Archive for تیر, ۱۳۹۳

شیگر خلیج رو

تیر ۲۹ام, ۱۳۹۳

کل غلوم بیو مو بَهسا زنتم
دُرُسن پیرم ولی همدستُم

کل غلوم امرو بیو بشین هَذُم
بگو از خوب و بد و پخت وپَزُم

تو می گرذی حلِ خُت، مو حلِ خُم
بَرَکُم بیو بشین تا سیت بگم

پیرمرذُم یاذتن او قدیما
کلی گرمه ی  تنیری پای تنیرا

لُکهّ ای مردم محله ی دومنی
حاجی ملا، حاجی شعبون، حَسنی

دور هم پیر و جوون، زن و زیلا
سر سردون می نشستیم پسینا؟

خوب واموندیم سال درذو مو و تو
جون اَ در برذیم اَ کرّو مو و تو

دختری جُرَّه بیذم، تو گُتَکو
اِت می گفتم کلکو چمبلکو

مو نبید هنی شک وشیگر حالیم
اومذی با گپترات خواستگاریم

دیباتون اومذ تو نوش کِرُم جا کرد
سی نشون انگشتری دسم واکرد

تا که دیتون دس اَ ری دسم گذاشت
جس بریدم، جخیذم اَ پسِ باشت

یاذمن که دوره ی نومزادیمون
نبیذ این رسم و رسوما حالیمون.

نبیذ این خنکیا مثل حالا
پَی سر هم بشینیم دَرَی چالا

هر جا رفتیم بغل هم جا کنیم
عسل و کیک اَ کپ هم واکنیم

نوومزادی بیذیم ولی اَ دیراَ هم
نیدازیم شی کِرِ هم تو خونه لم

تو فذا پهلی بامون تَپ می زدی
دِ بگیر چشمک و برمک می زدی

چار طرف ذُر می داذی تخم چشات
هر چه جون می کندی نیمذم هوات

بعضی وقتا بَغَل چاله ی تشی
میمذی می گفتی کهلون می کشی

لب میناذی می کشیدی چند فُرُک
هر فرک به دنبالش هَف هَشتا کُک

دنبال مو می مذی از ره دیر
گاهی وقتا میمذی سر تنیر

بعضی وقتا میمذم در که وارُم
تو ملِ دُزملکو اَ دنبالُم

چو می رفتم سر برکه میمذی
دول و بندم اَ دسُم وا می سَذی

درِ برکه میدازی مشک اَ کولُم
جمع می کرذی کمکُم بند و دُولُم

می گرفتی دسِ مو لرذ چکو
مَ میگفتی بَرِ هیچکس وا مگو

کول می کردی دمِ ره مشک کُمکُم
رُو می کرذی تا هذِ ده بَرَکم

یه روزی دیمون یه سُپ داذ اَ دَسُم
اَ مو گفت برِ بامون فال ببرم

کپِ کیچه اُومذم سُپ ری سرُم
نبیذ انگار آدمی دور و وَرُم

مو نگام بید اَ جلو ،  دَسُم بالا
اومذی در تو اَ پشتِ خشارا

مو گریختُم ، می خاسُم ذُر واخُورُم
یهویی کرذی دسِت دور مُلُم

بَرِ ای که واسونی دَس اَ جونم
گاز گرفتم ری کولِت با دندونم

نمی هِشتم سر و کلّهَ م وابوسی
خین واکرذم جگرت تا عروسی

یاذمن بعد شوم کاغذ گیرون
اومذی با قوم و خویشات خونمون

با خالو ما بَرِ عیش مو و تو
چند میر اشکال با تفنگ فرساذ اَ کُه

عروسی یاذت میا نری سوار
دنبالت مردم ده قطار قطار

سُکابی بیذ اَ  کولت  قبا بَرِت
زن و مرد، گَپ و کوچیک پشتِ سرت

صلوات، صلِّ علی ، صلِّ علی
دوره ای میتنگیذید رقصِ سه پا

بیله یِ بیگ پاویذِن جلو پاتون
شربت بنتو دازِن همراهاتون

تو بیذیّ و سی موسا و کذخدا
او مذید سینه ی دیوار ماوینِ ما

ریم نمیمَذ  نمی فهمم کا بیذم
زیر کنگُم که گرفتی پاویذُم

مو وَ همرات اومَذُم یَلَم یَلَم
سَرِ جا دیمون واموند ، اومذ خالَم

تو یَلی نرگُتلی کُلَه سرت
مو نهاذی دَمِ در روی خرِت

اَوسارِ خر دَسِت و رفتی جلو
مَ آوردی تو کیچه بُدو بُدو

کشت واخوردی تو کیچه ی پر پیچ و تنگ
می زدن تفنگچیا تیر و تفنگ

می زدن شَپ پَس بون همسایه ها
جا رو هیجار می زدن کِل و شوا

خیز می کرزی تو پیاده مو سوار
می دازی اُوسار خر با خُت فشار

تا رسیدیم سر نوشِ کیچه تون
تَش زدن دونشت جلو ما طیفه تون

رسیذیم هر ذو کُل درِ فذا
دووَلَه کِل وشوا واویذ به پا

شیم اورذی کُلِ در ، اَچُهرِ خَر
چنگله ی خرما زدم وَرتخِ در

دورمون با دلّه تمپکی زدِن
چرخکی و رقصِ هاسَکی زدن

سر بریدن اَ جلو پام چَکَلی
واسذُم پا بدروش و یَکَلی

حجله رفتیم تو خونه هر دو تامون
دم در دلاکو موند با خالَمون

دبگیر در میزدن با چَخ و سنگ
می زدن جار که تو شیری یا پلنگ

در واکندن شفک صُح هراسون
کُلی حلوا میاوردن بَرِمون

مو و تو چار رو بیذیم یه کنج دنج
چاس میخوردیم یه حِرفت گوشت وبرنج

می نشستیم دوتایی ، شوم تا سحر
تا سه رو  پا  ننهادیم کُلِ دَر

تو اِی چند رو دازاها و عمّه ها
می دازن بشقاب نُقل اَ خونه ها

بعد اَ یک هفته خویش و قوم شما
اومذن واطلبونی خونه ی ما

خدا رحمتش کنه بامون صفر
رفت اَ کُه آورد سه لَش اشکالِ نر

واطلبون یاذت میا مَشَی غلوم
کُلِّ ده دعوتی کردیم بَرِ شوم

همو ماه یا که یه  هفته بعد از اون
رد آویذ گَهذُم ده یه کارَوون

هَنی بیذ حنا دسُم وِلُم داذی
خر و خَسّ و خونه ری دلم داذی

تو که رفتی اَ خلیج ماه حاجیون
همه چی تموم واویذ همون زمون

توکه رفتی همه ی دلخوشی رفت
دوُوم زندگیمون تی پَس تی رفت

شیگر وشیگر داری جَلدی گذشت
واویذم همون خجو چول و پَلَشت

مو بیذم بَهسا زنی تازه عروس
پایویذُم هر رو شفک بنگ خروس

تو که رفتی همه شون ری دل مو
سِر و چاه و دَرَبون ری دلِ مو

مرغ و دون و بز و حیوونَ کول مو
چاس و شوم و کیلی و نون کولِ مو

قبل اَفتو سر برکه بَرِ اَو
آرد می کردم با هاسک گندم و جو

صدایِ مرغ و خر و گا می زدم
تِرِهِ کهره و بزها می زدم

در می کرذم صُحِ گه حیوونامون
گَهذُمِ ده می داذُم دست چیپون

پابیل و پاخه ی مُخها اَ کولم
پاییز و خارک و خرما اَ کولم

یَه دسُم نهره بیذ و نمشک و کشک
یه دسم مشکلون و تار بیذ و مشک

مُرّه ی باپیر و دیبا یه طرف
زاره ی میش و خر و گا یه طرف

یه طرف دسّهَ جَوَن تَهک و تُرُهپ
یه طرف خَجه ی بَن و خَهپ و خُرُهپ

بعذَ چند ماه بَچَه شد بار دِلُم
شُدُم اَوسن با او قدِّ مِمِلُم

کُمِ  پُر او می کشیدم اَ گاچَه
خوسیذُم جومیل آورذُم دو بَچَه

دیَ حاج حمزه پَهلیم اومذ با سَکو
جُلّابُم داذ و کمی ماین مُتُو

پایِ مختک میدازم دو بَچّه شیر
کمکم دیبا می کرذ، گاهی باپیر

روزگار! ای روزگار! ای روزگار!
چقدر بیذیم گرفتار و ندار

جون می کَندُم کاریکِرذُم  روز و شو
ننشستم همه کِرذم تَک و دُو

می دازُم اَ مُخهامون گردِ  هُوار
بَشکار و بِریزَه تو فصل بهار

تو تاوِسّون گِل اَ بون و شَل اَ بون
شُو زمسّون چاله و باذ و بارون

تو که رفتی نَواگشتی دو سه سال
نگرفتی تو اَ حال مو سوال

نمی گفتی اَ کسی میخام وارُم
نمی کرذی فکر دو تا بچّه دارُم

ننوشتی خَطّی از کسب و کارت
ننوشتی خبر از حال و بالت

تا یه روز خطّی رسید دست باتون
تو نوشتی اَ حال و کار و جاتون

تو نوشتی که رئیس و فورمَنی
لب دریا چَهِ نفتی می کَنی

تو نوشتی که فَهیلن جایِ تو
عَبدلو زار کاسِمن همپایِ تو

واسذُم خَطِت نهاذُم ری دیذَم
آروم آویذ کمی قلبِ بِرشیذَم

پیر مرد اون دوره ها یاذت میا
چقدر دلم واکرذی تو سیا

ویساذی خلیج و کِرذی کار و کار
نمی فهمیذی چطورم موی زار

خونه بید عینهو یُرذِ کولیا
چاس و شوم خوراک تَلیتِ اُو پیا

یادِتن شرکت نفتی پیرمرد
می نوشتی مَ مگو جَلدی واگرد

می نوشتی که آواذ گشته کویت
می خوری چاوُل، چپاتی، چاکلیت

بَعد چند سال که نبیذِی هَذِمون
وومذی پول بیاوردی بَرِمون

یادتن وختی واگشتی از سفر
خَتره ی سُرخی می بستی دور سر

وو مذی  جوتیِ تَخت سوزی اَ پات
بچه نِیمَذ تا سه چار رو اَ هوات

وومذی ویساذی چند هفته وَلات
باز واگشتی و وارفتی سَرِ جات

جون خُم وقتی خَرَک رنگ وامیویذ
دلِ مو سی دل تو تنگ وامیویذ

یادتن یه بار نوشتی وامیَی
مَ نوشتی مَ بُگو هر چی میخَی

اَ تو خَطِّت تو مَ گفتی جگرم
اگه وومذَم تَ مشهد میوَرم

بگذشت سال و سرم نَوومَذی
سر دختر پسرم نوومذی

بعد اون خط وانوشتی چند وَلا
اما مو واویذه ویذُم دل نَها

ویساذی اما تو پولدار آویذی
تو محل سرور و سالار آویذی

دو سال بعد نَزدیکای فصل جُورین
وومذی با تویوتایی دو کابین

عصرِ پیشِند که میره اَفتو اَ به
وومذی شی، دوومنِ قلعه ی دِه

اَ برِت بید جومه ی اَرو سفید
عرق از چِنگ کَمیصِت می چکید

کلِّ مردم اومذن کوچیک و گپ
ماچ می کردن اَ لُپت چَلَپ چَلَپ

اومذم چش گریخ تا بَرَکت
نَمیمَذ ریم که بِذُم دَس به دَسِت

دِیبا بدبخت دم در تا تو رو دیذ
سر و کله ات بَکا ده بار وا بوسید

کنیزک دختر بدبخت حکور
کِز واویذ گوشه ی دهریز مَشَمور

اَبولَک وِیسیذَه ویذ با پای پتی
نِگَهِت می کرد ولی شی چِشَکی

اومذی وقتی دیذی باپیر نبیذ
انگاری دنیا ری کلّه ات واروکیذ

وسط فُذا واکَندی چَمَدون
بَچَهای ده همه رِختِن سرمون

چَمَدون میداذ بوی عطر کویت
بو مَکنتوش، بوی نقل و چاکِلَیت

در آورذی گَوَنی سی هاجرو
جومه ی چَبِّ سِون بَرِ مَرو

فای اَبول اومَذ پیله ای آورذی پیش
پاتلونِ بُلگَرمه ای خَطّی اَ ریش

یه میوه ای عین خیار تَهلوی سوز
بیاورذی بَرِمون هَمرای موز

در آوُرذی بیلیسو، نُقل و اَلوچ
هی می خورذِن بَچَه ها کُروچ کُروچ

ابولک با کنیزک ملنگ بیذن
بابا شون چطورین نفهمیذن

شو واویذ پوشَن آوُرذُم پَسِِ بون
اُومذن  همسایه ها پیر و جوون

اومَذِن قوم و خویشا کنارمون
حتا کولیای دَرِ فذاهِمون

خویشاوندها اَ کنارِت پیرمرد
اُم میکُشت چفیه عِگالِت پیرمرد

مو به قول امروزی داذُم کلاس
اشکنوندم قوطی خوخ و اَناناس

تَ نَخوش بیذ بیکاری و خوسیذن
وَرتَواس میکرذی سی غَلَّه چیذن

فردا صُح داس واسَذی رفتی درو
وومذی چاس و زدی تلیتِ دو

نمی گفتی همی دیگرو رسیذَه ای
نمی فهمیذی که چند سال نبیذَه ای

قول دادی اُم بِوَری امام رضا
حتّی اوباذُم نبردی به خدا

بعد دو ماه واسَذی کیف و لباس
به مو گفتی آ ها و الله شد خلاص

ما میخواستیم نَهِلیم بِری واری
تویِ ده پیدا کنیم کسب و کاری

ما میخواستیم که همین جا وامونی
واخوری پهلیِ ما خَسّه خونی

ولی افسوس که تو با تَشَر و حَیت
دو وِلا وِلُم داذی رفتی کویت

تو که رفتی اَ رَوَخ بید دس و پام
دو وِلَا گریخ اومذ توی چشام

دو ولا غصّه و غمها مالِ مو
طعنه و پیریکَکِ زنها مالِ مو

دوباره مرغ و خر و گا اَ کولم
تر و خشک کرذن دیبا اَ کولم

سَرِ ماه دوباره اُوسَن واویذُم
خوسیذم صاحب بیژن واویذم

دوباره بچّه واناذُم تو محل
اَ کولُم کُره های کور و کچل

یه شووی گوذِل گرفت ماه رمضون
همگی اذان میگفتیم پَسِ بون

میزدیم پشت پاتیل دَسَّه جَوَن
تا گوذِل از ری سینه اش واویذ جاکَن

یه شووی کَهره و بُز مَهکَه میداذ
سَتوری هَبَیس هَبَیس وَهْکَه میداذ

تویِ اون زمسّونِ سرما و سُرد
دیبا کرد چند سیریکو، افتاد و مُرد

دیبا خیلی انتظارت میکشید
نَکَکی آخر عمری اِت ندید

یادمن کویت آواذ واویذ یَهو
سال بعدی وومذی نیمه ی شو

چقدر واویذه ویذی شیک و نو
همه جا داشتی سی خُت برو بیو

وومذی ره اَبَدان طریق لنج
خریدی یک موتور صد بیست و پنج

مو و تو با بچه ها با وسیله
سوار موتور می رفتیم مَسیله

می نشستی تو جلو مو پَی سرت
مو میکرذم دس اَ دورِ کمرت

می دازی گاز، پا می کرذی گل و گَرذ
یاذتن چقدر بیذیم خوش پیرمرد

ری باکت سوار می کرذی ابولک
پشت او بیژنو پشتش کنیزک

چقدر فیس تو می کرذی تو ولات
کسی جرات نمی کرد بیا هَوات

وا می خوردی صُحِ گَه کافه گلاس
می زدی عطر به سرِ بُشک و لباس

ساعت زردی می بستی سرِ دَست
می زدی مین بیتِلی با دلِ مَست

می زدی رنگ اَ مینات عین کَلاخ
عینک دودی میناذی ری دُماخ

بیخِ گوشت مینهاذی رادیون
عربی گپ میزدی با این و اون

بعذ اَ شوم لم میدادی دِلّ اَ بالا
کیف ایکرذی پا ری پا بین فُذا

میزدی تکیه به سَکّو و بالِشت
وامیکندی سیریکو گاهی گارِشت

گپ  جومه ی زَنَک ها میزدی
حرفِ دختر لب دریا میزدی

بَرِ مَرذا گَپِ سِرّی میزذی
حرف دخترای مصری میزذی

حرف تایلند و پیلیپین و پرو
می زدی مِک به سِگار مالبورو

مُلِ دَهسات ماشالا عین تَوَت
دار میکرذی لباسات تویِ کَوَت

وامی رفتی، وا می گشتی جَلدَکی
می آوردی سیم بِوِندو بَک بَکی

دیگه زندگیم واویذ چون زنِ شاه
وافروختم خر و مرغ و بز و گا

واروکوندم طاخ چَه با آخِلَه
همچنین مشکلون و خَسّ و کُلَه

کَل و مَنقَلُم داذُم اَ کولیا
سر میکرذم شال و دستمال و عَبا

واسَذُم بُرمِ بُروشِ بُکَلُم
رنگ زذم حِنو زَذُم بُشک و پَلُم

در آوردُم اَ برُم پاچه ی گشاد
ماکسی کردم اَ تنم با رنگ شاد

چَمبیله ای وایسذَم و تِرتِ دُکون
وایسَذُم همه اش چیای خوب و گِرون

می زدم زنگ بَرِت از مخابرات
بعد از اون حمله به بانک صادرات

سال بعد یخچال نفتی خریدی
خونه ی گچی و لَیوان کشیدی

می آوردی سی همه جومَه ی اَرو
مرحم و شربت و آژدین سیو

می آوردی چَمَدونِ پر زِ لَک
کفش لندنی، دوای بِن کَلَک

سال تژدَه ای وسط گیر و بگیر
یه فیلیس موزَر آوردی بَرِ میر

کیف میکرذم که تو دارم پیرمرد
تو شدی دار و ندارم پیرمرد

هامو سال یادم میا که روز و شُو
مو بیذم دنبال تو اَ هر جا رُو

ناز ایکرذم با دَسُم فرق طاسِت
تَش میناذُم کَتِخِ ماین سی چاسِت

میناهاذُم تو تَنیر گوشت بالین
صُح گَه بَرِت میکرذم فلاذین

اگه چند روز اَ سَرُم نوایمذی
وایویذُم گِنا به جون مَشَذی

ولی تو مَسّی غلوم نه انگاری؟!
همیطو دلت میخاست جَلدی واری

یاذُمِن وقتی خمینی کرذ قیام
تو کویت شدی طرفدار امام

تو و کل بیخه ایها همو جا
مردی کرذید ویساذید پشت آقا

همیطو گذشت تا انقلاب آویذ
جنگ آویذ ایران پر از عذاب آویذ

حمله کرذن به وطن اَ هر طرف
مو بیذم خوار بر کپسول توی صف

سینه شون به تیر سپردن جوونا
نیداذن جنسی اَ مرذُم دکونا

اما بعد جنگ محل آواذ آویذ
حتا بذریو ما با سواد آویذ

خونه ساختن با گار و بیم و تابوک
پر آکرذن کُل و اوبند و دُروک

کشیذن جاده و برقمون داذن
رونقی به کار و کسبمون داذن

تو ولی رفتی کویت تا سال شصت
سنت از هشتاد و خورذه ای واگذشت

کا دلت میمذ ویزَه ت ول وا کنی
کسب و کارت همه کنسل وا کنی

تو که اینطوری سَرم وانومذی
عبّرِت کرد عربو تا وومذی

بعد عمری که اَ مو دیر آویذی
نوارفتی همی جا گیر آویذی

بعد مدتی که ویساذی خونه
سر هرچی می گرفتی بهونه

واویذی لَهمَه و لَهپر و کچور
مینشستی تی بر افتو مَشَمور

کَم کَمَک واویذ دس و پات کُتُرُم
غیر مین، سفید واویذ مزنگ و بُرم

واویذی پیر و خمل، سُر و سُحار
نی تونستی که واوی موتور سوار

ته رسید باذ زمین لَنگ آویذی
یهویی کَچِت واگشت مَنگ آویذی

هی میگفتی دِ بگیر هَلَه و بَلَه
اَ چاک کَپِت میرِخت اوخیویلَه

واویذی پخمه و پَرچَل و پِلَشت
هر کسی نِگَهْتْ میکرذ دِلِش میگشت

ولی تو هَنی بیذی گَپ پیش مو
نِیتونُستُم بکنم بات یک و دو

مو میام هنی پیشِت دَست به بَغَل
هَنی هم بَرِت مینُم گوشت تو دیخَل

پیرمرد عمری تو زحمت کشیذی
بَرِ ما رنج و مصیبت کشیذی

زجر غربت تو کشیذی بَرِ ما
تو شکستی تا وا ویسیم سر پا

مو می فهمم تو کی بیذی پیرمرد
هنیزا پیشُم عزیزی پیرمرد

هنی هسّی افتخارم، شیگَرُم
دَسِ تو هَنیزا هِه بالای سرُم

مشذی غصه نخور پاوَه بیا
زندگی ادامه داره هنیزا

احمد واعظ زاده  تابستان  ۹۳

دلاور کشتی لامرد موفق به کسب مدال طلای ایران شد

تیر ۲۸ام, ۱۳۹۳

اسماعیل ثقفی
رقابت های کشتی قهرمانی پیشکسوتان کشور انتخابی تیم ملی از روز ۱۸/۰۴/۹۳ در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار گردید .عبدرالرضا رستگار از کشتی گیران بنام لامردی است که طی سالهای اخیر موفقیتهای متعددی را برای کشتی لامرد به افتخار اورده است اینبار نیز توانست با شایستگی مدال طلای قهرمانی پیشکسوتان ایران را کسب کند و خود را بعنوان نفر اول وزن۵۸کیلوگرم تیم ملی جمهوری اسلامی ایران معرفی کند.ایشان که که مدال نفره ارتشهای جهان ،نقره جام بین المللی ژیکلوفسکی لهستان،برنز جام مدوید،برنز قهرمانی رومانی و… را در پرونده دارد،با کوله باری از تجربه پای این مسابقات گذاشت تا در دور اول با با کشتیگیری از لرستان روبرو شود و کشتی را با حساب ۳-۰ به سود خود ب پایان برساند و در دور دوم به مصاف کشتی گیری ازخطه کشتی خیز مازندران برود، دراین نبرد نیز با فکر و میدان داری توانست کشتی را ۴-۰ به صود خود به پایان ببرد تا برای رسیدن به فینال کشتی گیری از تهران را روبروی خود ببیند،وی اکه امده بود تلاشهای استاد تولایی و دیگر مربیان خود را به ثمر برساند از همان ابتدا کشتی را هجومی اغاز کرد و با اجرای فنون زیبا از حریف پیش بیفتاد و پس از پیروزی ۶-۰ در مقابل این حریف خود را در فینال در مقابل قهرمان دوره قبل این مسابقات از تهران که برای تیم زنجان کشتی میگرفت ببیند،کشتیگیر شهرمان که پس از کشتی های تماشاگر پسند و حمایتهای مربیان خود روحیه مضاعفی کسب کرده بود،در فینال در لحظات ابتدایی کشتی با اجرای یک فن کمر زیبا موفق شد ۴ امتیاز ازحریف خود کسب کند تا در ادامه تلاشهای حریف نامدارش بی ثمر باشد و اسیر تکنیک و دلاوری کشتی گیر لامرد شود و در نهایت نتیجه را ۷-۱ واگذار کند،کشتیهای خیره کننده عبدالرضا رستگارباعث شد تا مربیان تیم ملی و کمیته فنی مسابقات وی را بعنوان فنی ترین کشتی گیر این دوره از مسابقات انتخاب کنند.این غیور مرد کشتی لامرد باید خود را از هم اکنون برای مسابقات جهانی صربستان که شهریور برگزار میشود اماده کند.
هیئت کشتی شهرستان لامرد این پیروزی را به جامعه ورزش شهرستان تبریک می گوید.

لامرد مقام سوم کشتی ساحلی را از آن خود کرد و جواز حضور در مسابقات کشوری با بدست آورد

تیر ۲۸ام, ۱۳۹۳

اسماعیل ثقفی
رقابت های کشتی ساحلی رده سنی بزرگسالان قهرمانی استان مورخه ۲۴/۰۴/۹۳در سالن بعثت شیراز برگزار گردید ، که تیم لامردبا دو مدال برنز عبدالله نیکمنش در ۷۰تا۸۰ کیلوگرم و جواد غلامی در ۸۰تا۹۰ کیلوگرم به همراه مقام چهارمی عادل قائدی ، رضا عامری ، احمد بذرکار و پنجمی صالح غلامی به کار خود پایان داد تا تیم لامرد بتواند به مقام سوم این دوره از مسابقات دست یابد و بتواند جواز حضور در مسابقات کشوری که هفته آینده در استان مازندران برگزار می گردد را کسب کند . تولایی سرمربی سیمان لامرد با ابراز رضایت از عملکرد شاگردانش افزود : تیم لامرد با چشم اندازی که از سال ۹۲ آغاز کرده روند رو به رشدی در پیش گرفته است که امیدواریم با یاری خداوند و همکاری مسئولین به اهداف خود دست یابیم ، وی افزود از فردا باید خود را آماده مسابقات کشوری کنیم که هفته آینده در مازندران برگزار میشود و امیدواریم که مردم فهیم لامرد دلاورمردان شهرمان را در این شبها دعا کنند تا بتوانیم مقام درخور شان این بزرگواران کسب کنیم.
ثقفی رئیس هیئت کشتی لامرد با ابراز خرسندی از مقام های بدست آمده تلاشهای بی دریغ استاد تولایی و حمایت مسئولین سیمان لامرد را عامل پیشرفت کشتی لامرد می داند و امیدواراست با تداوم این همکاری ها بتوانیم به اهداف بالاتر برسیم .

نقدی بر مصوبه شورای کشاورزی شهرستان مهر

تیر ۲۵ام, ۱۳۹۳

نویسنده: سید محمود ابراهیمی گله داری

طی مصوبه ای به شماره ۴۰۵/۱/۵۶۵۹ مورخه ۵/۳/۱۳۹۳ در فرمانداری شهرستان مهر و با موضوع جلسه ” کارگروه آب، کشاورزی و منابع طبیعی” مقرر شده است که پس از جلسات توجیهی با کشاورزان منطقه و ارسال اخطاریه به عدم کشت ذرت ، اقدامات تنبیهی از قبیل قطع برق و سوخت و عدم ارائه برخی خدمات نسبت به کشاورزان متخلف از آن مصوبه اعمال شود.

فارغ از قانونی بودن یا نبودن آن مصوبه، در این نوشتار روح نیک حاکم بر آن مصوبه که همان عزم جریان حاکم سیاسی – اجرایی منطقه در راستای حفاظت از منابع آب زیر زمینی و اصلاح الگوی مصرف آب کشاورزی است را ارج نهاده و آنرا از منظری غیر مرور می کنیم.

همانطور که قبلاً با ذکر دلایل و ارائه یکسری پیشنهادات بحث شد[۱]  بحران کنونی آب در منطقه بیشتر ناشی از بحران مدیریت آب است و اگر برای این مشکل پیش آمده بصورت کارشناسانه و مدبرانه راه و حلی ارائه نشود عواقب غیر قابل جبران زیست محیطی ، اقتصادی و حتی اجتماعی متوجه منطقه خواهد شد.

با استناد به مقاله انتشار یافته[۲] تحت عنوان ” آب از من؛ زمین از تو”   و همچنین با یک نگاه اجمالی به عکسهای ذیل که برای نمونه از دو زمین زراعی مجاور درساعت ۲ بعد ازظهر و در دمای تقریبی ۴۵ درجه سانتیگراد گرفته شده است موارد ذیل قابل استنتاج است :

۱)       در اوج گرما، آب بصورت غیر کنترل شده و شبانه روزی از طریق کف کش ها  از عمق زمین خارج شده و از طریق جدولهای خاکی و طی حداقل ۳ کیلومتری به مقصد می رسد. مضافاً اینکه محل مورد اشاره زمین دیم است که در حد واسط گله دار و اسیر واقع شده است. اینگونه زمینها تحت شرب هیچ چاه کشاورزی نمی باشد. غالب آبهای روان از روستای هورمه و اسیر و بعضاً گله دار منشاء می گیرد. بی شک حجم زیادی از آب در مسیر انتقال به طرف زمینهای دیم و از مجاری کانالهای خاکی به هدر میرود که کشاورز برای جبران آن باید آب بیشتری و در زمان بیشتری از چاه بکشد !

۲)نحوه انتقال آب فاجعه آمیز است و عمده آبهای زیر زمینی منطقه اینچنین و توسط چند کشاورز غیر خلاق و زیاده خواه به هدر می رود. فلذا بدون اصلاح شیوه آبرسانی و  بدون برخورد با کشاورزانی که دو یا سه برابر اراضی تحت شرب خود را آبدهی می کنند ، مصوبه اخیر شورای کشاورزی شهرستان  در راستای مهار کم آبی بسیار سطحی و بی تاثیر است.

۳)هر چند که از لحاظ مصرف آب در کشت ذرت و کنجد اختلاف معنا داری متصور نیست و حتی بین کارشناسان نیز در این مورد اختلاف نظر است. آنچه مسلم است کشت ذرت نه جرم است و نه اقدامیست خلاف قانون. فلذا برخورد با زارع که با عدول از آن مصوبه مبادرت به  کشت ذرت می کند از مجاری قانون ضمانت اجرایی ندارد. اگر برای چنین مصوباتی هم ضمانت اجرایی قائل شویم ، چه بسا که آن مصوبه از طریق دیوان عدالت اداری لغو و کشاورز از مجاری قانون مطالبه خسارت کند. در مقابل، بهره بردار متعهد به اجرای بند بند مفاد و شروط آمده در پروانه بهره برداری صادره می باشد و برخورد قانونی با  بهره بردار متخلفی که مبادرت به آبدهی بیش از اراضی تحت شرب پروانه خود می کند ضمانت اجرایی دارد و نیاز به هیچ مصوبه ای ندارد ، جز قاطعیت در برخورد و تبری از جناح بازی !

هر چند که نگارنده طرفدار اصلاح الگوی کشت، توسعه آبیاری تحت فشار و نصب کنتورهای آب کشاورزی در منطقه بوده و دغدغه های خود را در سایر مقالات انتشار یافته آورده است.  ولی در شرایط کنونی معتقد است که عمده سیاستهای اجرایی  و قضایی باید بصورت ضربتی  در برخورد با کشاورزان زیاده خواه بویژه در مناطق گله دار و اسیر که تعدادشان از ۱۵ نفر هم بیشتر نیست متمرکز شود / انشاء الله

 

1 2 3 4 5

 

سید محمود ابراهیمی گله داری[۱] بحران آب، تارنمای لامردنوشت, سید محمود ابراهیمی http://lamerdnevesht.ir/?p=1831

[۲]  آب از من  زمین از تو، تارنماهای لامردنوشت و گیلون، سید محمود ابراهیمی     or http://www.gilon.ir/post/448

http://lamerdnevesht.ir/?p=6667

فعالیتهای یک ساله مرکز نیکوکاری امام جعفر صادق (ع) لامرد

تیر ۲۱ام, ۱۳۹۳

در آستانه یکمین سالگرد تاسیس مرکز نیکو کاری امام جعفر صادق (ع) لامرد فعالیتهای یک ساله مرکز نیکوکاری امام جعفر صادق (ع) لامرد تشریح شد.

رئیس هیئت عامل مرکز نیکوکاری امام جعفر صادق (ع) لامرد در گفتگویی اختصاصی و در آستانه سالگرد تاسیس این مرکز که با مجوز  کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان لامرد  شروع بکار کرده ؛ به تشریح عملکرد یک ساله این مرکز برداخت.

وی گفت: مرکز نیکوکاری امام جعفر صادق (ع) شهر لامرد با هدف ترویج فرهنگ انفاق و نیکوکاری و توسعه مشارکت اجتماعی و انجام امور انسان دوستانه و خیرخواهانه با استفاده از کلیه ظرفیت های مادی و معنوی همشهریان عزیز و با  مجوز رسمی کمیته امداد امام خمینی (ره) لامرد از مرداد ماه سال ۱۳۹۲ فعالیت  خود را آغاز کرد تا بل ارتباطی خیرین با نیازمندان باشد . هسته اصلی این مرکز دارای بنج عضو افتخاری شامل معتمدین محل می باشد.

ایشان  در رابطه با اهداف و فعالیتهای مرکز اهداف زیر را بعنوان هدفهای مهم قلمداد کرد:

۱-    ارتباط موثر با هیئت امنای مساجد و معتمدین محلات و شناسایی خیرین و همچنین نیازمندان

۲-    توسعه شبکه های مردمی و افزایش روابط عمومی و نوع دوستی

۳-    افزایش سرعت خدمت رسانی با حفظ کرامت و منزلت خانواده ها

۴-    ایجاد همبستگی و ارتقای فرهنگ انفاق و نیکوکاری

۵-    استفاده از کلیه ظرفیتهای تخصصی جامعه شامل کمک های مردمی  نقدی و کالایی ؛ مشاوره ای ؛ کاریابی ؛ تسهیلات قرض الحسنه ؛ درمانی ؛ تحصیلی و …..

وی همچنین اهم فعالیتهای انجام شده یک ساله مرکز نیکوکاری را به شرح زیر اعلام کرد.

۱-    اعطای جهیزیه به شش زوج جمعا به ارزش ۰۰۰/۰۰۰/۱۳۸ ریال

۲-    تهیه لوازم ضروری زندگی از قبیل یخچال و کولر گازی جهت ۱۶ خانور به ارزش ۰۰۰/۲۲۰/۷۳ ریال

۳-    تامین کمک هزینه درمان ۱۱۸  بیمار نیازمند جمعا به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۲۵ ریال

۴-    فراهم کردن کمک هزینه تحصیلی۱۱۶ نفر از  دانش آموزان و دانشجویان ایتام و سایر نیازمندان شهرستان  جمعا به مبلغ ۰۰۰/۳۰۰/۱۰۳ ریال

۵-    تهیه و توزیع ۷۲۰ سبد کالا میان خانواده های نیازمند جمعا به ارزش ۰۰۰/۰۰۰/۳۲۴ ریال

۶-     جذب کمک نقدی جهت ایتام نیازمند شهرستان لامرد جهت ۶۵۰ نفر با سرانه متوسط ماهیانه ۰۰۰/۲۰۰ ریال

۷-    اعطای دو مورد  تسهیلات قرض الحسنه  به ارزش ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال

۸-     اعطای کمک هزینه احداث حمام و سرویس بهداشتی و آشبزخانه جهت سه خانوار به ارزش ۰۰۰/۰۰۰/۴۲ ریال

۹-    تشکیل چند جلسه کلاس مشاوره

۱۰- همکاری با سایر موسسات خیریه در  شهرستانهای  لامرد؛ مهر و هرمزگان و نهادهای حمایتی شهرستان  مانند بهزیستی و کمیته امداد

وی در بایان ضمن تشکر فراوان از کلیه خیراندیشان و نهادهای حمایتی و اعضای افتخاری این مرکز خیریه ؛ از عموم مردم خواست با اختصاص کمک های هر چند اندک خود ؛ این مرکز را در رسیدن به اهداف عالیه خویش  یاری دهند و مطمئن باشند که این کمک ها در روز وابسین قیامت ذخیره اعمال و باعث نورانیت کارنامه اعمال آنان خواهد بود.

 

******************************************************

مرکز نیکوکاری امام جعفر صادق (ع) لامرد در راستای نیل به اهداف عالیه خدمت بی منت به نیازمندان ولی نعمت و محرومین واقعی جامعه دست همکاری به سوی کلیه همشهریان عزیز و خیرین نیک اندیش نیکوکار دراز کرده و آمادگی خود را  جهت دریافت کمک های مالی و معنوی شما عزیزان اعلام می دارد . جهت اطلاع شما همشهریان شماره حسابهای مرکز و تلفن ها و نشانی به شرح زیر اعلام می گردد:

با جهاد مالی خویش  خریدار بهشت فردوس باشیم

شماره حسابهای مرکز نیکوکاری امام صادق (ع) لامرد

بانک ملی شعبه ۱۵ خرداد         ۰۱۰۹۶۳۳۰۶۵۰۰۶ ( شبا:  ۵۴۶۱۵۸۴۶۹۸۴۶۵۴۵۴۶۴۵ )

بانک صادرات  شعبه مرکزی لامرد        ۰۱۰۶۸۵۶۱۰۷۰۰۷

تلفکس : ۵۲۲۷۲۸۷- ۰۷۸۲

شماره تلفن همراه: ۰۹۳۰۲۶۵۲۲۹۸

نشانی: شهر لامرد- بولوار معلم جنب مسجد امام جعفر صادق (ع) ( حاج سید هاشم ) – مرکز نیکوکاری امام جعفر صادق (ع) شهر لامرد

 

جهت تنویر افکار عمومی

تیر ۲ام, ۱۳۹۳

به نام خدا
با سلام
جهت پاسخگویی و تنویر افکار عمومی شهروندان فهیم شهر لامرد و مخاطبین محترم سایت تراکمه و ضمن تشکر از کلیه کسانی که به نقد و بررسی این مسئله مهم پرداخته اند ، اقدامات صورت گرفته این شهرداری در دوره چهارم شوراهای اسلامی و مدیریت جدید شهرداری که طی جلسات متعددی با هیات رئیسه نظام مهندسی و نظام کاردانی شهرستان برگزار نموده به شرح ذیل اعلام می گردد :

نظام ارجاع :
احتراما ، به استحضار می رساند از آنجائیکه نظام نامه اولویت بندی ارجاع کار نظارت که سابقا توسط نظام مهندسی و نظام کاردانی صورت می گرفت دارای معایب بسیار زیاد بوده و موجب نارضایتی شهروندان می گردید و بعضا تخلفاتی در این مباحث رخ می داد که باعث برخی مشکلات برای شهرداری نیز شده بود .
معایب نظام نامه اولویت بندی ارجاع کار نظارت که سابقا اجرا می گردید :
۱- واگذاری نظارت بر افرادی که در شهر حضور ندارند و یا سالهاست که در شهرهای دیگر ساکن هستند .
۲- عدم توزیع یکنواخت سهمیه نظارت و عدم کنترل حدود صلاحیت و ظرفیت سهمیه آنها طبق قانون نظام مهندسی
۳- عدم پاسخگویی مناسب ناظرین در خصوص تخلفات ساختمانی
۴- عدم ارائه گزارشات به موقع و قبل از وقوع تخلف به شهرداری به علت ملاحظات خویشاوندی و آشنایی بین مالکین و ناظر
۵- چانه زنی های مالکین با ناظرین در مسایل مالی که بعضا باعث می گردد مالکین به سمت ناظرین کم تجربه سوق پیدا کنند .
۶- نارضایتی شهروندان غیر بومی که دارای فعالیت در شهر بوده اند و اکنون به شهرهای دیگر نقل مکان کرده اند که مالکین برای اخذ حتی یک گزارش مراحل اجرای ساختمان از ناظر با مشکلات زیادی مواجه بوده اند .
۷- استفاده غیر مجاز دفاتر طراحی و خدمات مهندسی در سطح شهر از مهر ناظرینی که در شهر حضور ندارند و یا تمام وقت در مکانهای دیگر مشغول بکار هستند .
۸- یکی بودن ناظر و پیمانکار در بعضی پروژه ها
لذا به منظور رفع معایب فوق الذکر این شهرداری در جلسات متعددی با هیئت رئیسه نظام مهندسی و نظام کاردانی برگزار نمود و تصمیمات ذیل گرفته شد و از تاریخ ۱/۳/۹۳ آن را به مرحله اجرا درآورده است .
الف ) به منظور مدیریت بهتر و متمرکز و رفع معایب فوق نظام ارجاع توسط شهرداری صورت گیرد .
ب) حذف ناظرینی که در شهر وجود ندارند و اختصاص سهمیه کمتر به افرادی که شغل دوم آنها نظارت بوده و یا که به صورت تمام وقت در شرکت ها ، ادارات و نهادهای دیگر مشغول بکار هستند و اولویت قراردادن مهندسین فعال و باسابقه در شهر که شغل اصلی آنها نظارت بر پروژه های ساختمانی می باشد .
ج) کاهش تخلفات ساختمانی و پاسخگو بودن و احساس مسئولیت بیشتر ناظرین
فرایند انتخاب ناظرین :
پس از اتمام مراحل طراحی کلیه نقشه ها صاحب کار ضمن مراجعه به شهرداری درخواست معرفی نامه می دهد و شهرداری پس از کنترل صلاحیت و ثبت ظرفیت اشتغال مهندسین ناظر و در صورت نیاز ناظر تاسیسات ، در سیستم نرم افزاری با توجه به اولویت های ذیل ناظر مربوط را انتخاب و به مالک طی نامه ای معرفی می نماید .
اولویت بندی ناظرین توسط شهرداری
۱- کلیه افراد حقیقی یا حقوقی آمادگی خود را از طریق تکمیل فرم همکاری با شهرداری در زمینه خدمات نظارت اعلام کرده باشند تا در فرآیند قرار گیرند .
۲- تمرکز فعالیت های حرفه ای و اقامت غالب مهندسین ناظر در محدوده شهر محرز شده باشد .
۳- مهندسین ناظر نباید محکومیت انتظامی درجه ۳ و بالاتر داشته باشند .
۴- مهندسین ناظر درخواست عدم ارسال کار (مرخصی) به شهرداری و نظام مهندسی ارائه نکرده باشد .
۵- سابقه بیشتر در پایه پروانه اشتغال
کنترل های قانونی توسط شهرداری :
۱- کنترل حدود صلاحیت : پروژه ها باید از نظر زیر بنا و تعداد طبقات (گروه ساختمانی) با پروانه اشتغال متقاضی در زمینه نظارت تطابق داشته باشد .
۲- کنترل ظرفیت مجاز : ظرفیت موجود ناظر باید از زیر بنای پروژه های واگذاری بیشتر نباشد .
۳- کنترل تعداد کار همزمان : تعداد کارهای ناظر در هر برش زمانی باید کمتر از حداکثر مقدار مجاز قانونی باشد .
اطلاعات و آمار از تاریخ ۱/۳/۹۳ تا تاریخ ۱/۴/۹۳ که طبق سیستم جدید واگذار شده است :
تعداد کل متراژ واگذار شده : ۵۰۷۶ متر مربع
تعداد متراژ واگذار شده به نظام مهندسی : ۳۲۶۸ متر مربع و واگذار شده به نظام کاردانی ۱۸۰۸ متر مربع می باشد .
تعداد افراد حذف شده و یا استثنائ داده شده که به صورت موقت به آنها نظارت واگذار نخواهد شد ۱۱ نفر نظام مهندسی و ۹ نفر نظام کاردانی می باشد .
تعداد افرادی که جدیدا پروانه اشتغال گرفته و با نظارتشان موافقت شده است سه نفر نظام مهندسی و یک نفر کاردان می باشد .
۲ – دقت و نظارت دقیق در صدور پایان کار ساختمان به شکلی که نظام مهندسی و شهرداری مشترکا جوابگوی ساخت و ساز مطابق با اصول شهرسازی باشند و عامل اصلی این جریان مهم مهندس ناظر ساختمان می باشد که باید پاسخگوی شهرداری و مالک باشد . فرم ذیل قبل از صدور پایان کار تکمیل و در پرونده ساختمانی مالک ثبت می گردد :
Untitled11
۳ – برنامه های جدیدی جهت تکمیل پروسه نظارت در دست بررسی می باشد که در زمان اجرای آن به اطلاع همشهریان و دوستان عزیز خواهد رسید .

روابط عمومی شهرداری لامرد