پیشنهاد
درخصوص ساختمانهایی دارای موقعیت تجاری فاقد پروانه یا دارای پروانه غیر تجاری شهرداری لامرد ۲۲۲۲/۰۱/۲/۹۲۱۹/۱۰/۹۲
خلاصه مذاکره ساختمانهایی که دارای موقعیت و کاربری تجاری هستند و در گذشته ساخته شده اند ولی به هر دلیلی تغییر کاربری، حذف پارکینگ و سایر عوارض پرداخت نکرده اند مصوب گردید در صورت مقاوم سازی و پرداخت عوارض متعلقه تا پایان سال ۹۲ از ۳۰%(سی درصد) کل عوارض معاف می گردند.
از آنجا که تخفیفات موردی خلاف ضوابط و مقررات میباشد، این مصوبه‌ی (به اصطلاح کلی و عمومی) با هدایت آقایان جمالی و دهقان که از قبل آقای صفری موضوع را با آنها درمیان گذاشته بود، به تصویب رسید. و با این مصوبه آقای موسی صفری که پرونده‌های متعددی را در شهرداری درجریان دارد از تخفیف حداقل ۱۸ میلیون تومانی بهره‌مند گردید.از زمان اجرای این مصوبه با توجه به تاریخ جلسه فقط یک ماه فرصت تعیین شده بود تا آقای صفری به مقصود خود برسند. لازم به ذکر است ملک فوق الذکر در قلب شهر لامرد و با موقعیت عالی تجاری واقع شده است.این مصوبه که به ظاهر عمومیت دارد هیچ‌گاه اعلام عمومی نشد. چون قرار نبود کس دیگری خبردار شود و استفاده ببرد.تا قبل از این مصوبه هر کسی برای تخفیف به شورا مراجعه میکرد اطمینان خاطر میدادم و حتی در پاره ای موارد سوگند یاد میکردم که شورای چهارم از بدو فعالیت تا کنون به کسی تخفیف نداده است. بعد از وضع این مصوبه، عملا من خلع سلاح شدم. و جوابی برای بقیه مراجعان نداشتم.همچنین به موجب تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها ملغی گردیده است.
۱۰ دستور صورتجلسه شماره ۱۹ بند ۱ متقاضی لایحه یا طرح شماره و تاریخ پیشنهاد
تخفیف به سرمایه‌گذاران عمده شورای شهر
خلاصه مذاکره جهت تشویق سرمایه‌گذاران مصوب گردید سرمایه‌گذاران عمده مسکونی بر حسب زیربنا از ۱۰۰۰ مترمربع تا ۲۰۰۰ مترمربع ۵۰ درصد و از ۲۰۰۰ مترمربع تا ۴۰۰۰ مترمربع ۶۰ درصد و از ۴۰۰۰ مترمربع به بالا ۷۰ درصد متراژ از پرداخت کلیه‌ی عوارض بجز حذف پارکینگ معاف گردند همچنین درخصوص اراضی تجاری از ۷۰۰ مترمربع به بالا از پرداخت کلیه‌ی عوارض بجز حذف پارکینگ به میزان ۷۰ درصد معاف شوند .
این مصوبه بیشتر برای تشویق دو سرمایه گذار عمده (بشول و مزارعی) وضع شد. هر چند باید در تدوین آن جامعیتی لحاظ میشد تا دربرگیرنده‌ی تمام پروژه‌های سرمایه‌گزاری باشد و راه را بر تبانی‌ها و سوء استفاده‌ها ببندد.منظور از اعداد و ارقام فوق تخفیف پلکانی بود. اما در انشاء آن دقت لازم نشده بود و علیرغم حضور شهردار در جلسه شورا و توجیه لازم در خصوص این مصوبه با به ظاهر بی دقتی شهردار، متن ابلاغ شورا با پاراف (هماهنگی با بنده و اقدام برابر ضوابط و مقررات) به واحد درآمد ارجاع شده بود؛ واحد درآمد نیز بدون هماهنگی با شهردار، بر اساس استنباط خود عوارض را محاسبه و به سرمایه‌گذاران ابلاغ نموده بود. یعنی دیده بود زیربنای پروژه آقای بشول بالای ۴۰۰۰ مترمربع است، ۷۰ درصد تخفیف را منظور کرده بود درحالی که محاسبه میبایست پلکانی صورت میگرفت. بعد که این مسئله بصورت کاملا اتفاقی مشخص شد، اکثریت شورا خواهان اصلاح عوارض شدند که با مخالفت شهردار و تعدادی از اعضا مواجه شد. و با این بهانه که کاری است که شده و برای شورا و شهرداری کسر شأن است حرف خود را پس بگیرد، باید از دریافت بقیه عوارض منصرف شد؛ تا تاریخ نگارش این متن موضوع به حال خود رها شده است.در محاسبه مجدد بر اساس فرمولی که مدنظر شورا بوده آقای بشول حدود مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان و آقای مزارعی حدود ۶۰ میلیون تومان دیگر میبایست پرداخت میکردند.در این میان آقای عالیزاده که او نیز مشمول این فرمول شده بود و قصد مراجعت به کشورهای حوزه خلیج فارس را داشت برای صدور پروانه مابقی عوارض را پرداخت کرد و اعتراضی هم نکرد.لازم به ذکر است مزارعی و بشول علیرغم اینکه از تخفیف قابل توجهی برخوردار شده بودند مجددا مورد مرحمت شهردار نیز واقع شدند و عوارض آنان تقسیط شد.ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداریها: به شهرداری های کل کشور اجازه داده میشود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می رسد دریافت نماید. در هر حال صدور مفاصا حساب موکول به تادیه کل بدهی موءدی خواهد بود.
۱۱ دستور صورتجلسه شماره ۲۱ بند ۵ متقاضی لایحه یا طرح شماره و تاریخ پیشنهاد
درخواست شهرداری درخصوص محل اجرای پروژه ترمینال شهرداری ۲۵۳۲/۰۱/۲/۹۲۲۸/۱۱/۹۲
خلاصه مذاکره مقرر گردید شهرداری مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۲۵ تومان را در محل مورد نظر هزینه کند و با برگزاری مناقصه پروژه را به پیمانکار صاحب صلاحیت واگذار نماید.
این مبلغ که از محل اعتبارات دو درصد نفت و گاز و مصوبات سفر رهبری تامین شده بود حداقل چند ماه از تخصیص آن میگذشت، از طرف شهرداری اقدامی در خصوص آن صورت نگرفته بود. در ۵ خرداد ۹۳ مجددا درخواستی از شهرداری برای ترک تشریفات مناقصه برای مخلوط‌ریزی ترمینال به شورا رسید که مورد موافقت قرار نگرفت.دو ماه پیش که برای بررسی دو قرارداد محوطه جلو شهرداری و ترمینال به شهرداری مراجعه کرده بودم، فقط قرارداد محوطه جلو شهرداری در اختیارم قرار گرفت.از چند وقت پیش، یکی از پیمانکاران که از کار او در شهرداری نیز رضایت چندانی وجود ندارد و فاقد رتبه و صلاحیت لازم است، مشغول اجرای نمای ترمینال است. مسئله را جویا شدم ، از طریق کارمندان شهرداری متوجه شدم اصلا مناقصه‌ای برگزار نشده. لازم است در اینجا اشاره نمایم که هرچند به استناد ماده ۶ آیین نامه مالی شهرداریها رسیدگی به پیشنهادهای مربوط به مناقصه یا مزایده به عهده هیات عالی معاملات شهرداری مرکب از شهردار، رییس امور مالی یا حسابداری شهرداری و یک نفر از افراد بصیر و مطلع در معامله موردنظر به پیشنهاد شهردار و تایید انجمن شهر خواهد بود اما در شورا و شهرداری لامرد روال چیز دیگری است. از آنجایی که تا کنون آقای دهقان به نمایندگی از شورا در این کمیسیون حضور داشته‌اند، با تذکری کتبی که به رویت همکاران شورا نیز رساندم اصلاح امور در این ارتباط را خواستار شدم؛ که متاسفانه نه آن تذکر قانونی در دبیرخانه شورا ثبت شد و نه به آن تذکر وقعی نهاده شد. پیوست شماره۱۱

 

۱۲ دستور صورتجلسه شماره ۲۳ بند ۳ متقاضی لایحه یا طرح شماره و تاریخ پیشنهاد
تقاضای تملک منزل قدیمی محمد حقیقت جهت پارکینگ حسینیه حاج سید یحیی تلخندق و معوض آن به مالک شهرداری ۲۶۵۷/۰۱/۲/۹۲۱۱/۱۲/۹۲
خلاصه مذاکره موافقت گردید در صورتی که قبلا زمینی جهت پارکینگ به حسینیه حاج سید یحیی از طرف شهرداری واگذار نشده است شهرداری ۵۰۰ مترمربع از ملک مذکور را تملک و معاوضه نماید صرفا جهت پارکینگ عمومی
این مصوبه و مصوبه ردیف بعد(۱۳) به طرز عجیبی سرنوشتشان به هم گره خورد. آقای محمود صفری فرماندار وقت که پیگیر اختصاص قطعه زمینی برای پارک محله‌ای در تلخندق و جنب حسینیه بود وقتی با وجود سیاست جدید شورا در خصوص پارک‌های محله ای با جواب منفی روبرو شد، درخواست خود را به پارکینگ حسینیه تغییر داد. ایشان که به شهردار قول داده بود از منابع دراختیار فرماندار از محل عوارض دو درصد نفت و گاز سهم بیشتری برای شهرداری در نظر میگیرد، از قبل موافقت شهردار، پسرخاله خود محمد جمالی عضو شورا و دو نفر دیگر را گرفته بود. باز با این وجود نظر آنان با توجه به مخالفت اعضای دیگر تامین نشد. محمد جمالی و یکی دونفر از اعضا برای تلافی، با موضوع واگذاری زمین برای احداث حوزه علمیه خواهران مخالفت کردند و باعث شدند آن موضوع نیز به تصویب نرسد. در جلسات بعد که عده‌ای مجاب شده بودند قرارداد واگذاری زمین به حوزه علمیه خواهران که در شورای سابق مجوز آن صادر شده بود را تمدید نمایند، آقای جمالی باز مانع شدند و گفتند که زمین پارکینگ حسینیه و حوزه علمیه باید هر دو مشکلشان با هم حل شود.لازم به ذکر است آقای محمود صفری فرماندار وقت با استفاده از موقعیت خود ۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان از عوارض دو درصد نفت و گاز که در اختیار اداره‌ی اوقاف و امورخیریه بود و میبایست برای ساخت خانه‌های عالم در روستاها هزینه میشد را صرف ساخت حسینیه بانوان و الحاق آن به حسینیه حاج سید هاشم (محل سکونت خود) نمود!

 

۱۳ دستور صورتجلسه شماره ۲۳ بند ۴ متقاضی لایحه یا طرح شماره و تاریخ پیشنهاد
تمدید مهلت قرارداد واگذاری زمین برای احداث حوزه علمیه خواهران شهرداری ۲۵۸۸/۰۱/۲/۹۲۰۷/۱۲/۹۲
خلاصه مذاکره با توجه به نامه شهرداری و عنایت به اینکه تاکنون در ملک مذکور هیچ اقدامی صورت نگرفته است و مهلت زمانی آن به پایان رسیده است نسبت به واگذاری ملک مذکور موافقت نگردید.
از مخالفین اصلی این موصوبه آقای جمالی بود. بعد که مشکل پسرخاله ایشان در ارتباط با پارکینگ حسینیه محله‌شان حل شد، متن زیر را آقای جمالی با لفاظی تمام تهیه کردند و در صورتجلسه شماره ۳۳درج نمودند:با توجه به لزوم گسترش فرهنگ والای اسلامی بخصوص فرهنگ غنی و پویای شیعه و مقابله با هرگونه شبهه افکنی دشمنان اهل بیت عصمت و طهارت، راه‌اندازی و تقویت حوزه های علمیه بر همه دلسوزان ضروری می باشد. لذا با تمدید قرارداد واگذاری زمین به حوزه علمیه خواهران مشروط به اینکه تا پایان شهریورماه ۹۴ حداقل پنجاه درصد(۵۰%) پیشرفت فیزیکی در بخش ساخت و ساز داشته باشد موافقت گردید.

 

۱۴ دستور صورتجلسه شماره ۲۳ بند ۹ متقاضی لایحه یا طرح شماره و تاریخ پیشنهاد
درخواست تهاتر آقای محمد علی جعفری مالک و کارفرمای پروژه مسکونی البرز شهرداری ۲۶۴۷/۰۱/۲/۹۲۱۱/۱۲/۹۲
خلاصه مذاکره با توجه به تقاضای شرکت سرمایه گذاری البرز موافقت گردید :۱ ـ تتمه مبلغ ۱۷۰ میلیون تومان عوارض اولیه با صورتجلسه میلگردهای تحویل به شهرداری و مبالغ پرداختی، تهاتر گردد.۲ ـ مبلغ باقیمانده از عوارض اولیه و عوارض تمدیدپروانه‌های مسکونی و صدور پروانه‌های دیوارکشی و صدور پروانه‌های تجاری تجمیع گردد و با واحدهای مسکونی تهاتر گردد.۳ ـ صورتجلسه‌ای مبنی بر مالکیت شهرداری با سرمایه‌گذار تنظیم گردد و سهم خدمات شهرداری شامل یک قطعه ۲۰۰۰متری به نام فرهنگی ـ مذهبی و دوقطعه ۴۵۰ مترمربعی به نام پارک محله‌ای و یک حلقه چاه آب تکمیل شده بتونی و معابردر آن مشخص شود.۴ ـ درخصوص تغییر کاربری پلاکهای تجاری به تعداد ۶ قطعه در پلاک ثبتی ۳/۳۷۴۲ در سر بلوار و تجاری‌های محله‌ای به تعداد ۳ قطعه مستقر در سایت ۶۰ درصد بخشودگی در نظر گرفته شود(با توجه به اینکه بزرگترین پروژه‌ی خود مالکی استان فارس می باشد همچنین مصوبه‌ی شورای سوم)۵ ـ مالک نسبت به انتقال سند مالکیت سهم خدمات و معابر اقدام لازم نماید.
این متن را آقای هادی قائدی عضو شورا و مدیر پروژه و ذینفع در ۶۱۲ واحدی البرز، بر حسب ادعاهای خود شخصا تهیه و مصوبه آن را به تایید شورا رساند.علیرغم وجود مصوبه شورای قبل و تخفیف ۵۰ درصدی عوارض تغییر کاربری، دوستان ما در شورا با ۱۰ درصد بیشتر، تخفیف را به ۶۰ درصد رساندند.این مصوبه به صورت موردی انجام شد. درحالی که میبایست برای سرمایه‌گذاری یک شیوه‌‌نامه واحد تهیه میشد و ملاک عمل شورا و شهرداری قرار میگرفت. هنوز که هنوز است اهتمامی برای این کار وجود ندارد. چون ضابطه مند شدن امور عده‌ای را از کاسبی می‌اندازد.

 

۱۵ دستور صورتجلسه شماره ۲۳ بند ۱۶ متقاضی لایحه یا طرح شماره و تاریخ پیشنهاد
تعطیلی شورا شورا
خلاصه مذاکره با توجه به پایان سال ۹۲ با تعطیلی شورا از تاریخ ۲۴/۱۲/۹۲ به مدت ۵ روز موافقت گردید .
این تصمیم نسنجیده که هنوز دلیل اصلی آن برای من مشخص نیست، باعث شد، عده‌ای از شهروندان در روزهای پایانی سال با درب بسته شورا مواجه شوند و بنده در غیاب همکاران و نیروهای اداری و خدماتی شورا، کار تایپ و ثبت نامه‌ها و مکاتبات را انجام دهم و جوابگوی مراجعین باشم. یکی از همکاران که خود عازم سفر خارج از کشور بود و مشغول تدارکات سفر بود بقیه را نیز در تعطیلی شورا با خود همراه کرد.

 

۱۶ دستور صورتجلسه شماره ۲۴ بند ۳ متقاضی لایحه یا طرح شماره و تاریخ پیشنهاد
درخواست عبدالرضا خسروی و احمد منصوری درخصوص طرح تفکیکی جنوب بلوار غدیر مبنی بر عدم پرداخت تغییر کاربری واحدهای تجاری شهرداری ۲۷۰۹/۰۱/۲/۹۲۱۹/۱۲/۹۲
خلاصه مذاکره مصوب گردید که مطابق واحدهای ساخته شده قبلی که عوارض تغییر کاربری پرداخت ننموده‌اند از واحدهای تجاری فعلی نیز عوارض تغییر کاربری اخذ نشود ولی برای رعایت حق و حقوق شهرداری از اراضی تفکیکی شمال بلوار غدیر که متعلق به مالکان می‌باشد اخذ شود.
اسامی متقاضیان و خویشاوندی و رفاقت بعضی دوستان شورا باعث شد برخی اعضا شورا حق و حقوق شهرداری را نادیده بگیرند و عوضِ بررسی اینکه چرا سابقا تغییر کاربری دریافت نشده، حق و حقوق شهرداری را به آینده موکول کردند.این مصوبه علیرغم اینکه مورد اعتراض شورای استان یا فرمانداری قرار گرفت، متاسفانه اصلاح نشد.

 

۱۷ دستور صورتجلسه شماره ۲۴ بند ۷ متقاضی لایحه یا طرح شماره و تاریخ پیشنهاد
بررسی و تصویب بودجه سال ۱۳۹۳ شهرداری شهرداری لامرد ۲۲۸۵/۰۱/۲/۹۲۳۰/۱۰/۹۲
خلاصه مذاکره کلیات بودجه سال ۹۳ شهرداری مورد تصویب قرار گرفت. مقرر شد شهرداری تا پایان فروردین‌ماه ۹۳ شرح دقیق پروژه‌ها به همراه ریز هزینه‌ها را به شورا ارسال نماید.
بودجه شهرداری بدون اینکه مورد بررسی اعضاء قرار گیرد، به دلیل فوت وقت، بدون دقت لازم، مورد تصویب قرار گرفت. بسیاری از هزینه‌هایی که امسال(۹۳) در شهرداری صورت گرفته بدون توجه به بودجه است. مقرر شده بود شرح دقیق پروژه‌ها به همراه ریز هزینه‌ها به شورا ارسال شود، مصوبه‌ای که هیچ وقت اجرایی نشد و برای کسی هم اهمیتی نداشت که پیگیری نماید.اغلب پروژه‌هایی که بعدا و با ارقامی غیرواقعی و غیرکارشناسانه در آخر بودجه گنجانده شده بود، ناشی از تمایلات شخصی شهردار بود نه نیازسنجی و اولویت‌های عمرانی شهر!
۱۸ دستور صورتجلسه شماره ۲۶ بند ۷ متقاضی لایحه یا طرح شماره و تاریخ پیشنهاد
نامه شهرداری مبنی بر واگذاری اجرای محوطه جلوی شهرداری به بخش خصوصی شهرداری لامرد ۴۶/۰۱/۲/۹۳۱۷/۰۱/۹۳
خلاصه مذاکره با درخواست شهرداری مبنی بر واگذاری اجرای محوطه جلوی شهرداری به بخش خصوصی با انجام تشریفات قانونی موافقت گردید.
اولین اقدام شهردار در هفته اول بعد از انتصاب، فرو ریختن دیوار جلو شهرداری به قصد محوطه سازی و زیباسازی بود. هرچند نفس عمل مطلوب بود ولی زمان مناسبی برای این پروژه انتخاب نشده بود. حتی اولین طرحی که برای محوطه جلو شهرداری تهیه شده بود نیز طرحی دم دستی و مبتدیانه بود. وقتی هزینه‌های اجرای پروژه را به شهردار یادآور شدم، ایشان با بیان اینکه برای اجرا از کارگران شهرداری استفاده میکنیم و سنگ فرش‌های کارخانه قطعات بتنی شهرداری را برای کفسازی بکار می‌بریم، به دلیل عدم آشنایی با امور عمرانی آن را جدی نگرفتند.بعد از چند ماه که از شروع آماده‌سازی سایت پروژه و آواربرداری گذشته بود، درخواست مناقصه پروژه به شورا ارسال شد. و دوستان شورا بدون اینکه بپرسند چرا بدون مجوز شورا این پروژه شروع شده،توجیه آن چیست و هزینه‌های آن از چه محلی قرار است تامین شود، مجوز مناقصه را صادر نمودند.اوایل، بنری در محل پروژه نصب بود که مدت زمان اجرای پروژه را دوماه ذکر کرده بود؛ بدون اینکه به تاریخ شروع یا پایان پروژه اشاره‌ای شده باشد. بعداز مدتی آن بنر از محل پروژه برداشته شد.به اتفاق یکی از دوستان که تجربه خوبی در مورد قراردادها و امور پیمان داشت در اتاق شهردار حاضر شدیم و از شهردار خواستم قرارداد ترمینال و محوطه شهرداری را در اختیار بنده قرار دهند. ایرادات شکلی و قانونی بسیاری مشاهده شد؛ که از حوصله بحث خارج است.بدون اینکه برآورد اولیه‌ای از هزینه‌های پروژه وجود داشته باشد و تحویل کمیسیون عالی معاملات شود، اقدام به برگزاری مناقصه شده بود. تاریخ اتمام پروژه ۱۸ مهر ۹۳ اعلام شده بود و قرارداد فاقد زمانبندی مرحله‌ای بود. الان که این متن درحال تهیه است تاریخ ۸دیماه ۹۳ است و هنوز پروژه تا بهره‌برداری زمان زیادی لازم دارد.مبلغ اولیه قرارداد۱۹۷ میلیون تومان تعیین شده بود که به جرات میتوان گفت عده ای حتی اطلاعی از این مبلغ ندارند.پروژه محوطه جلو شهرداری با وجود قرارداد اولیه ۱۹۷۰۰۰۰۰۰تومانی، در بودجه سال ۹۳ اعتبار لازم برای آن پیش‌بینی نشده است.لازم به ذکر است در بودجه شهرداری برای خرید، احداث، تکمیل و توسعه‌ی ساختمانهای اداری ؛ ساماندهی و محوطه و ساختمان شهرداری جمعا ۱۱۰۰۰۰۰۰۰تومان اعتبار در نظر گرفته شده است!ماده ۲۸ آیین‌نامه مالی شهرداریها – شهردار می‌تواند اعتبارات مصوب در بودجه برای هر یک از مواد هزینه یا فعالیتهای داخل در یک وظیفه را تا ده درصد تقلیل یا افزایش‌دهد به نحوی که از اعتبار کلی مصوب برای آن وظیفه تجاوز نشود.مشخصات خصوصی پیمان شامل نوع مصالح مصرفی نیز یا وجود ندارد یا ابهامات زیادی دارد.

 

۱۹ دستور صورتجلسه شماره ۲۶ بند ۱۰ متقاضی لایحه یا طرح شماره و تاریخ پیشنهاد
درخواست آقای محمد صادقی درخصوص مشکل پیش آمده به جهت عدم واریز وجه ملک مذکور شهروندان
خلاصه مذاکره در صورت واریز وجه ملک مذکور به قیمت مصوب همان روز که بصورت مکتوب توسط شهردار سابق(آقای خشنو) تایید شده باشد نسبت به صدور پروانه آقای صادقی اقدام گردد.
آقای حاج محمد صادقی آخرین خریدار ملک فوق الذکر است. در زمان شهردار یا شهرداران سابق آقای رضا صفری(پسرخاله محمد جمالی) قطعه زمینی را با مشارکت محمود شریفی در مزایده برنده میشود.(از آنجایی که محمود شریفی کارمند شهرداری بوده و نمیتوانسته در مزایده شرکت کند با نام رضا صفری در مزایده شرکت می‌کند).بعد از واگذاری زمین، متقاضی خرید کوچه جنب زمین و الحاق آن به زمین خود می‌شوند.که قیمت کوچه از سوی شهرداری ۲۰۷۰۰۰۰۰تومان تعیین میشود.از آنجایی که ظاهرا آقای خشنو مبلغی را از تعاونی مسکن شهرداری قرض کرده بوده است، می سپارد این مبلغ به تعاونی مسکن پرداخت شود. در یک نوبت که پروانه حصارکشی صادر شده(علیرغم عدم وجود اسناد پرداخت) با پاراف آقای خشنو که هزینه‌ها پرداخت شده و اقدام بلامانع است، پروانه صادر میشود. در زمان شورای چهارم که آقای حاج محمد صادقی برای پروانه ساخت اقدام مینمایند مسوول واحد املاک بیان میدارند که زمین بدهی دارد و هزینه‌های آن پرداخت نشده است. آقای صادقی که مستاصل شده بود به شورای شهر پناه آورد. آقای جمالی که با پسرخاله خود(رضا صفری) در ارتباط بود، بیان داشتند آقایان صفری و شریفی راضی شده‌اند فقط ۱۲۰۰۰۰۰۰ تومان را بپردازند و شورا نیز بپذیرد. و عملا حاضر به پرداخت ۲۰۷۰۰۰۰۰تومان نبودند. (لازم به ذکر است ارزش زمین درحال حاضر حداقل ۷۰ـ۸۰ میلیون تومان برآورد میشود) این پیشنهاد آقای جمالی در شورا مورد موافقت قرار نگرفت. در نهایت در جلسه‌ای که بنده غائب بوده‌ام صدور پروانه را منوط به پذیرش مسوولیت، توسط آقای خشنو شهردار سابق کرده بودند. و ظاهرا آقای خشنو با پارافی با این عنوان ۸۷۰۰۰۰۰تومان را در زمان خود تخفیف داده‌اند میپذیرند تا صرفا با پرداخت ۱۲ میلیون تومان بدهی آقایان به شهرداری تسویه شود.حال همشهریان عزیز تصور نمایند امور مالی و ملکی به همین منوال ظاهرسازی شود. آنوقت آیا ارباب رجوع به آن سیستم اعتمادی خواهد کرد؟!

 

۲۰ دستور صورتجلسه شماره ۲۶ بند ۱۱ متقاضی لایحه یا طرح شماره و تاریخ پیشنهاد
درخواست شهرداری درخصوص تعیین ملاک تخفیف عوارض جهت سرمایه گذاران عمده شهرداری ۱۵۵/۰۱/۲/۹۳۳۱/۰۱/۹۳
خلاصه مذاکره مقرر گردید جهت بررسی بیشتر موضوع جلسه‌ای مشترک فی مابین شورای اسلامی شهر، شهرداری و سرمایه گذاران محترم آقایان غلامعباس زارعی(بشول)، عبدالمجید مزارعی و عالیزاده در محل شورای اسلامی شهر تشکیل گردد.
با گذشت چند ماه از وقوع اشتباه(تخلف) در محاسبه عوارض آقایان بشول و مزارعی همچنان اتفاق خاصی نیافتاده است. بالغ بر ۱۶۰۰۰۰۰۰۰ تومان از مطالبات شهرداری بلاتکلیف است. هرچند شهردار و عده‌ای از دوستان شورا مسئله را پایان یافته تلقی میکنند.

 

۲۱ دستور صورتجلسه شماره ۲۹ بند ۱ متقاضی لایحه یا طرح شماره و تاریخ پیشنهاد
درخواست حاج عباس غضنفری درخصوص تخفیف در خرید زمین پرتی شهروندان ۶۳۱۷۲۰/۱۲/۹۲
خلاصه مذاکره جهت ارج نهادن به مقام شامخ شهدا و با توجه به نامه بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان لامرد با واگذاری زمین پرتی مذکور با توجه به اینکه چهار درب منزل مسکونی نامبرده در این زمین قرار گرفته است با قیمت کارشناسی و ۵۰% تخفیف موافقت گردید.
این مصوبه که از طرف فرمانداری یا شورای استان مورد اعتراض واقع شده بود، بدون اصلاح توسط شهرداری اعمال شده است. هیچ اضطراری برای دراختیار داشتن ۴۲۰ متر زمین از سوی آقای غضنفری وجود نداشته است.در این جلسه یکی از دوستان معتقد بود با توجه به نامه‌ی بنیاد شهید(آقای غضنفری برادر شهید است) معافیت ۱۰۰درصدی به ایشان تعلق گیرد.قاعدتا مقام شهدا وقتی ارج نهاده میشود که مسوولین امر در مسیر درست گام بردارند و قانونی که برخواسته از آموزه‌های دینی و احکام شرعی است به درستی اجرا نشود. نه اینکه با نام بردن از شهید قصد بازی با احساسات را داشته باشیم.هر چند به استناد ماده ۱۳ آیین نامه مالی شهرداریها لازم است فروش اموال منقول و غیرمنقول شهرداری از طریق برگزاری مزایده کتبی صورت پذیرد، متاسفانه در این ارتباط از آیین‌نامه مذکور تخطی شده است.همچنین به موجب تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها ملغی گردیده است.

 

۲۲ دستور صورتجلسه شماره ۲۹ بند ۴ متقاضی لایحه یا طرح شماره و تاریخ پیشنهاد
نامه شهرداری درخصوص مساعدت به سرمایه گذار عمده آقای مهندس شیردل شهرداری ۲۵۴/۰۱/۲/۹۳۱۴/۰۲/۹۳
خلاصه مذاکره با توجه به مشخص نبودن متراژ و نوع بنا مقرر شد درجلسه آینده از نامبرده دعوت بعمل آمده و سپس تصمیم گیری شود .
از طرف کارمندان شهرداری اطلاع داده شد، مراحل محاسبه‌ی عوارض توسط آقای دهقان صورت گرفته است. این مسئله با وجود کارشناس واحد درآمد که به قوانین و شیوه‌ی محاسبه مسلط است، خالی از اشکال نمی‌باشد.

 

۲۳ دستور صورتجلسه شماره ۲۹ بند ۱۲ متقاضی لایحه یا طرح شماره و تاریخ پیشنهاد
درخصوص پروژه مجتمع مسکونی البرز شورای اسلامی شهر
خلاصه مذاکره در راستای حمایت و تشویق و جلوگیری از توقف پروژه مذکور و باتوجه به اینکه زمین مجتمع البرز در زمان شهرداری و شورای قبل تفکیک شده است لذا شهرداری زمین کوچه‌ها و معابر و فضای سبز و فضای فرهنگی ـ مذهبی و چاه کشاورزی را بعنوان سهم خدمات در اختیار شهرداری و بقیه زمینهای مسکونی و تجاری متعلق به سرمایه‌گذار می‌باشد .
پس از ارسال صورتجلسه شماره ۲۳ بند ۹ به شهرداری و ایرادی که مسوول واحد درآمد در خصوص نامشخص بودن تکلیف سهم خدمات حدود ۳۰۰۰ مترمربع زمین تجاری، مصوبه به شورا عودت داده شده بود، از آنجا که به قول یک نفر مطلع در شهرداری ارزش ریالی سهم خدمات چیزی در حدود ۵۰۰ـ۶۰۰ میلیون تومان بود برخی دوستان برآشفتند و ابراز داشتند که اصلا ما معافیتی برای سهم خدمات تجاری لحاظ نکرده‌ایم ولی با کمال تعجب در این جلسه (شماره۲۹) مشاهده شد که با صرف نظر از حقوق شهرداری، به بهانه سرمایه‌گذار بودن مالک (که اتفاقا آقای هادی قائدی از اعضاء شورا مدیر پروژه مذکور می‌باشند)، آن را از پرداخت سهم خدمات معاف کردند.در بند ۱۴ همین متن برخی از امتیازات مصوب شده برای ایشان به استحضار رسیده است.در اعتراض به دو نفر از همکاران که چرا چنین کردید؛ بیان داشتند چون ما رای هادی قائدی رو در مواردی لازم داریم، برای همین چنین اقدامی انجام داده‌ایم.مصوبه با وجود غیرقانونی بودن مورد تایید فرمانداری قرار گرفت. ولی در شورای استان به آن اعتراض شد.علیرغم ابطال مصوبه و اعلام آن به شهرداری، اقدامی در خصوص اعاده‌ی حقوق شهرداری انجام نشد.

 

۲۴ دستور صورتجلسه شماره ۳۰ بند ۶ متقاضی لایحه یا طرح شماره و تاریخ پیشنهاد
درخصوص واگذاری مخلوط ریزی پایانه مسافربری به بخش خصوصی بصورت ترک تشریفات شهرداری ۴۹۳/۰۱/۲/۹۳۰۵/۰۳/۹۳
خلاصه مذاکره با واگذاری به پیمانکار واجد الشرایط و با رعایت تشریفات قانونی و برگزاری مناقصه موافقت گردید .
علیرغم انتخاب آقای ابوالحسن کشاورز به عنوان پیگیری کننده مصوبات در شهرداری، تاکنون گزارشی در مورد نحوه‌ی اجرای مصوبات به دست شورا نرسیده است.من دلیل این درخواست شهرداری برای ترک تشریفات را نمیدانم. علیرغم اینکه چندین ماه اعتبارات صد در صد تخصیص یافته ترمینال دست نخورده باقی مانده بود، باز شاهد درخواست ترک تشریفات مناقصه هستیم.به نظر میرسد از آنجایی که این اعتبارات از طرف دولت به شهرداری اعطا شده، قانون برگزاری مناقصات در مورد آن میبایست اجرا میشد.
۲۵ دستور صورتجلسه شماره ۳۲ بند ۶ متقاضی لایحه یا طرح شماره و تاریخ پیشنهاد
درخواست آقای عبدالرضا علیزاده درخصوص تفکیک زمین شهرداری ۵۹۳/۰۱/۲/۹۳۱۸/۳/۹۳
خلاصه مذاکره با توجه به اینکه کوچه مورد نظر آسفالته بوده و تاسیسات آب و برق ، گاز و تلفن موجود می باشد موافقت گردید با رعایت اصول و قوانین شهرسازی و قانونی اقدامات لازم صورت پذیرد.
زمین مورد تقاضا برای تفکیک، خارج از محدوده‌ی قانونی شهر قرار دارد و مجوز کمیسیون ماده ۵ نیاز دارد. در جلسه‌ای که بنده حضور نداشته ام این مصوبه وضع شده است.شهردار از ارسال درخواست‌های فاقد ضابطه به شورا، ابایی ندارد.

 

۲۶ دستور صورتجلسه شماره ۳۲ بند ۹ متقاضی لایحه یا طرح شماره و تاریخ پیشنهاد
درخواست دانشگاه عالی تابناک دانشگاه تابناک ۱۶۲۷۹/ت۱۲/۳/۹۳
خلاصه مذاکره به منظور گسترش فضای آموزش عالی و کمک به رشد فرهنگ اسلامی با واگذاری زمین به متراژ ۱۰۰۰ مترمربع قیمت کارشناسی روز و اعمال حداکثر ۲۰% تخفیف صرفا جهت احداث بناهای مورد نیاز دانشگاه موافقت گردید .
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی تابناک یک موسسه خصوصی است.این مصوبه مورد اعتراض واقع شد ولی اصلاح و مجددا ابلاغ نشد.هر چند به استناد ماده ۱۳ آیین نامه مالی شهرداریها لازم است فروش اموال منقول و غیرمنقول شهرداری از طریق برگزاری مزایده کتبی صورت پذیرد، متاسفانه در این ارتباط از آیین‌نامه مذکور تخطی شده است.

 

۲۷ دستور صورتجلسه شماره ۳۲ بند ۱۰ متقاضی لایحه یا طرح شماره و تاریخ پیشنهاد
درخواست خداداد فلاحی جهت خرید زمین به متراژ ۲۰۰ متر
خلاصه مذاکره با توجه به موافقت شورای سوم جهت واگذاری پلاک مذکور و عدم موفقیت نامبرده جهت تملک ملک مذکور در زمان شورا قبل ، موافقت گردید که زمین مذکور به قیمت کارشناسی روز و به نامبرده واگذار گردد .
ظاهرا خداداد فلاحی از همکاران فرهنگی اعضای شوراست. واگذاری ۲۰۰ مترمربع زمین بدون مزایده و به بهانه اینکه مصوب شورای سوم است، مورد تایید اعضا قرار گرفت. باز، برخورد دوگانه با مصوبات شورای سابق! آیا ما به همه‌ی مصوبات شورای سوم متعهدیم؟! یا صرفا آن مصوباتی که منافع ما و دوستانمان را تامین میکند؟!هر چند به استناد ماده ۱۳ آیین نامه مالی شهرداریها لازم است فروش اموال منقول و غیرمنقول شهرداری از طریق برگزاری مزایده کتبی صورت پذیرد، متاسفانه در این ارتباط از آیین‌نامه مذکور تخطی شده است.
۲۸ دستور صورتجلسه شماره ۳۲ بند ۱۱ متقاضی لایحه یا طرح شماره و تاریخ پیشنهاد
درخواست آقای موسی صفری درخصوص زمین جنب اداره پست دفتر نماینده ۴۵۶۵/م/ل۸/۳/۹۳
خلاصه مذاکره موافقت گردید با توجه به اینکه ملک مذکور فضای سبز عمومی می باشد و در شورا و شهرداری قبل پروانه حصارکشی جهت نامبرده صادر گردیده است ، شهرداری برابر قوانین و مقررات نسبت به صدور پروانه اقدام نماید .
باز، برخورد دوگانه با مصوبات شورای سابق! آیا ما به همه‌ی مصوبات شورای سوم متعهدیم؟! یا صرفا آن مصوباتی که منافع ما و دوستانمان را تامین میکند؟ نمیدانم به چه علت همین زمین در دیماه مجددا از طرف هیات امنا حسینیه حاج سید یحیی به عنوان خیریه برای دریافت معافیت عوارض ساخت درخواست داده است. پیوست شماره۷جالب است که برخی دوستان با نظر برخی دیگر که معتقد بودند این زمین ابتدا میبایست وقف رسمی شود و سپس از معافیت برخوردار شود، مخالف بودند. ودرخواست داشتند صرفا با یک استشهاد محلی کار انجام شود.

 

۲۹ دستور صورتجلسه شماره ۳۳ بند ۱ متقاضی لایحه یا طرح شماره و تاریخ پیشنهاد
درخصوص صورتجلسه واگذاری قطعه زمین جهت احداث حوزه علمیه خواهران شهرداری لامرد ۲۵۸۸/۰۱/۲/۹۲۰۷/۱۲/۹۲
خلاصه مذاکره با توجه به لزوم گسترش فرهنگ والای اسلامی بخصوص فرهنگ غنی و پویای شیعه و مقابله با هرگونه شبهه افکنی دشمنان اهل بیت عصمت و طهارت، راه‌اندازی و تقویت حوزه های علمیه بر همه دلسوزان ضروری می باشد. لذا با تمدید قرارداد واگذاری زمین به حوزه علمیه خواهران مشروط به اینکه تا پایان شهریورماه ۹۴ حداقل پنجاه درصد(۵۰%) پیشرفت فیزیکی در بخش ساخت و ساز داشته باشد موافقت گردید.
از آنجا که مشکل زمین پارکینگ حسینیه حاج سید یحیی حل شد، مشکل زمین حوزه علمیه خواهران نیز حل شد.اگر مشکل زمین پارکینگ حسینیه حاج سید یحیی حل نمی‌شد، لابد لزومی به گسترش فرهنگ والای اسلامی …. هم نبود.متن این مصوبه توسط آقای جمالی تهیه شد که در جلسات قبلی از مخالفین سرسخت این واگذاری بود.

 

۳۰ دستور صورتجلسه شماره ۳۳ بند ۴ متقاضی لایحه یا طرح شماره و تاریخ پیشنهاد
انتخاب منشی جلسات شورا شورای شهر
خلاصه مذاکره به اتفاق آرا آقای محمد جمالی بعنوان منشی اول جلسات تا پایان سال اول شورا انتخاب گردیدند.
در ۱۲ شهریور ۹۲ در زمان انتخابات هیات رییسه شورا به دلیل تنشهایی که در انتخاب رییس شورا بوجود آمد، کسی از دوستان، عهده‌دار مسئولیت منشی اول شورا نشد؛ تا اینکه بلاخره با هماهنگی بعمل آمده با معاون فرماندار وقت و درخواست کتبی از شورا، آقای جمالی برای دو سه ماه باقیمانده از عمر سال اول شورا این مسوولیت را پذیرفتند. در انتخابات شهریور ۹۳ باز مسئولیت خزانه‌داری شورا بلاتکلیف ماند و هیچ کس برای آن کاندیدا نشد؛ بنده به ناچار، برای معطل نماندن امور شورا و همچنین ناقص نماندن صورتجلسه انتخابات که وجهه‌ی خوبی نداشت، آن را پذیرفتم.

 

۳۱ دستور صورتجلسه شماره ۳۳ بند ۵ متقاضی لایحه یا طرح شماره و تاریخ پیشنهاد
درخصوص تملک زمین آقای واعظ زاده برای پارکینگ حسینیه حاج سید یحیی شهرداری ۲۶۵۷/۰۱/۲/۹۲۱۱/۱۲/۹۲
خلاصه مذاکره مقرر گردید شهرداری از ملک آقای واعظ زاده بازدید نموده و درصورت صلاحدید و درنظر گرفتن صرفه و صلاح شهرداری صرفا با تهاتر زمین موافقت گردید.درضمن زمین معوض بعنوان ملک شهرداری می‌باشد و شهرداری حق دارد هرگونه که صلاح بداند در آن تصرف نماید.
۲۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان بابت ۶۰۰ مترمربع زمین، از طریق واگذاری چند زمین معوض در قسمتهای مختلف شهر، به آقای واعظ زاده پرداخت شد. مبلغی که در بودجه سال ۹۳ شهرداری پیش‌بینی نشده بود. مبلغی که میتوانست برای حل مشکل پارکینگ خیابان ۲۲ بهمن، برای تملک قطعه زمینی در حدفاصل حسینیه و خیابان مذکور(که هم مورد استفاده مراجعین به مرکز شلوغ و پرتراکم شهر قرار گیرد؛ هم در خدمت حسینیه باشد) هزینه شود، به دلیل نفوذ و تسلط فرماندار وقت، به تملک زمین کنار حسینیه اختصاص پیدا کرد. بنده قبلا هم به آقای محمود صفری عرض کرده بودم که اختصاص زمین برای پارکینگ حسینیه تلخندق که به صورت موردی و مناسبتی مورد استفاده قرار می‌گیرد در شرایطی که مرکز شهر از فقدان فضای کافی جهت پارکینگ رنج می‌برد، حداقل از نظر من فاقد توجیه فنی، اقتصادی و شهرسازی است.
۳۲ دستور صورتجلسه شماره ۳۴ بند ۳ متقاضی لایحه یا طرح شماره و تاریخ پیشنهاد
درخصوص ادامه بلوار آزادگان از میدان مادر به سمت شرق شهر و واقع شدن منازل مسکونی قدیمی هیکلی کهنه در خط احداث بلوار شهرداری ۹۲۱/۰۱/۲/۹۳۱۴/۰۴/۹۳
خلاصه مذاکره بموجب بند ۲۳ ماده ۷۱ قانون شوراها، مصوب گردید که شهرداری از طرف شرق و غرب محله هیکلی کهنه اقدام به میخ‌کوبی و تعیین مسیر بلوار نماید و همچنین مالکان اراضی هیکلی کهنه نیز شناسایی نموده جهت مذاکره به شهرداری دعوت شوند و در صورت نیاز جلسه مشترک شهرداری ـ شورا و مالکین جهت حل موضوع تشکیل شود.
در جلسه ای که بنده حضور نداشتم، با هدایت آقایان دهقان و جمالی این موضوع در جلسه مصوب شده است. از آنجایی که این قسمت از شهر در حریم شهر(خارج از محدوده قانونی) واقع است و شهرداری میباست با توجه به وظایف قانونی از ساخت و سازهای غیرمجاز جلوگیری بعمل آورد، طبیعی است اجرای این مصوبه زمین‌های اطراف را تحریک کرده و بخاطر تعارض در مالکیتها، شهرداری را با چالشهای فراوانی روبرو میسازد.لازم به ذکر است آقایان جمالی و دهقان در این اراضی، مالک زمینهای فراوانی میباشند.این مصوبه بدون توجه به مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری در ارتباط با حریم شهرها انجام شده است.آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ۱۳۵۵ و قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه‌ی تعیین آنها مصوب ۱۳۸۴ ناظر بر این مطلب است که به آن عنایتی نشده است.

 

۳۳ دستور صورتجلسه شماره ۳۵ بند ۱ متقاضی لایحه یا طرح شماره و تاریخ پیشنهاد
تمدید پروانه ساختمانی هتل پارسیان در بلوار جمهوری اسلامی شهرداری ۱۰۸۴/۰۱/۲/۹۳۲۹/۰۴/۹۳
خلاصه مذاکره بر اساس بند۴ و ۲۳ ماده ۷۱ قانون شوراها با تمدید پروانه هتل پارسیان موافقت گردید و همچنین مصوب شد که شهرداری ریز عوارض و تخفیفات تعلق گرفته به پروژه مذکور را براساس بند ۴ جلسه ۲۶۱ شورای اسلامی سابق به شورا اعلام دارند.
بعد از بررسی مشخص شد، مدارک موجود در شهرداری با آنچه آقای نوبخت سرمایه‌گذار هتل ادعا می‌کند، مطابقت ندارد. علیرغم قول و مصوبه شورای سابق در خصوص حمایت از هتل، آن مصوبه در شهرداری اعمال نشده بود و پروانه ساختی نیز صادر نشده بود.آقای نوبخت در بازدیدی که اعضای شورا و شهردار از پروژه داشتند هدایایی(قلم هوشمند قرآنی) برای ایشان تهیه نموده بودند.

 

۳۴ دستور صورتجلسه شماره ۳۵ بند ۳ متقاضی لایحه یا طرح شماره و تاریخ پیشنهاد
درخصوص تقاضای مدیریت راهنمایی و رانندگی شهرستان مبنی بر تامین مبلغ ودیعه جهت رهن منزل جهت یکی از پرسنل آن مدیریت شهرداری ۱۲۸۲/۰۱/۲/۹۳۱۹/۰۵/۹۳
خلاصه مذاکره با توجه به بند ۴ ماده ۷۱ قانون شوراها و بر اساس بخشنامه مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری مبنی بر منع کمک مالی شهرداری به سایر ادارات با درخواست مذکور موافقت نگردید.
علیرغم تصریح بخشنامه، همچنان آقای شهردار اصرار داشتند با نامه شورا حتی بدون وضع مصوبه، این مبلغ را در اختیار یکی از پرسنل راهنمایی و رانندگی قرار دهد.

 

۳۵ دستور صورتجلسه شماره ۳۶ بند ۵ متقاضی لایحه یا طرح شماره و تاریخ پیشنهاد
درخصوص یادداشت فرماندار مبنی بر کمک از محل ۲% نفت و گاز به گروه کوهنوردی سیمرغ شهرداری ۱۰۲۴/۰۱/۲/۹۳۲۴/۰۴/۹۳
خلاصه مذاکره باتوجه به اینکه گروه کوهنوردی سیمرغ تراکمه شهرستان لامرد تنها گروه کوهنوردی رسمی و ثبت شده در فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی جمهوری اسلامی ایران می باشد و این گروه قصد صعود به قله آرارات داشته است و فرماندار محترم برای کمک به این گروه مبلغ ۵۰ میلیون ریال از محل دو درصد نفت و گاز در نظر گرفته و به حساب شهرداری منظور نموده است بر اساس بند ۶ ماده ۷۱ قانون شوراها مصوب گردید که شهرداری در صورت تخصیص مبلغ مذکور به حساب گروه کوهنوردی سیمرغ واریز نماید.
آقای جمالی عضو گروه کوهنوردی سیمرغ و آقای محمد دهقان، در خردادماه برای فتح قله آرارات به ترکیه سفر کردند. در راستای تعاملات فرماندار و تعدادی از اعضای شورا، ظاهرا مقرر شده بود مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰تومان با افزایش سقف اعتبارات شهرداری از محل دو درصد نفت و گاز، از طریق شهرداری به گروه کوهنوردی سیمرغ کمک شود.یادداشت فرماندار به صورت دستنویس بر روی صفحه‌ای از تقویم رومیزی تهیه شده بود و مورد استناد قرار گرفت.درسال ۹۱، ۳۷ـ۳۸ درصد از اعتبارات دو درصد نفت و گاز تخصیص پیدا کرد و در سال ۹۲ نیز ۴۸ـ۵۰ درصد آن اعتبارات تخصیص پیدا کرد. درنظر گرفتن ۵۰۰۰۰۰۰ تومان اعتبار که معلوم نیست چنددرصد آن تخصیص پیدا می‌کند با پرداخت ۵۰۰۰۰۰۰ تومان نقدی از طرف شهرداری تناسبی ندارد.آیا همه‌ی هیات‌ها و گروه‌های ورزشی از این نوع حمایت‌ها برخوردارند؟!

 

۳۶ دستور صورتجلسه شماره ۴۲ بند ۳ متقاضی لایحه یا طرح شماره و تاریخ پیشنهاد
درخواست شهرداری در خصوص برگزاری مناقصه اجاره واحدهای نرگس‌زار شهرداری ۱۷۵۲/۰۱/۲/۹۳۱۰/۰۷/۹۳
خلاصه مذاکره به استناد بند ۱۴ ماده ۷۱ قانون شوراها با اجاره واحدهای تجاری شهرداری در پارک نرگس زار صفری به دلیل عدم استقبال با ترک تشریفات موافقت گردید.
نرگس‌زار صفری(پارک موسی صفری) در مسیر فرودگاه در دوره شهرداری آقای حافظی به عنوان سهم خدمات زمینهایی که در آینده در بر بلوار تفکیک خواهند شد، به شهرداری واگذار شده است. از جمله متحدثات آن چند دهنه تجاری است که اکنون به شهرداری تعلق دارد.شهردار درخواست ترک تشریفات مناقصه داده و شورا نیز مصوب کرده است با ترک تشریفات انجام شود.در نامه شهردار آمده است که با وجود برگزاری مزایده(مناقصه)، متقاضی ای مراجعه ننموده است. بعد که جویا شدم این مزایده در زمان شهردار سابق برگزار شده و زمان زیادی از آن میگذرد.در ثانی ترک تشریفات در مورد مزایده معنا ندارد.مصوبه مغایر با ماده ۱۳ آیین‌نامه مالی شهرداریهاست.آقای دهقان که نزدیک به ۸ سال ریاست اداره بازرگانی را در کارنامه خود دارد با بی‌دقتی در متن نامه عنوان میدارد” مناقصه‌ی اجاره واحدهای تجاری که متعلق به شهرداری است” و در پایان نامه نیز موافقت شورا با ترک تشریفات را اعلام میدارد. پیوست ۱۲از این دست بی‌دقتی‌ها که ممکن است گاها در ارتباط با مسائل حقوقی شهرداری را مشکل مواجه سازد، کم نداریم.

 

۳۷ دستور صورتجلسه شماره ۴۲ بند ۴ متقاضی لایحه یا طرح شماره و تاریخ پیشنهاد
درخواست شهرداری در خصوص پایان قرارداد اجاره مغازه‌های شهرداری در میدان مرکزی شهرداری ۱۷۰۵/۰۱/۲/۹۳۶/۰۷/۹۳
خلاصه مذاکره به استناد بند ۸و۱۴ ماده ۷۱ قانون شوراها با انجام تشریفات قانونی و درج آکهی از طریق مناقصه با اجاره دادن آنها موافقت گردید.
شورا یک پارلمان محلی است. در متن مصوبات آن میبایست نهایت دقت را بخرج داد. جای تعجب است چطور مدیران باسابقه‌ی فرماندار اسبق کمترین دقتی به آنچه می‌نگارند، ندارند!مغازه‌هایی که متعلق به شهرداری است و میخواهد اجاره رود را میگویند به مناقصه گذاشته شود. پیوست ۲ آیا در امور شخصی هم همینقدر بی‌دقتند!؟

 

۳۸ دستور صورتجلسه شماره ۴۳ بند ۵ متقاضی لایحه یا طرح شماره و تاریخ پیشنهاد
تقاضای آقای علی بشیر مالک ساختمان در خیابان بهار محله حسین آباد شهرداری ۱۷۹۹/۰۱/۲/۹۳۱۶/۰۷/۹۳
خلاصه مذاکره به استناد بند ۱۴ ماده ۷۱ قانون شوراها مصوب گردید برابر قانون و مقررات اقدام شود.
استفاده از عبارت” برابر قانون و مقررات اقدام شود” در متن مصوبه، رمزی است بین شورا و شهردار یعنی” هر جور خودت صلاح میدانی!”آقای اسماعیل خسروی(برادر خانم محمد جمالی عضو شورا) از افراد صاحب نفوذ و نماینده چندین خیر در منطقه، پیمانکار این پروژه میباشند. این پروژه با وجود تخلفات معماری و شهرسازی در نقشه‌اش از جمله پیشامدگی غیرمجاز، درحال اجراست.این پروژه با توجه به تجاوز به حریم کوچه و کاستن از عرض کوچه، مورد اعتراض همسایگان قرار گرفته است. ظاهرا پروانه ساخت اشتباه صادر شده است. ولی مالک یا نماینده‌ی او که از حد و حدود زمین خود اطلاع داشت معلوم نیست چرا به اشتباهات پروانه ساخت توجهی نکرد.سابقا نیز،آقای اسماعیل خسروی در پروژه تجاری مسکونی خود در خیابان توحید حسین‌آباد به حریم خیابان تعرض کرده و عملا فضایی برای پیاده‌رو در جلو ساختمان خود باقی نگذاشته است. ساختمان مذکور سالهاست که زبانزد عام و خاص است و به نمادی از بی‌قانونی و تبعیض در شهر لامرد بدل شده است.

 

۳۹ دستور صورتجلسه شماره ۴۵ بند ۶ متقاضی لایحه یا طرح شماره و تاریخ پیشنهاد
درخواست شهرداری درخصوص اصلاح مصوبه مربوط به بودجه ماده ۱۷ شهرداری شهرداری ۱۹۳۱/۰۱/۲/۹۳۳۰/۰۷/۹۳
خلاصه مذاکره به استناد بند ۳۰ ماده ۷۱ قانون شوراها مقرر شد یک چهارم(۴/۱) ماده ۱۷ بودجه سال ۹۳ در اختیار شهردار قرار گیرد که طبق قانون و مقررات هزینه نماید و گزارش آن جهت اطلاع به شورا ارسال شود.
با پیگیری نحوه‌ی هزینه ماده ۱۷ بودجه شهرداری توسط بنده، شهردار طی نامه شماره ۲۱۳۷/۰۱/۲/۹۳ مورخ ۲۶/۸/۹۳، مبلغ کل اعتبار ماده ۱۷ را ۳۷۶۰۰۰۰۰ تومان اعلام کرد و بیان داشت که تا کنون ۲۵۰۰۰۰۰۰ تومان آن هزینه شده است.از این مبلغ هزینه شده تا این تاریخ، به جرات میتوان گفت، فقط کمتر از۵ میلیون تومان آن مجوز شورا دارد و مابقی آن، آقای شهردار به اتفاق یکی دو نفر از اعضای شورا به صلاحدید خود و برای کمک به عده‌ای معدود و اموری که مشمول ماده ۱۷ نمیشود، هزینه نموده اند. بنده با اشاره آیین‌نامه‌ای که شورای یکی از شهرها برای نحوه‌ی هزینه کرد ماده ۱۷ تنظیم نموده بود خواستار قاعده‌مند شدن این امر شدم؛ متاسفانه از ۶ صفحه آیین نامه، فقط آن قسمت که درصدی از اعتبارات ماده ۱۷ را دراختیار شهردار قرار میداد، مورد توجه قرار گرفت و با مدیریت و هدایت محمد دهقان به تصویب اعضا رسید.بر اساس بند ۷ بخش اول از فصل دوم بخشنامه بودجه سال ۹۳ شهرداریهای کشور اعتبارات موضوع مواد ۱۶ و ۱۷ بودجه شهرداری به پیشنهاد شهرداری و موافقت شورای اسلامی شهر قابل هزینه خواهد بود. همچنین این بند از بخشنامه اشعار می‌دارد، در ابتدای سال معادل یک چهارم اعتبار مصوب، بصورت علی‌الحساب تخصیص یافته و پرداخت میشود و در ماه‌های چهارم، هفتم و دهم متناسب با میزان وصولی قطعی کل درآمد شهرداری در هر سه ماه، تعدیل و پرداخت خواهد شد. پیوست شماره ۱

 

۴۰ دستور صورتجلسه شماره ۴۵ بند ۹ متقاضی لایحه یا طرح شماره و تاریخ پیشنهاد
درخواست شهرداری درخصوص فروش خودرو سمند شهرداری بدلیل فرسودگی شهرداری ۱۶۳۱/۰۱/۲/۹۳۲۹/۰۶/۹۳
خلاصه مذاکره به استناد بند۱۴ماده ۷۱ قانون شوراها مصوب شد شهرداری با برگزاری مزایده و طی مراحل قانونی نسبت به فروش خودرو سمند اقدام نماید.
این اتومبیل که ماشین سواری شهردار سابق بود، مقرر شده بود بر اساس مجوز صورتجلسه شماره ۱۲ و نامه مورخ ۲۰ آذر ۹۲ تبدیل به احسن شود. مگان شهردار در سال ۹۲ به صورت نقدی خریداری شد و سمند شهردار سابق الان قرار است به مزایده گذاشته شود.تا تاریخ نگارش این متن هنوز آگهی مزایده‌ی آن در نشریات اعلان نشده است.

 

۴۱ دستور صورتجلسه شماره ۴۵ بند ۱۱ متقاضی لایحه یا طرح شماره و تاریخ پیشنهاد
ارایه نظریه کارشناسی شهرداری درخصوص ملک مسکونی آقای وهب ملکی شهرداری ۱۹۴۶/۰۱/۲/۹۳۰۱/۰۸/۹۳
خلاصه مذاکره به استناد بند ۸و۱۴ ماده ۷۱ قانون شوراها باتوجه به اینکه کوچه جدید را آقای ملکی خریداری نموده است با پرداخت ۵۰ درصد قیمت کارشناسی مشروط به رعایت حقوق مجاورین موافقت می‌گردد
قبل از اینکه این مصوبه و صورتجلسه آن به تایید فرمانداری برسد به شهرداری ابلاغ شده است. پیوست شماره ۱۴
۴۲ دستور صورتجلسه شماره ۴۵ بند ۱۲ متقاضی لایحه یا طرح شماره و تاریخ پیشنهاد
درخواست شهرداری درخصوص چگونگی محاسبه سهم خدمات شهرداری در تفکیکی‌‌های آینده شهرداری ۱۹۹۶/۰۱/۲/۹۳۱۱/۰۸/۹۳
خلاصه مذاکره به استناد بند ۱۴و۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها با درخواست شهرداری مبنی بر صدور مجوز کلی جهت تنظیم صورتجلسه زمین معوض به مالکانی که منزل مسکونی آنها در خط تعریض قرار می‌گیرد و زمینهای تفکیک نشده دیگری نیز دارند، زمین معوض در تفکیکی‌های آینده مالک بعنوان سهم خدمات برای آنها محاسبه و منظور گردد موافقت گردید.
مصوبه حاضر، بدون اینکه در جلسه شورا مطرح و به رای گذاشته شود، به آخر صورتجلسه شماره ۴۵ اضافه شده بود. بنده اعتراض خود را اعلام کرده منتظر ماندم صورتجلسه اصلاح شود؛ ولی صورتجلسه بدون تغییر و بدون امضای من برای فرمانداری ارسال شد.این مصوبه ناعادلانه بوده و فقط افرادی که در آینده زمینی برای تفکیک خواهند داشت را مدنظر قرار می‌دهد. از آنجایی که سیستم شهرداری غیرهوشمند است مدیریت این موضوع برای آینده را دشوار میسازد.و احتمال استفاده‌های سوء را افزایش می‌دهد.همچنین این مصوبه برای بقیه شهروندان که صاحب زمین و ملکی نمیباشند حق خاصی قائل نشده است.نحوه‌ی تملک املاک در شهرداریها دارای نظام حقوقی خاصی است که شهرداریها را از اخذ مجوز شورا برای موارد اینچنینی بی‌نیاز میکند.

 

۴۳ دستور صورتجلسه شماره ۴۶ بند ۴ متقاضی لایحه یا طرح شماره و تاریخ پیشنهاد
درخصوص تکمیل پارک یادمان شهرداری ۲۰۰۷/۰۱/۲/۹۳۱۴/۰۸/۹۳
خلاصه مذاکره باتوجه به اینکه پارک یادمان در بر بلوار پاسداران واقع شده و بخشی از آن در گذشته کار شده است به استناد بند ۲۳ ماده ۷۱ قانون شوراها به منظور جلوگیری از فرسوده شدن مستحدثات آن مصوب گردید که شهرداری اقدامات لازم جهت تکمیل آن انجام دهد و قبل از برگزاری مناقصه ریز طرح را به کمیسیون برنامه، بودجه و عمران شهری شورا ارائه نماید.
قبل از اینکه این مصوبه و صورتجلسه آن به تایید فرمانداری برسد به شهرداری ابلاغ شده است. پیوست شماره ۱۳این پروژه بدون اینکه در بودجه شهرداری پیش‌بینی شده باشد و محل تامین اعتبار آن مشخص باشد به تصویب شورا رسیده است.نقشه‌ی جدیدی که برای پارک تهیه شده است از کیفیت لازم برخوردار نیست. حداقل شایسته بود شهردار محترم با توجه تحصیلات مرتبط من در زمینه معماری و طراحی شهری قبل از نهایی شدن طرح بنده را در جریان موضوع قرار می‌دادند.به جرات میتوان گفت شهردار محترم که تحصیلکرده‌ی جامعه شناسی است با حوزه‌ی فعالیت معماری و طراحی شهری آشنا نیست.این اولین بار نیست که در پروژه‌های عمرانی شهر تخصص بنده نادیده گرفته میشود.کافیست کارشناسان محترم، طرحی که بنده به اتفاق همکاران حدود ۱۳ سال پیش برای این پارک تهیه کردیم را ملاحظه فرمایند تا تفاوت را احساس کنند حال که در شورای شهر بدون هیچ ادعا و توقعی حاضرم در خدمت شهر باشم، معلومات من را از شهر دریغ میکنند.کاش برای تایید نهایی طرح، حداقل از یک کارشناس معماری باتجربه استفاده شده بود تا گلایه بنده نیز موضوعیتی نداشته باشد.پارکی که بر اساس طراحی من در حال اجرا بود، با پیشرفت فیزیکی قابل توجه، از طرف آقایان جمالی، دهقان و شرکاء با حکم دادگاه قلع و قمع شد.

 

۴۴ دستور صورتجلسه شماره ۴۷ بند ۱ متقاضی لایحه یا طرح شماره و تاریخ پیشنهاد
درخصوص تخفیف عوارض ساخت هتل یا هتل آپارتمان در شهر لامرد شورای اسلامی شهر
خلاصه مذاکره باتوجه به روند رو به رشد شهرستان لامرد و اهمیت اماکن اقامتی مناسب برای میهمانان خصوصا میهمانان خارجی به استناد بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها مصوب گردید برای متقاضیان ساخت هتل یا هتل آپارتمان به میزان ۷۵% عوارض متعلقه تخفیف داده شود.ضمنا اعتبار این مصوبه از تاریخ تصویب به مدت سه ماه می‌باشد.
با توجه به مدت بسیار محدود تعیین شده برای این مصوبه، به نظر میرسد صرفا برای آقای احمد پیرایش وضع شده باشد؛ در تنظیم متن سعی شده عمومی و کلی به نظر برسد.عوارض هتل آپارتمان آقای احمد پیرایش که از دوستان آقای دهقان میباشد و هر دو نفر عضو خیریه بعث النبی میباشند، مبلغ ۲۷۰۰۰۰۰۰۰ تومان (دویست و هفتاد میلیون تومان) محاسبه شده بود که دوستان شورا آن را به مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ تومان (پنجاه میلیون تومان)رساندند. و با شهردار به صورت شفاهی درمیان گذاشتند، مبلغ توافق شده را، از ایشان دریافت کند.برای مصوبه مذکور موعد مشخص شده است؛ تا در ارتباط با پروژه مشابه مورد همچنان برای بذل و بخشش مفتوح بماند. بنده مخالف سرمایه گذار نیستم ولی چارچوبی را لازم میبینم که جامع و مانع باشد و از برخوردهای سلیقه‌ای جلوگیری نماید و راه را بر تضییع حقوق شهرداری ببندد.احمد پیرایش سرمایه‌گذار مجتمع ۸۰ واحدی مسکونی کوثر است که از ۵ بلوک آنجا، تنها دو بلوک، تحت نظارت سازمان نظام مهندسی است و سه بلوک دیگر فاقد ناظر است.

 

۴۵ دستور صورتجلسه شماره ۴۷ بند ۳ متقاضی لایحه یا طرح شماره و تاریخ پیشنهاد
درخصوص احداث اماکن خیریه شورای اسلامی شهر
خلاصه مذاکره باتوجه به وجود جمع کثیری از خیراندیشان که متقاضی احداث اماکن خیریه به منظور تامین هزینه‌های حسینیه،مساجد و کمک به افراد بی‌بضاعت می‌باشند به استناد بند ۵ ماده ۷۱ قانون شوراها با صددرصد تخفیف موافقت گردید.
استفاده کننده از این مصوبه هم آقای احمد پیرایش بوده که در این جلسه شورا حاضر شده بود.ایشان تا تاریخ جلسه، هنوز موفق نشده بود مجوز موسسه خیریه را اخذ نماید.منظورم آقای پیرایش نیست؛ ولی در لامرد متاسفانه از عنوان خیراندیش سوء استفاده های فراوانی شده است. برای نمونه آقای پیرایش در دوره‌ی شورای سابق در قبال امتیازاتی که برای پروژه کوثر دریافت کرده بود، متعهد شده بود ساختمان دانشکده‌ی پرستاری لامرد را احداث نماید. تا کنون هیچ اقدام خاصی صورت نگرفته و بعید میدانم . . . .

 

۴۶ دستور صورتجلسه شماره ۴۷ بند ۴ متقاضی لایحه یا طرح شماره و تاریخ پیشنهاد
درخواست آقای عبدالرضا محمدی درخصوص پرداخت مبلغ ریالی سهم خدمات شهرداری شورای اسلامی شهر
خلاصه مذاکره به استناد بند ۸و۲۳ ماده ۷۱ قانون شوراها و همچنین تبصره ۳ ذیل ماده ۱۰۱ با پرداخت پنجاه درصد از سهم خدمات به صورت ریالی برابر ارزش روز و ۵۰ درصد بصورت پلاکهای مسکونی و تجاری و خدماتی موافقت گردید. همچنین شهرداری محل هزینه کردن آن را قبلا به شورا جهت موافقت اعلام نماید.
این مصوبه بیشتر با هدایت شهردار، آقای دهقان و جمالی، به بهانه حمایت از پیمانکاری که به شهرداری بابت مطالبات خود فرصت داده است، وضع شد. ایشان زمینهای سهم خدمات شهرداری را بدون صورتجلسه و هماهنگی قبلی، واقع در اراضی تفکیکی خود به فروش رسانده بود. چنانچه زمینهای سهم خدمات در اختیار شهرداری میماند و از طریق مزایده بفروش میرسید به روح قانون و منافع شهرداری نزدیکتر بود و عواید بیشتری نصیب شهرداری می‌شد. برای مثال مزایده اخیر شهرداری، قیمت کارشناسی زمینی در شهرک ایثار ۶۰ میلیون تومان بوده ولی در مزایده به قیمت ۱۲۰ میلیون تومان بفروش رسیده. (نقل قول از آقای ابوالحسن کشاورز که در بازگشایی اسناد مزایده شرکت داشته اند)

 

۴۷ دستور صورتجلسه شماره ۴۷ بند ۵ متقاضی لایحه یا طرح شماره و تاریخ پیشنهاد
پیشنهاد شهرداری درخصوص تامین بودجه مورد نیاز جهت پیاده روسازی شهرداری ۲۰۸۰/۰۱/۲/۹۳۲۲/۰۸/۹۳
خلاصه مذاکره به استناد بند۱۴ ماده ۷۱ قانون شوراها موافقت گردید که اعتبار درنظر گرفته برای مبلمان شهری و میدان دکتر حیاتی در ساخت پیاده‌رو هزینه شود.
چنانچه بودجه سال ۹۳ شهرداری بررسی شود، اصلا اعتباری به فلکه مرحوم حیاتی اختصاص داده نشده است.این جایجایی اعتبارات (اصلاح بودجه) پس از تذکر بنده صورت میگیرد. چنانچه که مشاهده میشود مصوبات شورای شهر در بسیاری از موارد بدون توجه به منابع درآمدی وضع شده است. این مصوبه نیز با کمال بی دقتی و برای رفع تکلیف تهیه شده است.در یک نوبت شهرداری اعتباری ۳۰۰۰۰۰۰۰۰تومانی برای پیاده‌رو سازی درخواست داده بود. در یک جلسه دیگر آن مبلغ به ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان تقلیل داده شد. به نظر میرسد اعتبارات مجموع پروژه هی فوق الذکر کفاف هزینه ۳۰۰۰۰۰۰۰۰تومانی را نمیداده برای همین مبلغ درخواستی اصلاح شده است.همچنانچه قبلا ذکر شد برخی پروژه‌های بودجه سال ۹۳ تمایل شخصی شهردار بوده حتی اعضای شورا نیز به آن دقت نداشته‌اند. اگر به بودجه سال ۹۳ مراجعه شود متوجه میشویم که مبلغ ۱۱۰۰۰۰۰۰۰تومان برای فلکه ورودی شهر در سه راه فرودگاه پیش‌بینی شده بود که بخاطر بی دقتی دوستان در متن مصوبه از میدان مرحوم حیاتی نام برده شده. این بی دقتی در بقیه امور نیز قابل تعمیم است. چطور ممکن است ۶نفر عضو شورا متوجه این مسئله نشده باشند و آن حکایت از بی‌توجهی دارد . کسی نیست که از شهردار بپرسد پروژه ای که ۱۱۰۰۰۰۰۰۰تومان برای آن اعتبار پیش‌بینی شده بود، چرا با گذشت ۱۰ ماه از سال، هیچ فعالیت حتی ذهنی در مورد برنامه‌ریزی و طراحی آن انجام نشده است، به یکباره حذف میشود و اعتبارات آن به سرفصل دیگری اختصاص می‌یابد.

 

۴۸ دستور صورتجلسه شماره ۴۹ بند ۱ متقاضی لایحه یا طرح شماره و تاریخ پیشنهاد
تقاضای تعاونی مسکن کارکنان شهرداری درخصوص خرید یک قطعه زمین در جنوب بلوار غدیر شهرداری ۲۱۸۴/۰۱/۲/۹۳۰۴/۰۹/۹۳
خلاصه مذاکره به استناد بند ماده ۷۱ قانون شوراها شهرداری درجهت کمک به پرسنل زحمت‌کش شهرداری درخصوص تفکیک زمین مورد درخواست تعاونی مسکن شهرداری نهایت مساعدت را طبق قانون و مقررات معمول دارد.
مصوبه، همه‌ی حقایق و آنچه در عمل اتفاق می‌افتد را منعکس نمی‌کند. تعاونی مسکن شهرداری که چند مدتی است دوباره فعال شده، از آنجایی که قصد دارد در شهر شیراز اقدام به آپارتمان‌سازی کند و شدیدا با کمبود منابع مالی مواجه است، سعی دارد به نحوی این کمبودها را جبران نماید. از شورای شهر نیز آقایان حسین آزاد و هادی قائدی پیگیر این موضوع هستند. درخواستی که از شهرداری به شورا ارسال شده تعمدا مبهم تهیه شده تا قابل ردیابی نباشد. درخواست شهردار و تعدادی از دوستان این بود که زمین مشخص شده در جنوب بلوار غدیر حدفاصل بلوار غدیر و شهید نعیمی که ۱۰ هکتار مساحت دارد و به ۲۳۰ قطعه مسکونی تفکیک شده است، همچنین قسمتی از زمین (حدود ۶ هکتار) نیز خارج از محدوده قرار دارد و ارزش آن بیش از سه میلیارد تومان است را از آقای زمانی مالک زمین خریداری کنند و مجددا با جدا کردن(مشخص کردن) سهم خدمات شهرداری در اراضی خارج محدوده، پلاک بیشتری را بفروش برسانند و با درآمد حاصل، در شیراز زمین خریداری نمایند. پیوست شماره۶ ترفندی که در این میان بکار میرود اینکه شهرداری سهم خدمات خود را از اراضی‌ای بگیرد که فعلا در محدوده قانونی شهر قرار ندارد! طبیعی است با این ترفند زمین بیشتری بفروش میرسد و درآمد بیشتری حاصل میشود. بعید به نظر میرسد شهرداری مجاز به چنین‌کاری باشد!متاسفانه چنین کارهایی از مسیر طبیعی و قانونی خود دنبال نمی‌شود!از آنجایی که از اموال شهرداری در این پروژه صرف می‌شود و فقط کارمندان و کارگرانِ برخوردار، بهره‌مند میشدند، به نظر تبعیض آمیز آمد؛ بر همین اساس مقرر شد کارگران نیز با پرداخت ۵۰۰۰۰۰تومان در این پروژه مشارکت کنند و صرفا از سود حاصل از فروش زمین به تناسب پرداخت ۵۰۰۰۰۰تومان منتفع گردند.

 

۴۹ دستور صورتجلسه شماره ۴۹ بند ۲ متقاضی لایحه یا طرح شماره و تاریخ پیشنهاد
تفریغ بودجه سال ۱۳۹۲ شهرداری شهرداری ۲۰۵۱/۰۱/۲/۹۳۱۸/۰۸/۹۳
خلاصه مذاکره تفریغ بودجه سال ۱۳۹۲ شهرداری به استناد بند ماده ۷۱ قانون شوراها مورد تصویب قرار گرفت.
با یک بررسی ساده‌ی متن تفریغ بودجه توسط همکاران، تمام ایرادات آن قابل مشاهده بود. متاسفانه بدون دقت و درک اهیمت تفریغ بودجه که گزراش مالی از یکسال عملکرد شهرداری است، تفریغ بودجه تایید و مصوب شد. متن تفریغ و بودجه سال ۹۲ را با حضور دو نفر از کارشناسان مالی که از سیستم مالی شهرداری نیز بی‌اطلاع نبودند، بررسی کردیم. نتیجه بسیار تاسف بار بود. با درخواست متن تفریغ و بودجه سال ۹۲ از شهرداری و بررسی آن توسط کارشناسان، قانون‌شکنیهای فراوانی که در عمل به بودجه وجود داشته، مشخص‌تر خواهد شد.لذا از توضیح اضافی که فرصت زیادی را میطلبد و بدون در اختیار داشتن متن تفریغ و بودجه درک موثر موضوع غیر ممکن است، خودداری میکنم. و آن را به فرصت دیگری موکول میکنم.

 

۵۰ دستور صورتجلسه شماره ۴۹ بند ۳ متقاضی لایحه یا طرح شماره و تاریخ پیشنهاد
پاسخ کارشناسی شهرداری درخصوص درخواست خانم زبیده سورغالی مبنی بر خرید زمین پرتی در اراضی تفکیکی پولاددل شهرداری ۱۹۹۳/۰۱/۲/۹۳۰۹/۰۸/۹۳
خلاصه مذاکره به استناد بند ماده ۷۱ قانون شوراها با فروش زمین پرتی به قیمت کارشناسی روز ورعایت صرفه وصلاح شهرداری موافقت گردید.
ایرادات قانونی در ارتباط با واگذاری زمین‌های پرتی بدون مزایده همچنان در اینجا نیز موضوعیت دارد. پیوست شماره ۳ را ملاحظه فرمایید تا تبعیض و حق‌کشی آشکار را متوجه شوید. در این مصوبه علیرغم حق مسلم آقای سید احمد رضوی که حداقل از سال ۹۰ متقاضی این زمین پرتی بوده ولی به دلیل تداخل زمین پرتی با مرز اراضی اوقافی مساحت آن قابل محاسبه نبوده و واگذار نشده و در این سالها نیز ایشان همچنان پیگیر بوده، به راحتی جهت فروش به خانم زبیده‌ی سورغالی مصوب می‌شود. اعتراض من به این تبعیض راه به جایی نبرد و همه به اتفاق بر رای خود اصرار نمودند.آقای دهقان نیز وقتی متن درخواست شهرداری را میخواند از توضیحات اینکه مشکل چه بوده که زمین به آقای رضوی واگذار نشده صرف‌نظر کرد. حتی با گرفتن نامه و قرائت کامل متن توسط خودم نیز نظر ۶ نفر عضو شورا تغییر نکرد.

 

۵۱ دستور صورتجلسه شماره ۴۹ بند ۴ متقاضی لایحه یا طرح شماره و تاریخ پیشنهاد
درخواست آقای عبداله زاده درخصوص پرداخت هزینه سنگ فرش کوچه محل زندگی خود شهرداری ۲۰۸۴/۰۱/۲/۹۳۲۲/۰۸/۹۳
خلاصه مذاکره باتوجه به خدمات ارزنده خیراندیش محترم آقای عبدالله‌زاده در ساخت کودکستان درشهر و کمک به بیمارستان ولی‌عصر(عج) و همچنین ساماندهی گلزار شهدای مرکزی و نظر به تقاضای داوطلبانه ایشان در ساماندهی محل زندگی خود و بمنظور گسترش فرهنگ مشارکت شهروندان درساخت شهر بادرخواست شهرداری با نامگذاری کوچه محل زندگی وی به نام ایشان به استناد بند ماده ۷۱ قانون شوراها موافقت گردید.
آقای عبدالله زاده از خیراندیشان لامردی است. از جمله آنها “کودکستان عبدالله عبدالله‌زاده” است که در یکی از خیابانهای اصلی شهر قرار دارد. از جمله آخرین درخواست ایشان، پرداخت هزینه سنگفرش کوچه محل سکونتش به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰تومان است. پیوست شماره ۴ در کوچه افراد دیگری نیز ساکنند، بعید میدانم همه‌ی آنها با این تصمیم موافق باشند. تبعات اجتماعی آن از هم‌اکنون قابل پیش‌بینی است.با احتساب هزینه سنگفرش و زیرسازی و اجرا، برای هرمترمربع که ۳۷۰۰۰تومان میباشد(از آنجایی که عبور ماشین سنگین از کوچه بعید نیست باید با ملات به ضخامت حداقل ۳سانتیمتر زیرسازی را انجام داد) و کوچه‌ای‌ با عرض ۸متر که ۱۵۰ متر طول دارد با هزینه ۲۰میلیون تومان ، تنها میتوان ۵۴۰ مترمربع از۱۲۰۰مترمربعِ کوچه را سنگفرش کرد؛ البته اگر از هزینه‌های لبه‌گذاری، مشکلات احتمالی که برای تعمیر و نوسازی تاسیسات پیش میاید و … صرف‌نظر نماییم.این نحوه‌ی محاسبه و برآورد شهردار محترم و بی‌توجهی همکاران شورا، خاطره محوطه جلو شهرداری را دوباره تداعی میکند؛ که قرار بود با ۳۰ـ۴۰ میلیون تومان به نتیجه برسد و الان فقط مبلغ اولیه قرارداد آن ۱۹۷۰۰۰۰۰۰تومان است.این شیوه‌ی برخوردغیرکارشناسی با مسائل، به راحتی در بقیه امور نیز قابل تشخیص است.

 

۵۲ دستور صورتجلسه شماره ۴۹ بند ۱۱ متقاضی لایحه یا طرح شماره و تاریخ پیشنهاد
درخواست شهرداری مبنی بر نوسازی و تقویت ماشین‌آلات عمران و سنگین شهرداری ۲۳۱۰/۰۱/۲/۹۳۱۸/۰۹/۹۳
خلاصه مذاکره به استناد بند ماده ۷۱ قانون شوراها با درخواست شهرداری طبق قانون و مقررات موافقت گردید.
بدون اینکه محل تامین اعتبار مشخص شود، همچنین مشخص شود شهرداری تا چه سقفی اجازه دارد هزینه نماید، فقط مصوب میشود!مجددا یادآور میشوم؛ هیچ انضباط مالی دراین اقدامات شهرداری وجود ندارد. پیوست شماره ۵

 

۵۳ دستور صورتجلسه فوق العاده شماره ۳ بند ۱ متقاضی لایحه یا طرح شماره و تاریخ پیشنهاد
تقاضای تصویب بودجه سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر شورای شهر
خلاصه مذاکره به استناد بند ۱۲ ماده ۷۱ قانون شوراها بودجه شورای اسلامی شهر لامرد در سال ۱۳۹۳ به مبلغ ۰۰۰/۱۵۴/۸۸۸ ریال (هشتصد و هشتاد و هشت میلیون و یکصدو پنجاه چهار هزار ریال) به تصویب رسید.لازم به توضیح است که از مبلغ بودجه شورا در سال ۱۳۹۲، مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۴۰ ریال( هشتصد و چهل میلیون ریال) مربوط به هزینه‌های حق‌الجلسه اعضاء، ماموریت و هزینه سفر و مبلغ ۰۰۰/۵۴۰/۴۱ ریال (چهل و یک میلیون و پانصد و چهل هزار ریال) مربوط به هزینه‌های پذیرایی، رفاهی کارکنان و خرید لوازم مصرفی اداری می‌باشد.
سابقا مبلغ متمم بودجه ۱،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان اعلام شده بود؛ بدون اینکه متممی به شورا ارسال شود. در نامه‌ی دیگری(شماره ۱۹۷۷/۰۱/۲/۹۳ مورخ ۷/۸/۹۳) که مجددا به شورا ارسال شده (شماره ۱۹۷۷/۰۱/۲/۹۳ مورخ ۷/۸/۹۳) و کمتر کسی از آن اطلاع دارد یا حداقل در دسترس بنده قرار نگرفته، مبلغ مذکور به ۱،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان تغییر داده شده است.بدون اینکه موضوع در جلسه شورا مطرح شود، با نامه ای که به مصوبه فوق استناد شده، تایید مبلغ متمم را به شهرداری ابلاغ نموده‌اند.بدیهی است مصوبه فوق در مورد بودجه شوراست و ربطی به متمم بودجه ندارد. این عمل فاقد اخلاق اداری زمانی غیر قابل تحمل میشود که در سایر امور نیز سرلوحه قرار گیرد. پیوست شماره۱۰

پایان قسمت اول گزارش